2.06.2010

هالوکاست و یهود ستیزیهای جدید
۶ فوریه ۲۰۱۰ برابر با ۱۷ بهمن ۱۳۸۸فرستنده صاد . شادمهر
مقدمه : داوید
قاضی در جواب مادر مقتول که تقاضای حکم قصاص برای قاتل فرزندش دارد را به او میگوید : اگر نشان دهید که شما هم در کتابتان « قانون قصاص » دارید ما نیز انرا با قضات دیگر مورد شور قرار خواهیم داد !.
تنه نزن / اقای قاضی ، شما حقیقتأ در کتب دانشگاهی و متون توراة که در قران امده بحثی از قانون « چشم بجای چشم و دندان بجای دندان » نه چیزی خوانده و نه حرفی شنیده اید ؟؟!!.

'نبرد من'، کتاب هیتلر در آلمان منتشر می‌شود

ژوزف گوبلز و تاثیر رسانه های خواندنی و شنیدنی و دیدنی نازیها در نفوذ اخلاقی و روحی و رفتاری جامعه بزرگ المان 
در برلین، یک زن آلمانی نسخه ای از روزنامه مصور برلینر را می خواند که در آن عکس هایی از دیدار رسمی موسولینی از برلین در سپتامبر 1937 چاپ شده است.
معرفی صهیونیسم از نقطه نظردانشجویان عقب گرا و یهود ستیز معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق !. ( ۱)  
   حاج امین الحسینی مفتی اورشلیم در دیدار با هیتلر در برلیندر آستانه یادروز جهانی قربانیان جنایات نازی ها در جنگ جهانی دوم (هولوکاست)، کتابی در ایتالیا انتشار یافت که از همکاری های آشکار و پنهان بنیادگرایان اسلامی و عرب با آلمان هیتلری و شخص آدولف هیتلر پرده بر می دارد. نویسنده کتاب یک کشیش کاتولیک ایتالیائی به نام Giovanni Sale می باشد که نشان می دهد چگونه اعرابی که خواهان جلوگیری از برپائی دوباره اسرائیل بودند، با دستاویز قرار دادن باورهای مذهبی اسلامی، دست همکاری نازی ها را در کشتار و نابودی یهودیان فشرده و در این جنایات با آن ها همکاری می کردند. فشرده ای از مطالب این کتاب در روزنامه Il Giornale چاپ ایتالیا در سه بخش انتشار یافت. نویسنده شرح می دهد که چگونه "هلال اسلامی" با زیرپا گذاشتن همه موازین اسلامی و اخلاقی، "صلیب شکسته" نازی ها را در آغوش گرفت.
گزیده ای از این نوشتار به آگاهی کاربران می رسد ........


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information