7.18.2014


  • JEWISH WORLD

  •  AND THE GLOBE

  • دنیــــــــــای یهود و جهـــــــــــانعکس آرشیوی استاقایان ۸ زندانی
گر اگر طبیب بودی ( اول ) سر خود دوا نمودی!!
تا بعدا غزه
تنه نزن. داوید
زندان رجایی شهر

سعید قاسمی
سعید قاسمی

منصوره کرمی، همسر مسعود علی محمدی، دانشمند اتمی مقتول
منصوره کرمی، همسر مسعود علی محمدی، دانشمند اتمی مقتول

آقای روحانی گفت نباید هرکس که نقدی کرد، متهم به وابستگی به بیگانه شود.

رضا علیجانی

هیلی لوف، خواننده پاپ هم از حامیان استقلال کردستان است
هیلی لوف، خواننده پاپ هم از حامیان استقلال کردستان است


دن کیلدی نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت میشیگان - منبع: وبسایت رسمی مجلس نمایندگان ایالات متحده
دن کیلدی نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت میشیگان - منبع: وبسایت رسمی مجلس نمایندگان ایالات 

بابک زنجانی دی ماه سال گذشته دستگیر و به زندان اوین منتقل شد


چند نفر با تلفن هوشمند
رواج تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها موجب شده افراد در مکان های مختلف وقت زیادی را در جلوی نمایش‌گرهای دیجیتالی بگذرانند


عکس آرشیوی از شانون گس ريچاردسون

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information