4.05.2012بی معرفتی هم حدی دارد
تنه نزن : حداقل همین دسته بیلها را به همان کشاورزانی میدادند بسازند که سالهاست در مقابله با سیاستهای غلط دولت در واردات جنسهای ارزان قیمت کمرشان شکسته که در واقع جمهوری بیشرم اسلامی به منظور ایجاد و تداوم روابط با دیگر کشورها انان را به صورت « باج دهی » با قیمتهای گرانتر از واقع از انان میخرد تا انجائی که حتی  ( البته بعد از ساخت موشکهای اتمی اسلام ناب محمدی ) از قربانی کردن یک عدد دسته بیل ناقابل ساخت وطن هم خودداری نمی ورزد

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information