8.11.2016

تیشعا به او

jerusalem logo

* JERUSALEM *

  * ما همواره در کنار کشور معظم اسرائیل ایستاده ایم *


* روز نهم ماه عبری - او - ( تیشعا به او ) چیست؟   *


به مناسبت فرا رسیدن روز غم انگیز

 * تیشعا به او سال عبری ۵۷۷۶ *

 ( شنبه  ۱۳ اگوست ۲۰۱۶ )بخشی تاریخی از زندگی یهودیان 

در سه سال جنگ و

گریز دلاوران یهودی با سپاهیان 

بیشمار « هدریان » امپراطور روم 


دوستان عزیز پس از انکه همواره در مکانهای بیشتر مذهبی  موضوعی که باعث به بوجود امدن روز * تیشعا به او / نهم ماه عبری او *شد با مغلطه کاری همراه بوده و انطور که باید از این روز سخن قاطعی  به میان نیامده تصمیم گرفتم تا از معلومات خود در این باره که بسیار هم قلیل هستند کمک بگیرم و این حادثه را از زاویه دیگری تا جائیکه به اصل موضوع بی ارتباط نباشد بررسی کرده و در اختیار شما بگذارم.
این مقوله تنها برای یهودیان نیست بلکه چون حادثه ئی تاریخی است ممکن است برای  کسانیکه به تاریخ جهان نیز علاقه مندند ارزش خواندن داشته باشد!.
تهیه :داوید فاخریبیش از ۲۰۰۰ سال قبل کشور ما * اسرائیل * تحت سلطه امپراطوری 

روم باستان قرار داشت. امپراطور ان زمان کشور روم (‌ادریانوس / 

هدریان ) نام داشت. یهودیان یکبار با قیامی به نبرد با سپایان روم که 

صدها برابر از انان بیشتر و مجهزتر بودند برخاستند تا انان را از مملکت 

خود بیرون برانند اما  متاسفانه شورش انان به شکست انجامید و برای 

یهودیان سختیها و فرامین جزائی سخت از جانب حکومت اشغالگر بر قرار 

گردید!.

بعد از انکه  « هدریان » امپراطور روم بر علیه یهودیان تمام تنبیهاتش 

( شامل منع بریت میلا، سوؤاستفاده از زنان یهودی، تبعید بسیاری از 

یهودیان به شمال افریقا و ساختن نیایشگاهی برای خدای خود  به نام 

«ژوپیتر »  که  به جای بیت همیگداش  ساخت ) را به جا اورد و به 

کشور خود روم باز گشت یهودیان توانستند به خود امده و برای شروع 

شورشی دیگر بر علیه رومیها که تمام کشور اسرائیل به ویژه * بیت 

المقدس یهود * را در اشغال خود داشتند و بر همه چیز حتی قوانین یهود 

مسلط شده بودند اماده سازند!!. این قیام  به رهبری * شیمعون بر 

کوخبا * اغاز شد. انان که در طول سالهای اسارت به دست رومیها در 

خفا و در مکانهای مخفی مانند  غارهای صحرای یهودا به ساختن و پنهان 

کردن اسلحه و تمرینات نظامی مشغول بودند توانستند به صورتی فعال 

که روز به روز نیز بر تعداد انان اضافه میشد حتی غیر یهودیان نیز به 

انان میپیوستند به جنگهای چریکی و کماندوئی بر علیه نظامیان رومی 

برخیزند و انان را از همه جهت مستاصل نمایند. یهودیان  توانساند 

بسیاری از شهرهای اسرائیل  که متاسفانه به شکست انان در   * بیتار * 

اورشلیم انجامیده  و به تصرف رومیها در امده بود را دومرتبه  به تصرف 

نیروهای یهودی در اورند از جمله    (‌۵۰ قلعه  و ۹۸۵ روستا ) و با بیرون 

راندن سپاهیان رمی مسقر در انان  دوباره تمام اصول منع شده یهودیت  

که به دستور « هدریان » یهودیان از انجام انان  باز دار شده بودند را  در 

ان مکانها مرسوم سازند و یهودیان بعد از ان  توانستند دوباره به 

صورتی ازاد به اجرای نیایشهای خود بپردازند!.

