3.12.2015

توراه و هفطارا شنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۵


دانشمندان اسرائیلی به پیشرفت کشاورزی، 
علوم کامپیوتر، الکترونیک، ژنتیک، مراقبت
 های بهداشتی، چشم پزشکی، انرژی خورشیدی
 و زمینه های مختلف مهندسی کمک کرده اند
اسرائیل خانه بازیکنان بزرگ در صنعت  تکنولوژی
 های بالا  و یکی از کشورهائی است که دارای با سواد
 ترین جمعیتها در امور فن اوری و تکنولوژی
 در جهان است 
صندوق عهد 


  • ***************

    این هفته دو پاراشا های

    * پقودی و ویهقل *

    خوانده می شوند

پاراشای ویهقــــــــــــل

ابری که ایسرائل ها را در سفرهای بیابانی راهنمائی میکرد
نقاشی تصوری از * جیم پادگت * ۱۹۸۴

**********1.      مُشه (موسی) تمام جماعت فرزندان ييسرائل (اسرائیل) را فراخوانده به آنها گفت اينها مطالبي است كه خداوند فرمان داده است كه آنها را انجام دهيد.
2.      شش روز كار انجام گيرد و روز هفتم براي شما مقدس باشد. از جانب خداوند، شبات (تعطيلی تمام كارها و) استراحت كامل است. هر كس در آن (روز) كاري انجام دهد كشته خواهد شد.


      بِصَلئِل و آهوليآو و تمام خردمنداني كه خداوند عقل و فهم در آنها نهاده بود كه بدانند كار كنند تمام كار خدمت مقدس را براي هرآنچه كه خداوند فرمان داده بود انجام دادند.
2.      مُشه (موسی) از بِصَلئِل و آهوليآو و از هر خردمندي كه خداوند عقل در دلش نهاده بودهر كس كه دلش تشويقش كرده بود براي اين خدمت گامي پيشنهد كه آنرا انجام دهد، دعوت بهعملآورد.


1.      بِصَلئِل آن صندوق را از چوب اقاقيا درست كرد. درازايش دو و نيم اَما پهنايش يك و نيم اَما و بلنديش يك و نيم اَما بود.
2.      آن را از درون و برون از طلاي ناب روكش كرد و گرداگرد آن حاشيهي طلا ساخت.
3.      چهار حلقهي طلا براي چهار كنارهاش ريخت كه دو حلقه بر اين طرفش و دو حلقه بر آن طرفش (با هم موازي) بود.

پاراشای پقــــــــــودی

 * میشکان *
خیمه اجتماع 

*******************21.  صورتحسابهاي ميشكان (جاي لوحههاي دهفرمان) گواه (بر تجلي خداوند به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) كه به امر مُشه (موسی) به وسيله لِوي (لاوی) ها (ماموران حسابداري) زيرنظر ايتامار پسر اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) مورد رسيدگي قرار گرفت از اين قرار است.


از آن پشم رنگشدهي لاجوردي و آن پشم رنگشدهي ارغواني و آن پشم رنگشدهي قرمز پارچههاي خدمت براي بهكاربردن در مكان مقدس (براي حمل اشياء مقدس در آنها) درست كردند. لباسهاي مقدسي را كه براي اَهَرُون (هارون) بود همانگونه كه خداوند فرمان داده بود درست كردند.


1.      خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:
2.      در روز (رويت هلال) ماه اول (نيسان) يعني در اول آن ماه ميشكان يعني خيمهي محل اجتماع را برپا نما.
3.      صندوق (لوحههاي دهفرمان) گواه (بر تجلي خداوند به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) را در آنجا بگذار و آن پردهي جايگاه دهفرمان را پوشش آن صندوق قرار بده.

