8.11.2016

تیشعا به او

jerusalem logo

* JERUSALEM *

  * ما همواره در کنار کشور معظم اسرائیل ایستاده ایم *


* روز نهم ماه عبری - او - ( تیشعا به او ) چیست؟   *


به مناسبت فرا رسیدن روز غم انگیز

 * تیشعا به او سال عبری ۵۷۷۶ *

 ( شنبه  ۱۳ اگوست ۲۰۱۶ )بخشی تاریخی از زندگی یهودیان 

در سه سال جنگ و

گریز دلاوران یهودی با سپاهیان 

بیشمار « هدریان » امپراطور روم 


دوستان عزیز پس از انکه همواره در مکانهای بیشتر مذهبی  موضوعی که باعث به بوجود امدن روز * تیشعا به او / نهم ماه عبری او *شد با مغلطه کاری همراه بوده و انطور که باید از این روز سخن قاطعی  به میان نیامده تصمیم گرفتم تا از معلومات خود در این باره که بسیار هم قلیل هستند کمک بگیرم و این حادثه را از زاویه دیگری تا جائیکه به اصل موضوع بی ارتباط نباشد بررسی کرده و در اختیار شما بگذارم.
این مقوله تنها برای یهودیان نیست بلکه چون حادثه ئی تاریخی است ممکن است برای  کسانیکه به تاریخ جهان نیز علاقه مندند ارزش خواندن داشته باشد!.
تهیه :داوید فاخریبیش از ۲۰۰۰ سال قبل کشور ما * اسرائیل * تحت سلطه امپراطوری 

روم باستان قرار داشت. امپراطور ان زمان کشور روم (‌ادریانوس / 

هدریان ) نام داشت. یهودیان یکبار با قیامی به نبرد با سپایان روم که 

صدها برابر از انان بیشتر و مجهزتر بودند برخاستند تا انان را از مملکت 

خود بیرون برانند اما  متاسفانه شورش انان به شکست انجامید و برای 

یهودیان سختیها و فرامین جزائی سخت از جانب حکومت اشغالگر بر قرار 

گردید!.

بعد از انکه  « هدریان » امپراطور روم بر علیه یهودیان تمام تنبیهاتش 

( شامل منع بریت میلا، سوؤاستفاده از زنان یهودی، تبعید بسیاری از 

یهودیان به شمال افریقا و ساختن نیایشگاهی برای خدای خود  به نام 

«ژوپیتر »  که  به جای بیت همیگداش  ساخت ) را به جا اورد و به 

کشور خود روم باز گشت یهودیان توانستند به خود امده و برای شروع 

شورشی دیگر بر علیه رومیها که تمام کشور اسرائیل به ویژه * بیت 

المقدس یهود * را در اشغال خود داشتند و بر همه چیز حتی قوانین یهود 

مسلط شده بودند اماده سازند!!. این قیام  به رهبری * شیمعون بر 

کوخبا * اغاز شد. انان که در طول سالهای اسارت به دست رومیها در 

خفا و در مکانهای مخفی مانند  غارهای صحرای یهودا به ساختن و پنهان 

کردن اسلحه و تمرینات نظامی مشغول بودند توانستند به صورتی فعال 

که روز به روز نیز بر تعداد انان اضافه میشد حتی غیر یهودیان نیز به 

انان میپیوستند به جنگهای چریکی و کماندوئی بر علیه نظامیان رومی 

برخیزند و انان را از همه جهت مستاصل نمایند. یهودیان  توانساند 

بسیاری از شهرهای اسرائیل  که متاسفانه به شکست انان در   * بیتار * 

اورشلیم انجامیده  و به تصرف رومیها در امده بود را دومرتبه  به تصرف 

نیروهای یهودی در اورند از جمله    (‌۵۰ قلعه  و ۹۸۵ روستا ) و با بیرون 

راندن سپاهیان رمی مسقر در انان  دوباره تمام اصول منع شده یهودیت  

که به دستور « هدریان » یهودیان از انجام انان  باز دار شده بودند را  در 

ان مکانها مرسوم سازند و یهودیان بعد از ان  توانستند دوباره به 

صورتی ازاد به اجرای نیایشهای خود بپردازند!.