ازاد کنندگان کشور  به نام مملکت ازاد شده شان  * اسرائیل * چندین 

سکه زدند ( اکنون انان در موزه اورشلیم نگاه داری میشوند )  که بر 

روی انان میتوان این جملات و یا نصاویر را  که حک شده اند مشاهده 

کرد:  * اسرائیل ازاد شده، معبد اورشلیم ( بیت المقدس ) ، تابوت عهد، 

گیاه * لولاو و میوه اترج * که در زمان موعد/ عید * سوکوت / 

سایبانها » که یکی از مهمترین اعیاد سه گانه یهود میباشد از انان 

استفاده میشود.

دلاوریهای جنگندگان یهود تا به انجا رسید که به سواحل اسرائیل نیز 

رسیدند  و  با استفاده از کشتیهای رومیها که از انان به سرقت میبردند 

با انان به جنگهای دریائی نیز پرداختند!.

 این خبر های بد که به گوش « هدریان » امپراطر روم رسید  واهمه 

فراوانی او رادر بر گرفت و دستور داد برای جلوگی از برتریهای یهودیان 

که میتوانست درسی برای دیگر ملل که در اشغال او بودند گردد و انانرا 

نیز تشویق به قیام بر علیه کشور او بنماید  برجسته ترین ژنرااهای روم 

را با دو لشکرهای «‌بریتانی » و «  المان » که تحت نظر انان بودند برای 

پیوستن به  لشکرهائی که با یهودیان در سرزمین اسرائیل در جدال بودند 

که تعداد انانبه  ۱۲ لشکر میرسید بپیوندند!. با امدن سپاهیان جدید و ر

هبران خونخوار رومی جنگ به سراسر اسرائیل کشیده شد. رومیها با ا

ستفاده از مجهز ترین ادوات جنگی و سربازان فراوان توانستند ان ۵۰ 

قلعه و ان ۹۸۵ روستا را با خاک یکسان کنند و مردم انان را به انتقام 

شورش به قتل برسانند. عمده ترین نقطه  جنگ در مناطق « جودائیا / 

یهودا » اتفاق افتاد و به تمام کوهستانها و صحراهای یهودا کشانده شد 

حتی به شمال کشور نیز رسید!. با این وجود سپاهیان رم نیز متحمل 

تلفات بسیاری گردیدند به طوری که «‌هدریان » خجالت میکشید که در 

گزارش خود به « سنا » این جمله همیشگیش  که بعد از جنگها ئیی که 

داشت ( من و ارتشم پیروز و سلامت هستیم! ). را در ان ذکر کند!.

اخرین درگیری قوای یهودی با سپاهیان رم در * بیتار اورشیم * که از 

لحاظ نظامی و سیاسی و استراتژیکی بسیار اهمیت داشت انجام گرفت.   

* دژ بیتار *  در بالای کوهی بسیار بلند قرار داشت و محافظان ان  

یتوانستند اکثر نقاط اطراف ان دژ را در مد نظر داشته باشند  از نظر دیگر  

مقر فرماندهی به ریاست * برکوخبا * و محل دادگاه عالی اسرائیل (

 سنهدرین ) نیز در انجا قرار داشتند که از اهمیت فوق العاده ئی 

برخوردار بوده اند! ( اسرائیل از همان زمانها نیز بر طبق فرمانی که در * 

تورات * امده  جنگها باید با نظارت نمایندگان قوه قضائیه که مواظب 

حفظ قوانین انسانی و اخلاقی از جانب سربازان یهودی نسبت به 

دشمنانشان میباشد همراه باشد )