*****************
هفطاراه -ویقهل
بیست و دومین هفطارا
پادشاهان اول 7/13-7/26اگر شبات شقالیم باشد، پادشاهان دوم 11/7-12/7 و در شبات پارا، یحزقل 36/16-36/36 و اگر پاراشای پقوده، دو پاراشایی باشد، هفطارای بقوده خوانده میشوداین بخش از کتاب اول پادشاهان ، سالهای نخست سلطنت شلومو هملخ و شرحی از ساختمان بت همیقداش اول است که از چهارمین سال سلطنت او ؛ یعنی از سال 2928 عبری آغاز شد و تا هشت سال ادامه یافت.جزئیات ساختمان بت همیقداش اول در هفطارای ویقهل ، تشابه روشنی است با جزئیات ساختمان میشکان در صحرا که پاراشای ویقهل آورده است.

پادشاهان اول- فصل هفت

13-پس از شلومو هملخ در پی استاد هنرمند برنزکار و مسگری به نام حیرام ساکن صور (لبنان) فرستاده ، او را که همنام حیرام پادشاه صور می بود، با نظر وی به یروشالییم آورد.14-حیرام(استاد فلزکار) از خاندان نفتالی بود و مادری بیوه(از خاندان دان) داشت. پدر وی که در حیاتش استاد مسگری و فلزکاری بود، در یروشالییم به دنیا آمده، اما بعدها ساکن صور شد. و چنین فردی انبوه از دانشی آسمانی، خود و شعوری ویژه ، ماهر و استادی بیتا در هنر و هر گونه فلزکاری و مسگری بود که نزد شلومو هملخ آمده، مسئولیت تمام کارهایش را در این باره بر دوش گرفت.15-و اما وی (حیرام) دو ستون عظیم برای دو سوی در ورودی تالار مقدس بت همیقداش از مس ریخت که ارتفاع هریک 18 ذراع (27 فوت) و دور هر ستون 12 ذراع(18 فوت، قطری با ½ 5 فوت) می بود.(از کتابهای تاریخ ایام و برمیا : این دو ستون، ستونی تهی به طول حدود 36 ذراع یا 54 فوت ریخته شده از میان دو نیم برابر شده بود.)16-سپس وی دو سر ستون برای کار گذاشتن، همانند تاج بالای ستونها از مس ریخت که ارتفاع هر یک 5 ذراع (با ½ 7 فوت، دایره وار و هر یک شبیه نیم کره) می بود.17-و او برای آرایش این دو ستون، تورهای مشبکی از مس ساخته، روی سر ستونها کار گذاشت و نیز دسته گلهای زنجیرواری برای دور سرستونها ساخته، در هر سرستون ، هفت رشته زنجیر وار گلکاری از مس طراحی کرد.18-پس از ساختن ستونها دو رده اناری شکل در زیر و دور سطح داخلی هر سر ستون ساخت و برای هر دو سر ستون ، این آیه را یکسان انجام داد.19-سر ستونهای تاجی شکل که بر هر ستون نصب شده بودند، هر یک به ارتفاع 4 ذراع به سوسن کاری آراسته شده بودند.20-در برآمدگی بالای سر ستونها ، در کناری تزئین تور مشبک ، دویست گل اناری در دور ردیف (هر ردیف 100 انار) آن بخش، هر یک از سرستونها را نیز آراسته بودند.21-و شلومو هملخ آن دو دسته را در دیوار بت همیقداش (جلوی در ورودی تالار مقدس نگاهداری منورا، شولحان و مذبح بخور مقدس) برپا کرده ، ستون سمت راست را پس از نصب، یاخین و ستون سمت چپ را پس از نصب ، بوعَز نام نهاد.(ستون ها نامهایشان، مانند دیگر اجزای ساختمان و ابزار بت همیقداش، مفهوم عمیقی داشته اند. یاخین یا برقرارشده، نماد و شناسای "برقراری و استواری ابدی قانون حد-ا" که تورا و آیین ایسرائل است. بوعز ، آمیزه ای از دو واژه عبری بوعز به معنای حامل قدرت، نماد و شناسای اقتدار ایسرائل در سایه اطاعت و احترام به فرمانهای تورا است.)22-و در بالای هر ستون، یعنی زیر ستونها نیز با سوسنکاری آذین شده بود.پس بدین گونه، کار ساختن و نصب ستونها به پایان رسید.23-وسپس استخری (برای گهنیم و شستشو و غسل مذهبی) بنا کرد که دایره ای به قطر 10 ذراع (15 فوت) و عمق 5 ذراع(8 فوت) بوده، پیرامون و دور استخر نیز 30 ذراع (45 فوت) می بود.24-زیر لبه های این استخر (3 فوت پایین تر از لبه استخر) پایه های آراسته تخم مرغ شکلی بود که در فاصله هر ذراع(با ½ 1 فوت) 10 تخم مرغ گرداگرد استخر را در دو رده فراگرفته بودند.این آرایه های همزمان با ساختن خود استخر با مس، و پیوسته به استخر، یکپارچه ریخته شدند.25-تمام استخر بر 12 پایه گاو شکل (هر پایه یک گاو و استخر پشت این 12 گاو سوار شده)، استوار بود . چهره سه گاو به سوی شمال ، سه گاو به سوی مغرب ، سه گاو به سوی جنوب و سه گاو نیز به سوی مشرق بوده، پشت این گاوها به سمت زیر استخر، یعنی سرهایشان به طرف خارج و از دور تا دور استخر نمایان بودند.26-ضخامت بدنه این استخر یک وجب (از مس ریخته شده) بودند، لبه اش همانند لبه فنجان قوس دار و شبیه گل سوسن ساخته شده که گنجایشی برابر 2000 بَت (16000 گالن) داشته استهفطاراه - پقودیبیست و سومین هفطارا