ازاد کنندگان کشور  به نام مملکت ازاد شده شان  * اسرائیل * چندین 

سکه زدند ( اکنون انان در موزه اورشلیم نگاه داری میشوند )  که بر 

روی انان میتوان این جملات و یا نصاویر را  که حک شده اند مشاهده 

کرد:  * اسرائیل ازاد شده، معبد اورشلیم ( بیت المقدس ) ، تابوت عهد، 

گیاه * لولاو و میوه اترج * که در زمان موعد/ عید * سوکوت / 

سایبانها » که یکی از مهمترین اعیاد سه گانه یهود میباشد از انان 

استفاده میشود.

دلاوریهای جنگندگان یهود تا به انجا رسید که به سواحل اسرائیل نیز 

رسیدند  و  با استفاده از کشتیهای رومیها که از انان به سرقت میبردند 

با انان به جنگهای دریائی نیز پرداختند!.

 این خبر های بد که به گوش « هدریان » امپراطر روم رسید  واهمه 

فراوانی او رادر بر گرفت و دستور داد برای جلوگی از برتریهای یهودیان 

که میتوانست درسی برای دیگر ملل که در اشغال او بودند گردد و انانرا 

نیز تشویق به قیام بر علیه کشور او بنماید  برجسته ترین ژنرااهای روم 

را با دو لشکرهای «‌بریتانی » و «  المان » که تحت نظر انان بودند برای 

پیوستن به  لشکرهائی که با یهودیان در سرزمین اسرائیل در جدال بودند 

که تعداد انانبه  ۱۲ لشکر میرسید بپیوندند!. با امدن سپاهیان جدید و ر

هبران خونخوار رومی جنگ به سراسر اسرائیل کشیده شد. رومیها با ا

ستفاده از مجهز ترین ادوات جنگی و سربازان فراوان توانستند ان ۵۰ 

قلعه و ان ۹۸۵ روستا را با خاک یکسان کنند و مردم انان را به انتقام 

شورش به قتل برسانند. عمده ترین نقطه  جنگ در مناطق « جودائیا / 

یهودا » اتفاق افتاد و به تمام کوهستانها و صحراهای یهودا کشانده شد 

حتی به شمال کشور نیز رسید!. با این وجود سپاهیان رم نیز متحمل 

تلفات بسیاری گردیدند به طوری که «‌هدریان » خجالت میکشید که در 

گزارش خود به « سنا » این جمله همیشگیش  که بعد از جنگها ئیی که 

داشت ( من و ارتشم پیروز و سلامت هستیم! ). را در ان ذکر کند!.

اخرین درگیری قوای یهودی با سپاهیان رم در * بیتار اورشیم * که از 

لحاظ نظامی و سیاسی و استراتژیکی بسیار اهمیت داشت انجام گرفت.   

* دژ بیتار *  در بالای کوهی بسیار بلند قرار داشت و محافظان ان  

یتوانستند اکثر نقاط اطراف ان دژ را در مد نظر داشته باشند  از نظر دیگر  

مقر فرماندهی به ریاست * برکوخبا * و محل دادگاه عالی اسرائیل (

 سنهدرین ) نیز در انجا قرار داشتند که از اهمیت فوق العاده ئی 

برخوردار بوده اند! ( اسرائیل از همان زمانها نیز بر طبق فرمانی که در * 

تورات * امده  جنگها باید با نظارت نمایندگان قوه قضائیه که مواظب 

حفظ قوانین انسانی و اخلاقی از جانب سربازان یهودی نسبت به 

دشمنانشان میباشد همراه باشد )

