9.28.2010


سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱
سئوال در مورد دکتر سودبخش سردار را عصبانی کردکهریزک هنوز قربانی می گیرد؟

تحليل مجله تايم از عملکرد احمدی نژاد در سازمان ملل

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information