6.18.2012


عکس سربازان در
****************************


citizen killed btbterrorists

**********************


کتوباه ( سند ازدواج یهودی) صد و چهل ساله با نقش شیر وخورشید


کتوبه (Ketubah) در سنت یهودیت به پیمان نامه ای رسمی میان داماد و عروس گفته میشود که رعایت حقوق زن از طرف مرد را  تضمین میکند. کتوبه در طول مراسم ازدواج توسط دو شاهد امضا شده و تحویل عروس میشود.
این برگه به یک ازدواج یهودی در اصفهان در سال ۱۸۷۹ میلادی (۵۶۳۹ یهودی) تعلق دارد و به زبان و خط عبری نگاشته شده است. نام عروس بروریا دختر جوزف و نام داماد موشه پسر جوزف بوده است. نشان شیر و خورشید به مانند همین نمونه در عصر قاجار بر روی بسیاری از اسناد ازدواج به خصوص در اصفهان نقش میشده است.
این نسخه خطی امروزه در بنیاد هنر مینیاپولیس نگهداری میشود.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information