در طول جنگ پناهندگان یهودی بسیاری به « بیتار » پناه 

بردند. رومیها پس از فتح ان دژ که اخرین سنگر یهودیان 

محسوب میشد همه جا را به اتش کشیدند از جمله * بیت 

همیداش * را که تمام اسبابهای گرانبها و  مقدس انرا نیز به 

تاراج بردند و انانرا به رم فرستادند که بر باور خیلیها انان ا

کنون در زیرزمینهای « واتیکان » نگه داری میشوند!.. این 

اتفاق شوم در نهم ماه عبری « ااو » اتفاق افتاد که از ان روز 

به بعد همه یهودیان دنیا روز نهم ااو را به یاد ویرانی بیت 

همیقداشهای اول و دوم که اتفاقا هر دوی انان در همین روز 

از سال دچار مصیبت شدند  روزه میگیرند و به سوگ می 

نشینند!.

درگیریها که به پایان رسید و  در ان امپراطوری رم  پیروز 

شد، بودند چند واحد یهودی نشین که بیشتر در کوههای 

یهودا مسقر بودند اما دیگر توان و رمقی برای 

حفظ * استقلال کشور *  وجود نداشت!. به دستور 

هادریان امپراطور و به تلافی تلفات عظیمی که به سپاهیان 

روم از طرف جنکجویان یهودی وارد امده بود شهر اورشلیم 

ازبالا به پائین زیر و رو شد، یهودیان به عنوان برده فروخته 

شدند، و بسیاری از انان نیز به کشور مصر و به شمال 

افریقا تبعید شدند  به انان تا ۶ روز بعد از پایان جنگ اجازه 

دفن مردگانشان داده نشد !.  دیگر در هیچ جای اورشلیم 

محله های یهودینشین بر پا نشدند و * بیت المقدس  / بیت 

همیقداش * تبدیل به محل سکونت «‌خدای رومیان ایلیا 

کاپیتالیا » گردید!. بر اثر لطف «‌هدریان » ! یهودیان تنها 

یک روز در سال اجازه داشتند که به زیارت خرابه های بیت 

همیگداش بروند و ان « روز نهم ماه عبری AV او » یعنی 

در روز شکست انان از ان امپراطوری بوده است!. 

ادریانوس پس از ان نام * کشور اسرائیل * را به نام  « 

کشور سوریه-فلسطین » تغییر داد! که ادعای مالکیت * 

کشور یهود * توسط « فلسطینیها و مسلمانان  » از انجا 

سرچشمه میگیرد ( انگار که انان ان قومی بوده انذ که خداوند

 توسط * مشه ربنو / موسی کلیم الله ) با معجزات شگفت اور

از بند فرعون ازادشان کرد و به این سرزمین * اسرائیل *

 هدایت فرمود ) !..

در سالهای بعد از * طغیان یهودیان * ادریانوس سختگیری های 

بسیار زیادی را برای یهودیان-مسیحیان در نظر گرفت ولی 

بیشترین و سخت ترین انان بر علیه یهودیان مذهبی انجام 

میافت! او با برقرار کردن سختیهای بسیار دردناکی 

زندگی یهودیان را که حاضر به رها کردن * خدای خود / 

ادونای  * و یا تغیر دین خود  به مسلکی دیگر نبودند را به 

تباهی میکشاند از جمله منع تدریس * توراّة *، منع 

برگزاری روز شبات ( شنبه )،  منع انجام بریت میلا، 

( ختنه ) منع استفاده از تمام قوانین حقوقی یهودی، منع 

برخورداری از محلهای کسب و کار و یاانجام کسب و کار 

بصورت های دیگر!. 

یهودیان سرگردان و بدون درامد چون برای  اداره خانواده 

هایشان اجازه کار و کسب در امد نداشتند از فرط گرسنگی 

خود و خانواده هایشان با مرگی ( شاید ) مقدس از بین میرفتند!. 

یکی از یهودیان * ربی عقیوا ( دانشمند، مربی و معلمی به 

نام در علم توراة * بود که به فجیعترین وضع ممکن توسط 

جلادان رمی تکه تکه شد و به مقدسان قوم پیوست !.

این زمان دردناک تا انتهای سلطنت  ( ادریانوس ) ادامه 

یافت!.


