10.23.2013«حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخيل جنسی را تحريک میکند و سبب میشود که مسئله جنسی معنادار شود و دچار بیمعنايی نگردد.... برهنگی در غرب، بیرغبتی جنسی را برای غربی به ارمغان آورد، چرا که برهنگی سبب تحريک اوليه انسان به طرف عمل جنسی در سنين اوليه بلوغ میشود، ولی در نهايتبه سرد مزاجی جنسی تبديل میشود، چرا که اسراف جنسی در دوران بلوغ، به بیرغبتی جنسی در سنين بالاتر منتهی میشود .

%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6.jpg
« ابراهيم فياض، رجانيوز »

 چقدر درست و قشنگ می گويد اين آقای ابراهيم فياض، نويسنده ی رجانيوز. دستش درد نکند. از اين زيباتر نمی شد نشاط جنسی را تصوير کرد. من گاه در خيابان می ديدم، چشم آقای محترمی، به مچ پای خانمی چادری می افتد، و اين چشم، مچِ مزبور را تا لحظه ای که از ديد او خارج شود دنبال می کند، هر چه فکر می کردم چه چيز باعث اين نگاه ژرف و نافذ می شود (آن قدر نافذ که مثل اشعه ی ايکس از تمامِ پوشش ها عبور می کند و لايه های درون را بيرون میکشد)، کلمه ی مناسب را پيدا نمی کردم تا آقای فياض مقاله ی علمی اش را در  رجا نيوز منتشر کرد و  آن چه را که بلد نبودم به منِ کم سواد ياد داد. نشاط جنسی. تخيل جنسی. رغبت جنسی .

 واقعا همين طور است.. آن آقا که به آن مچ آن طور خيره می شود، اصلا نمی داند، زيرِ آن چادر چگونه موجودی پنهان است؛ جوان است، پير است، زيباست، زشت است. او با تخيل جنسی خود، يک چيزی در ذهن می سازد و دچار نشاط جنسی می گردد. خدا اين حجاب را از مردان خيال پرداز نگيرد. بعضی ها حجاب را يک تکه پارچه ی سياه می بينند، توليد شده در ژاپن يا چين، ولی واقعيت فراتر از يک تکه پارچه است؛ اين يک عامل است؛ عامل تحريک و ترغيب جنسی.

 حالا بعضی ها، تخيل شان تا به عمل تبديل نشود آرام نمی گيرند... زن که نمی توانند بگيرند (چون پول برای برگزاری مجلس عروسی و تامين اجاره ی مسکن و مخارج زندگی ندارند). اتومبيل هم ندارند که شب ديروقت، دور تا دور عباس آباد و تخت طاووس بزنند و موجودی موقت برای تبديل تخيل جنسی به واقعيت جنسی بيابند (ببخشيد اگر می گويم عباس آباد و تخت طاووس چون وقتی
 راجع به چنين مقولاتی صحبت می کنيم، بد است بگوييم شهيد بهشتی و استاد مطهری). اين تيپ افراد، به خاطر تخيل بيش از حد جنسی، همان طور که چندی پيش در صفحه ی حوادث  روزنامه های پايتخت خوانديم، يک پسر يا درست تر بگويم مرد ۱۹ ساله را گير می آورند و با تهديد چاقو، در گوشه ای خلوت، تخيل خودشان را به حقيقت تبديل می کنند. يا زن شوهر دار را که در اتومبيل کنار شوهرش نشسته با تهديد قمه پياده می کنند و به تخيل خود جلوی چشم شوهر فلک زده صورت واقعی  می دهند. يا مثل جوان ساکن پاکدشت هر بچه ای را که ببينند، تخيل شان اوج می گيرد و بعد برای اين که تحققِ تخيل کار دست شان ندهد بچه ها را سر به نيست می کنند. اين شدت و حدّتِ در ابراز نشاط، از همان چند سانتيمتر مربع مچ پا، يا ساق دست، و به طور کلی، برجستگی های پيچيده در حجاب نشات می گيرد و ارزش اين سمبلِ عفاف را به ما ايرانيان نشان می دهد.

 الحق والانصاف راست می گويد آقای فياض که غربی ها دچار بی رغبتی جنسی هستند. در خارج، دختران ماه رو و سيمين بر، با بدن نيمه برهنه و گاه تماماً برهنه، در انظار عمومی ظاهر می شوند، و دريغ از رغبت مردان. کجا ديده شده، کسی در غرب مزاحم اين دختران زيبارو و خوش اندام شود؟ به حساب ايران ما اگر باشد، يک نفر از اين دختران، نبايد سالم به منزل برسد ولی
 آن ها با خيال آسوده، در خيابان قدم می زنند، سوار مترو و اتوبوس می شوند، در پارک ها و لب دريا آفتاب می گيرند، و هيچ مردی مزاحم آن ها نمی شود. غير از اين است که مردان غربی به خاطر نبودن حجاب دچار بی رغبتی و سردی مزاج شده اند؟ غير از اين است که اگر دختران اروپايی هم مثل دختران ايرانی، حجاب بر سر می کردند، چشم مردان دائما به دنبال نقطه ای قابل ديدن از بدن آن ها بود، و کلی متلک جنسی می شنيدند تا تخيل متلک گوينده آرام شود؟

حرف راست را بايد از هر کسی شنيد،
 حتی از رجا نيوز. آقای ابراهيم فياض،

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information