در طول جنگ پناهندگان یهودی بسیاری به « بیتار » پناه 

بردند. رومیها پس از فتح ان دژ که اخرین سنگر یهودیان 

محسوب میشد همه جا را به اتش کشیدند از جمله * بیت 

همیداش * را که تمام اسبابهای گرانبها و  مقدس انرا نیز به 

تاراج بردند و انانرا به رم فرستادند که بر باور خیلیها انان ا

کنون در زیرزمینهای « واتیکان » نگه داری میشوند!.. این 

اتفاق شوم در نهم ماه عبری « ااو » اتفاق افتاد که از ان روز 

به بعد همه یهودیان دنیا روز نهم ااو را به یاد ویرانی بیت 

همیقداشهای اول و دوم که اتفاقا هر دوی انان در همین روز 

از سال دچار مصیبت شدند  روزه میگیرند و به سوگ می 

نشینند!.

درگیریها که به پایان رسید و  در ان امپراطوری رم  پیروز 

شد، بودند چند واحد یهودی نشین که بیشتر در کوههای 

یهودا مسقر بودند اما دیگر توان و رمقی برای 

حفظ * استقلال کشور *  وجود نداشت!. به دستور 

هادریان امپراطور و به تلافی تلفات عظیمی که به سپاهیان 

روم از طرف جنکجویان یهودی وارد امده بود شهر اورشلیم 

ازبالا به پائین زیر و رو شد، یهودیان به عنوان برده فروخته 

شدند، و بسیاری از انان نیز به کشور مصر و به شمال 

افریقا تبعید شدند  به انان تا ۶ روز بعد از پایان جنگ اجازه 

دفن مردگانشان داده نشد !.  دیگر در هیچ جای اورشلیم 

محله های یهودینشین بر پا نشدند و * بیت المقدس  / بیت 

همیقداش * تبدیل به محل سکونت «‌خدای رومیان ایلیا 

کاپیتالیا » گردید!. بر اثر لطف «‌هدریان » ! یهودیان تنها 

یک روز در سال اجازه داشتند که به زیارت خرابه های بیت 

همیگداش بروند و ان « روز نهم ماه عبری AV او » یعنی 

در روز شکست انان از ان امپراطوری بوده است!. 

ادریانوس پس از ان نام * کشور اسرائیل * را به نام  « 

کشور سوریه-فلسطین » تغییر داد! که ادعای مالکیت * 

کشور یهود * توسط « فلسطینیها و مسلمانان  » از انجا 

سرچشمه میگیرد ( انگار که انان ان قومی بوده انذ که خداوند

 توسط * مشه ربنو / موسی کلیم الله ) با معجزات شگفت اور

از بند فرعون ازادشان کرد و به این سرزمین * اسرائیل *

 هدایت فرمود ) !..

در سالهای بعد از * طغیان یهودیان * ادریانوس سختگیری های 

بسیار زیادی را برای یهودیان-مسیحیان در نظر گرفت ولی 

بیشترین و سخت ترین انان بر علیه یهودیان مذهبی انجام 

میافت! او با برقرار کردن سختیهای بسیار دردناکی 

زندگی یهودیان را که حاضر به رها کردن * خدای خود / 

ادونای  * و یا تغیر دین خود  به مسلکی دیگر نبودند را به 

تباهی میکشاند از جمله منع تدریس * توراّة *، منع 

برگزاری روز شبات ( شنبه )،  منع انجام بریت میلا، 

( ختنه ) منع استفاده از تمام قوانین حقوقی یهودی، منع 

برخورداری از محلهای کسب و کار و یاانجام کسب و کار 

بصورت های دیگر!. 

یهودیان سرگردان و بدون درامد چون برای  اداره خانواده 

هایشان اجازه کار و کسب در امد نداشتند از فرط گرسنگی 

خود و خانواده هایشان با مرگی ( شاید ) مقدس از بین میرفتند!. 

یکی از یهودیان * ربی عقیوا ( دانشمند، مربی و معلمی به 

نام در علم توراة * بود که به فجیعترین وضع ممکن توسط 

جلادان رمی تکه تکه شد و به مقدسان قوم پیوست !.