پادشاهان اول 7/51-8/21
فصل هفت
51-تمام کاری که شلوموی پادشاه برای (ساخت) معبد حد-ا کرده بود، به پایان رسید و شلومو همه موقوفات پدرش داوید- نقره و طلا را آورد و آنها را در خزانه های معبد خد-اوند نهاد.
فصل هشت
1-آنگاه شلومو، پیران ایسرائل و تمام سران سِبط ها و خاندان پدران فرزندان ایسرائل را فرا خواند.
آنها با شلوموی پادشاه به یروشالییم آمدند تا صندوق عهد حد-ا را از شهر داویدصیون به معبد ببرند.
2-تمام افراد ایسرائل در ایتانیم (تیشری) که ماه هفتم است، در عید سوکوت نزد شلوموی شاه گرد آمدند .
3-تمام پیران ایسرائل آمدند و کُهن ها صندوق را برداشتند.
4-صندوق عهد حد-ا و تمام چادر و مجمع و تمام ابزار مقدسی را که در آن چادر بود، برداشتند.
کهن ها و لِوی ها آنها را حمل می کردند.
5-شلوموی پادشاه و همه جماعت ایسرائل که پیش او گرد بودند، با خود او پیش آن صندوق ، گوسفندان و گاوان بی شماری ذبح می کردند که قابل شمردن نبود.
6-کهن ها صندوق عهد حد-ا را به جای خودبه تالار آن معبد به محل بسیار مقدس، زیر بالهای فرشتگانکِروویم آوردند.
7- زیرا فرشتگانکِروویم بالهای خود را بر جای آن صندوق گسترده بودند.
آن فرشتگان کروویم بالهای خود را بر جای آن صندوق گسترده بودند.
آن فرشتگان کروویم از بالا بر آن صندوق و بر تیرهای (وسیله حمل) آن سایه افکنده بودند
8-تیرهای صندوق چنان دراز بودند که برجستگی نوک آن تیرها از محل مقدس، بر پرده آن تالار نمایان بود؛ ولی از خارج دیده نمی شد. و تا به امروز (هنگام نوشتن این موضوع) در آنجا مانده بودند.
9-چیزی در آن صندوق نبود، مگر دو لوح سنگی که مشه در حورِو (کوه سینای) گرفته بود که به یاری آن حد-ا با فرزندان ایسرائل در زمان خروجشان از سرزمین مصر پیمان بسته بود.
10-هنگام که کهن ها از محل مقدس درآمدند ، ابر، ادونای را انباشت.
11-برای این ابر، کهن ها نتوانستند ایستادگی و خدمت کنند، زیرا جلال حد-ا ، معبد ادونای را انباشت.
12-آنگاه شلومو گفت:"ادونای فرموده است که در ابر غلیظ ساکن می شود."
13-"به حقیقت، برای تو کاخی و برای سکونت جایی بنا کردم."
14-"جنانکه تمام جماعت ایسرائل ایستاده بودند، شاه روی خود را گرداند و ایسرائل را دعا کرد."
15-گفت:"خد-اوند ایسرائل مبارک است که با کلام خویش به پدرم داوید-سخن گفت و با او چنین کرد."
16-"از هنگامی که قوم خود- فرزندان ایسرائل را از مصر درآوردم از (شهرها) هیچ یک از اَسباط فرزندان ایسرائل برای ساختن معبد شهری را برنگزیدم که نام من آنجا باشد."(مگر یروشالییم را)
17-"در اراده پدرم داوید بود که معبدی به نام خد-اوند ایسرائل بنا کند."
18-"حد-ا به داوید پدرم گفت:"اینکه اداره کرده ای به نام من معبدی بسازی ، نیک خواسته ای .""
19-"به حقیقت ، آن معبد را بنا نخواهی کرد ؛ بلکه فرزندت که از ریشه تو خارج می شود، این معبد را به نام من خواهی ساخت."
20-"حد-ا سخنی را که فرموده بود، به آن وفا کرد. من به جای داوید پدرم برخاستم و چنانکه حد-ا فرموده بود، بر تخت (سلطنت ) ایسرائل نشستم و این معبد را به نام حد-اخد-اوند ایسرائل بنا نمودم."
21-"برای صندوقی که در آن (لوح های) پیمان حد-ا جا داشت و در آوردن آنها از سرزمین مصر با پدران ما پیمان بسته بود، محلی روشن ساختم. "
 چند خبر

