7.30.2010


سردبیر داوید فاخری

قصه غم انگیز و تاسف اور اعتیاد امروز جوانان به مواد مخدر در وطنمان را پس از ان قولهائی که « خمینی » در تبلیغات قبل از امدنش به ایران از طریق نوارهای ضبط صوت به گوش جوانان میرسانید مانند اینکه «  شما به معنویت احتیاج دارید ، شما را به مقام انسانیت میرسانیم ! » و انان را از این طریق تشویق به شورش مینمود در این ویدیو بشنوید و حقیقت انچه که در پس گفته های او پنهان بود را نیز در این ویدیو تماشا کنید  ! ۶ تن کشته شدگان این حادثه غم انگیز امروز جمعه ۳۰ جولای ۲۰۱۰ در حالیکه توسط هزاران مشایعت کننده از جمله اعضای خانواده و بستگان انان و همچنین سران کشوری و نیروهای ارتش دفاعی اسرائيل که با همگام با هرزمان واحدهای وابسته به انان قدم بر میداشتند طی مراسمی کامل به خاک سپرده شدند.به نظر میاید پس از انکه ترکیه به علل ایدولوژی اسلامی افراطی که با بر سر کار امدن « اردوغان » نخست وزیر ان کشور همراه بوده و از خدمات رسانی هوائی به ارتش اسرائیل به تازگی انصراف داده  است نیروی هوائی ان کشور شروع به استفاده از اسمان « رومانی » به منظور انجام تمرینات هوائی با ارتفاع بلند نموده است !.

مقاله سی ان ان درباره کشمکش اطلاعاتی با محمد مصطفايی


مقاله اي از ساندی تایمز
یک میلیون تومان برای هر فرزند
وعده تازه احمدی نژاد:
جنتی: نظام در دوران آِیت الله خامنه ای دوسه بار تا مرز سقوط رفتدندان های مصنوعی وينستون چرچيل نخست وزير اسبق  بريتانيا

تنه نزن ! / حال چون ایشان دهانش را به سبک مردم متمدن بعد از هر استفاده ئی که از ان میکرده با مسواک و خمیر دندان و مایع دهانشوئی و غیره پاک میکرده است خب بعید هم نیست که توانسته باشند که انرا به این مبلغ ( ۱۵۰۰۰ پاند ) بفروشند، اما ایا برای « دست مصنوعی افت الله خامنه ئی »  که بعید بنظر میرسد که بعد از هر کاری که با ان انجام میدهد انرا « تمیز » میکند نیز اصلأ خریداری پیدا میشود ؟!. اگاهان معتقدند که بله ، همانطور که انکسی که دندانهای مصنوعی اقای چرچیل را خریده قصد استفاده « کاری » از انان را ندارد همینطور هم برای دست مصنوعی « افت الله امام » ، صادق است و قصد خریدار مربوطه از این معامله استفاده « ابزاری » از این الت نخواهد بود!!  
درگذشت بهمن محصص؛ نقاش و مجسمهساز صاحبنام ایرانی
آیتالله امامی کاشانی میگوید "نظام اسلامی" برای کاهش فشار تحریمها به سرمایههای ایرانیان خارج از کشور نیاز دارد.
تنه نزن / جناب اقای امام که نماینده اون یکی امام هستید که او هم نماینده یک امام دیگر است که در نهایت بعد از پیمودن همه امامان سرانجام به امام « مؤنث » در « کاخ باکینگهام » ختم میشود، اول برادریتان را ثابت کنید و سرمایه هائی که از کشور خارج کرده اید را به صاحبان اصلیشان باز گردانید بعد « ادعای ارث ومیراث » بفرمائید !!!حکومت در برابر ملت سخت تر از همیشه!


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information