این زمان دردناک تا انتهای سلطنت  ( ادریانوس ) ادامه 

یافت!.


اکنون با گذشت بیش از ۲۰۰۰ سال که خداوند حرکت را از 

ما دید و برکتش را به ما ( یهودیان ) هدیه کرد و کشور 

معظم * یهود - اسرائیل را  برای ما دوباره بر پا نمود بر 

ماست که بدانیم هیچ خدائی نمیخواهد خدای ملتی خوار و 

درمانده و پست و تو سری خور باشد از این نظر نباید که 

بگذاریم  کسانی با ایجاد تفرقه و حدا سازیهای غیر قابل 

استدلال و منطق باعث شوند که خدای نکرده کشتی حیات ما 

که با پرچم دو رنگ در اهتزاز به سوی عرش صعود میکند 

دچار طوفانهائی گردد که بسوی سرازیری سقوط کرده و به 

محله ها و گوهای کثیف و محقر که هر اجنبی به خود اجازه 

میدهد هر بلائی که دلش میخواهد بر سرمان بیاورد و 

جیکمان هم در نیاید پرتابمان کند! ( اخراج یهودیان از 

اسپانیا، مساله دریفوس در فرانسه، سوزاندن یهودیا به 

صورت زنده در اتش به جرم جادوگری در انگلستان 

نازیهای المان و کشتار ۶ میلیون،   اخراج یهودیان و غارت ا

موال انان از عراق، سوریه، لیبی، یمن، لبنان، جمهوری 

اسلامی در ایران اشغالی و غیره )!. 

تفرقه سازان در جامعه یهودی را میتوان به دو دسته تقسیم 

کرد.  دسته اول که انقدر به اصطلاح خودشان سکولار  -

دموکراتند که با داشتن نام و کنیه یهودی و بی انکه هیچ 

اطلاع تاریخی و مذهبی از قوم یهود داشته باشند مانند 

بادمجانهای دور قاب چین و برای خود شیرینی در محافلی 

که بوی گند افکار « یهود ستیزی » از انان به مشام میرسد 

سعی در فرق گذاردن بین خود و سایر یهودیان میکنند انان 

یهودیانی هستند که از یهودی بودن خود بیزارند اما با این 

وجود اصرار دارند که دریهودیت خود باقی بمانند ( خنده 

دار است نه؟ ) چرا که انتخاب بهتری برایشان وجود ندارد 

و به این صورت از خود  مجسمه ئی از  بلاهت تحویل 

اطرافیان غیر یهودیشان میدهند!.  

 دسته دوم افراد به ظاهر مذهبی یهودی هستند که 

بدون هیچگونه اطلاع از تاریخ یهود و دانش  عالی و بی 

چون و چرای یهودیت با دستاویز شدن به مشتی داستانهای 

دروغ و خرافات که در هیچ جای * توراة * نیامده به شکاف 

در میان ملتی میپردازد که خود به خود حتی کومونیست 

ترینهایش ( لنین ) ته دل ایمانی بدون خدشه به اصولی از  

ئین یهود دارند!.

کشور اسرائیل با داشتن نامی برجسته از هر لحاظ در 

جامعه بشری افتخاریست که به هر ملتی هدیه نگردیده!. 

همه ما و بویژه ان دو دسته از یهودیان که از انان نام برده 

شد  بسیار خوب واقفیم که اگر در همه جای دنیا سرمان 

بالاست و ازادانه به هر کاری دست میزنیم تنها از وجود 

سایه پر افتخار و نیرومند کشور * اسرائیل * است که بر 

ر ماست. ما نباید بگداریم که مبادا به اوضاع اسفناک تمام 

دوران ۲۰۰۰ و اندی سالهای گذشته برگردیم و یا توسط 

دشمنانمان  به ان دوران برگردانده شویم!.

پایانت

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information