اکنون با گذشت بیش از ۲۰۰۰ سال که خداوند حرکت را از 

ما دید و برکتش را به ما ( یهودیان ) هدیه کرد و کشور 

معظم * یهود - اسرائیل را  برای ما دوباره بر پا نمود بر 

ماست که بدانیم هیچ خدائی نمیخواهد خدای ملتی خوار و 

درمانده و پست و تو سری خور باشد از این نظر نباید که 

بگذاریم  کسانی با ایجاد تفرقه و حدا سازیهای غیر قابل 

استدلال و منطق باعث شوند که خدای نکرده کشتی حیات ما 

که با پرچم دو رنگ در اهتزاز به سوی عرش صعود میکند 

دچار طوفانهائی گردد که بسوی سرازیری سقوط کرده و به 

محله ها و گوهای کثیف و محقر که هر اجنبی به خود اجازه 

میدهد هر بلائی که دلش میخواهد بر سرمان بیاورد و 

جیکمان هم در نیاید پرتابمان کند! ( اخراج یهودیان از 

اسپانیا، مساله دریفوس در فرانسه، سوزاندن یهودیا به 

صورت زنده در اتش به جرم جادوگری در انگلستان 

نازیهای المان و کشتار ۶ میلیون،   اخراج یهودیان و غارت ا

موال انان از عراق، سوریه، لیبی، یمن، لبنان، جمهوری 

اسلامی در ایران اشغالی و غیره )!. 

تفرقه سازان در جامعه یهودی را میتوان به دو دسته تقسیم 

کرد.  دسته اول که انقدر به اصطلاح خودشان سکولار  -

دموکراتند که با داشتن نام و کنیه یهودی و بی انکه هیچ 

اطلاع تاریخی و مذهبی از قوم یهود داشته باشند مانند 

بادمجانهای دور قاب چین و برای خود شیرینی در محافلی 

که بوی گند افکار « یهود ستیزی » از انان به مشام میرسد 

سعی در فرق گذاردن بین خود و سایر یهودیان میکنند انان 

یهودیانی هستند که از یهودی بودن خود بیزارند اما با این 

وجود اصرار دارند که دریهودیت خود باقی بمانند ( خنده 

دار است نه؟ ) چرا که انتخاب بهتری برایشان وجود ندارد 

و به این صورت از خود  مجسمه ئی از  بلاهت تحویل 

اطرافیان غیر یهودیشان میدهند!.  

 دسته دوم افراد به ظاهر مذهبی یهودی هستند که 

بدون هیچگونه اطلاع از تاریخ یهود و دانش  عالی و بی 

چون و چرای یهودیت با دستاویز شدن به مشتی داستانهای 

دروغ و خرافات که در هیچ جای * توراة * نیامده به شکاف 

در میان ملتی میپردازد که خود به خود حتی کومونیست 

ترینهایش ( لنین ) ته دل ایمانی بدون خدشه به اصولی از  

ئین یهود دارند!.

کشور اسرائیل با داشتن نامی برجسته از هر لحاظ در 

جامعه بشری افتخاریست که به هر ملتی هدیه نگردیده!. 

همه ما و بویژه ان دو دسته از یهودیان که از انان نام برده 

شد  بسیار خوب واقفیم که اگر در همه جای دنیا سرمان 

بالاست و ازادانه به هر کاری دست میزنیم تنها از وجود 

سایه پر افتخار و نیرومند کشور * اسرائیل * است که بر 

ر ماست. ما نباید بگداریم که مبادا به اوضاع اسفناک تمام 

دوران ۲۰۰۰ و اندی سالهای گذشته برگردیم و یا توسط 

دشمنانمان  به ان دوران برگردانده شویم!.

پایانت

8 comments:

  1. We have collected the most popular replica watches just for you, and the exquisite craftsmanship and extreme accuracy will surely impress you. You must have been looking for such super watches for long, moreover, the high quality is well worth the price.

    ReplyDelete
  2. her latest blog great site useful source more helpful hints browse around this website Goyard Dolabuy

    ReplyDelete

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information