2.01.2015

تو بی شواط عید درختگاری و شکرانه برکاتروز چهارشنبه چهارم فوریه امسال ۲۰۱۵ 


برابر با پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۳ در ایران اشغالی 
مصادف است با روز درختکاری و برگزاری مراسم
 شکر گزاری از نعنات خداوند به نامعید یهودی - تو بیشواط/ایلانوت است

شرح تصویر: درخت زنگیدر قرن شانزدهم میلادی برگزاری  مراسم 
ویژه این عید توسط ربی * ایتسحاک لوریا * از شهر 
«‌سفاط » در * سرزمینمقدس/اسرائیل س * و به همراهی
دانش اموزانش او افریده شده است. این مراسم به نحوی
 شبیه با برگزاری مراسم * عید پسخ * است که در ان
شب ، * درخت زندگی و پایداری * تمجید میشود .
اولین بار که تفسیر این عید  درج و منتشر شد به
 نام * میوه های درختی زیبا * خوانده شد. مراسم،
 تداعی کننده بازسازی برکت اسمانی در تقویت و 
ترمیم درخت زندگی است که معمولا از چارچوب 
تجسم  فیزیکی چهار دنیای استعاری از یک درخت
 گرفته شده است که انان ریشه، تنه، ساقه و برگهای 
درخت میباشند. قابل ذکر است که در کنار این 
مراسم، یهودیان « خسیدیک » رسمشان بر این
 است که در این شب/روز میوه اترج را نیز تناول میکنند. 
 در کنار مراسم درختکاری نمونه میوه هايي که
 برای ارایش میز پذیرائی این عید در نظر گرفته
 شده را  نیز در تصاویر زیر مشاهده میکنید!.
عیدتان مبارک
داوید فاخریNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information