غواصان اسرائیلی به بزرگترن گنج از مجموعه

  سکه های طلا که تاکنون در اسرائیل کشف 

شده  دست یافتند

Record trove of gold coins in Mediterranean. Copyright: Clara Amit/Courtesy of the Israel Antiquities Authority


توریستها بر اثر تصادف در مغاره ئی در

شمال اسرائیل به گنجی پنهانی دست یافته

 و بلافاصله وجود انرا به متخصصان امر 

گزارش کردند 

Jewelry found in ancient cave. (Photo: IAA)
 
Israeli tourists find treasure.

Silver objects found in cave. (Photo: IAA)


 شراب ( تخم انگور ) ۱۵۰۰ ساله در صحرای نگو 

در اسرائیل کشف گردید


اسرائیل برای پیوستن به مسابقات فضائی در 


امر تجاری از متخصصان ارتش ان کشور 


استفاده خواهد کرد

Israel from space (Photo: Barry WIlmer)
اسرائیل از فضا*********************عید پوریم ( گذشته ) بر همه گان مبارک

در چنین روزی در زمان خشایار شاه هخامنشی بهدسیسه جاسوسان بت پرست در دربار او سردسته انان « هامان » که توانسته بود خود را به مقام صدراعظمی ان پادشاه برساند برای اتمام کار ان امپراطوری شروع به دسیسه بازی بر علیه وفاداران به پادشاه و در راس انان یهودیان کشور نمود!. هامان که به نا به وظیفه خود

فردی ضد شهروندان وفادار به پادشاه و در راس
انان * یهودیان کشور * بود
ترتیبی داد که تمام یهودیان ۱۲۴ کشور تحت سلطه
ان امپراطوری در یک روز قتل عام شوند
اما معجزه خداوند بر ان قرار گرفت که نه تنها یهودیان
قتل عام نشدند بلکه هامان و دار و دسته او به چوبه
 دار اویزان گشته و به دستور خشایار شاه
یهودیان اجازه یافتند تا انتقام خود از تمام عیادی او
که در همه سازمانها نفوذ پیدا کرده و با دسیسه بازی
در پی انجام پروژه « حل نهائی مساله یهودیان » مانند پروژه «‌ادولف ایشمن در زمان نازیها » بودند
از انان گرفته شودهفته خوبی را برایتان ارزو میکنیم

שבוע טוב ונעים לכם

ارتش دفاعی ایسرائل در 

امسال ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information