5.08.2010


بخندیم و بدانیم ۱
 سر دبیر داوید فاخریگمشده
 دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
الف صاد شادمهر طفلی به نام شادی، دیریست گم شده ست
 با چشمهای روشن براق
  با گیسوئی بلند به بالای ارزو،
 هرکس از او نشانی دارد
 ما را کند خبر
 این هم نشان ما :
 یک سو خلیج فارس
 سوی دگر خزر
قبل از ازدواج!!
الیزا شادنیا
پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.
دختر: میخوای از پیشت برم؟
پسر: حتی فکرشم نکن!
دختر: دوسم داری؟
پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!
دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟
پسر: نه! برای چی میپرسی؟
دختر: منو میبوسی؟
پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.
دختر: منو میزنی؟
پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمیام؟!
دختر: میتونم بهت اعتماد کنم؟!
پسر: بله.دختر: عزیزم!
بعد از ازدواج چی ؟؟
 کاری نداره! از پایین بخون برو بالا !!!Never Again by Remedy

debsh100r
 
  
حوادث الاتفاقیه فی ایران
داریوش ستاره 
?ui=2&view=att&th=126e3b3c2701f8f2&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b3c2701f8f2&zw

?ui=2&view=att&th=126e3b3f951cad4d&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b3f951cad4d&zw
?ui=2&view=att&th=126e3b43db51c28c&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b43db51c28c&zw
?ui=2&view=att&th=126e3b8b8637e23e&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b8b8637e23e&zw
?ui=2&view=att&th=126e3b90de9cfcff&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b90de9cfcff&zw
?ui=2&view=att&th=126e3b93a4f5b86f&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b93a4f5b86f&zw
?ui=2&view=att&th=126e3b95267f2bf4&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3b95267f2bf4&zw
?ui=2&view=att&th=126e3ba4cbcbc8e9&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3ba4cbcbc8e9&zw

?ui=2&view=att&th=126e3ba6ec52b85a&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3ba6ec52b85a&zw

برگرد تو عنتر که حالمو بهم زدی!!

?ui=2&view=att&th=126e3ba9f9c10b97&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126e3ba9f9c10b97&zw
                      The ButtocksGoli Farivar

            A married couple was in a terrible accident where the Man's face was severely burned.
The doctor told the Husband that they
couldn't graft any skin  from his body
            Because he was too skinny. So the wife offered to donate

            Some of her own skin. However, the only skin on her body

            That the doctor felt was suitable would have to come

             from her buttocks. The husband and wife agreed that they

            would tell no one about where the skin came from, and they

          requested that the doctor also honor their secret. After

            All, this was a very delicate matter. After the surgery was

           completed, everyone was astounded at the man's new face.

            He looked more handsome than he ever had before! All his

           Friends and relatives just went on and on about his youthful beauty!  
One day, he was alone with his wife, and he was
           overcome with emotion at her sacrifice. He said, 'Dear,

            I just want to thank you for everything you did for me.

           How can I possibly repay you?'

           'My darling,' she replied,

           'I get all the thanks I need

every time I see your mother

kiss you on the cheek
            Men & Women
مردهـــــا و زنهــــا
گلی فریور
Goli FarivarOFFICE ARITHMETIC
حسابرسی اداری
Smart boss + smart employee = profit

رییس باهوش + کارمند باهوش = سود
Smart boss + dumb employee = production
رییس باهوش + کارمند خنگ = تولید
Dumb boss + smart employee = promotion
رییس خنگ + کارمند باهوش = ترفیع
Dumb boss + dumb employee = overtime
رییس خنگ + کارمند خنگ = اضافه کاری

SHOPPING MATH
ریاضیات خرید کردن
A man will pay $2 for a $1 item he needs.

یک مرد بابت یک کالای 1 دلاری که نیاز دارد 2 دلار می پردازد

A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't need.

یک زن بابت یک کالای 2 دلاری که نیاز ندارد 1 دلار می پردازد

GENERAL EQUATIONS & STATISTICS
آمار و برابری عمومی
A woman worries about the future until she gets a husband..

یک زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کند

A man never worries about the future until he gets a wife.

یک مرد هرگز نگران آینده نیست تا زمانی که زن بگیرد

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.

یک مرد موفق مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج می کند

A successful woman is one who can find such a man.

یک زن موفق زنیست که بتواند چنین مردی را پیدا کند


HAPPINESS
شادمانی
To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
برای اینکه با یک مرد شاد باشید باید او را کاملا درک کنید و کمی دوست داشته باشید
To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.
برای اینکه با یک زن شاد باشید باید او را کاملا دوست داشته باشید و اصلا سعی نکنید که او را درک کنید

LONGEVITY
طول عمر
Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die.
مردان متاهل بیشتر از مردان مجرد عمر می کنند در عوض مردان متاهل بیشتر آرزوی مرگ می کنند

PROPENSITY TO CHANGE
گرایش به تغییر
A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.
زمانی که یک زن  با مردی ازدواج می کند انتظار دارد که او تغییر کند ولی اینگونه نمی شود
A man marries a woman expecting that she won't change, and she does..
زمانی که یک مرد با زنی ازدواج می کند می خواهد که آن زن تغییر نکند ولی او تغییر می کند 

DISCUSSION TECHNIQUE
ادبیات گفتگو
A woman has the last word in any argument.
یک زن در بحث حرف آخر را می زند
Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
بعد از آن، هر حرفی که مرد بزند، شروع یک بحث جدید است

SEND THIS TO A SMART WOMAN WHO NEEDS A LAUGH AND TO THE SMART GUYS YOU KNOW CAN HANDLE IT
این متن را برای یک زن باهوش که به خنده نیاز دارد و مردان باهوشی که میدانید می توانند آن را هضم کنند، بفرستید 


Iranian Candid Camera , Very Funny
Paris F
دوربین مخفی بسیار خنده دار که در ایران تولید شده 
پرویز ف


 دوستان خوب و بد 
 پرویز ف


 میگن دوست خوب مثل کرست میمونه.
 از هرچیز به قلبت نزدیکتره،
همیشه تو رو بالا نگه میداره
 و تو رو بزرگتراز اونی که هستی نشون میده اما 
دوست بد مثل شورت تنگ میمونه.
 هرکاریش بکنی اخر میره تو .... تGolha Collections

گردآوری برنامه‌های گلها توسط خانم جین لویسون

 BY Jane Levison Lewisohn 


 داریوش ستارهاهل این خانه جیب فقرای مؤمن را خالی میکنه و اونارو به جیب اغنیای روحانی نما واریز !. تا دهنده میده و گیرنده میگیره،
چرا که نگیرن و چرا که چپاول نکنن؟!
  داریوش ف

Ass_Salamooo_Alaikkk.jpgبخندیم و بدانیم ۲ را اینجا کلیک کنید

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information