3.30.2010سردبیر داوید فاخری

خبر از : دویچه وله - المان
"لیبراسیون" در صفحات ضمیمۀ آخر هفتۀ خود، به معرفی کتابی پرداخته است که یک روشنفکر لبنانی نوشته شده است.
"ژیلبر آشار"، یک دانشگاهی لبنانی است که در بخش خاورمیانه و آفریقای دانشگاه لندن تدریس می کند. او در آخرین کتاب خود به مسئلۀ هولو کاست پرداخته و برداشت اعراب را از آزار یهودیان، قبل از هولوکاست،همزمان با آن و پس از آن بررسی کرده است.
او در بخشی دیگر، ارتباط پیچیدۀ "هولوکاست" را با "نکبت" که واژه ایست که برای آزار وبیرون راندن فلسطینیان از زمین هایشان استفاده می شود، توضیح داده است.
نگاهی می اندازیم به بعضی از نکاتی که نویسنده در مصاحبه با خبرنگار لیبراسیون مطرح کرده است.
"ژیلبر آشار"، اسلام افراطی را با "نازیسم" یا فاشیسم مقایسه کرده و شباهت ایندو را نیازشان به ساختن یک دشمن می داند. این دشمن، برای اولی در شکل مذهب و برای دومی درقالب نژاد پرستی شناسانده می شود.
او به طیف گرایشا ت فکری در کشورهای عربی در زمان هولوکاست اشاره می کند و معتقد است که تمایل نازیسم در میان اعراب هرچند که وجود داشته است اما رایج نبوده است. به نظر او تنها یک ستون نازیسم در دنیای عرب دیده می شد که آنهم حزب سوسیالیست ملی سوریه بود که توسط یک مسیحی لبنانی بنا شده بود.
او در اشاره به فلسطینیان که بیش از سایر ساکنان خاور میانه از مسئلۀ هولوکاست متضرر شده اند می گوید، در میان فلسطینیان دو نگرش وجود دارد: بخشی فهمیده اند که درسی که از هولو کاست باید گرفت، جهانی است و نمی توان آن را انکارکرد. در مقابل، نگرشی وجود دارد که بصورت فزاینده ای در حال رشد است و آن نفی کنندگان هالو کاست هستند. به نظر "ژیلبر آشار"، برخورد شمار زیادی از این عده بدون تفکر و تنها بعنوان یک چالش انتخاب شده است.
او از این گروه دعوت می کند که بجای نفی هولوکاست، به مبارزه با سوء استفادۀ احزاب راست اسرائیل از هولوکاست بپردازند.
وقتی که خبرنگار لیبراسیون از "ژیلبر آشار" می پرسد که تحریکات احمدی نژاد را نشاندهندۀ یک تفکر عمومی می داند؟ او پاسخ می دهد که نادانی با فرو مایگی فرق می کند . او می افزاید، سخنان احمدی نژاد که عرب نیست ولی در مجموعۀ خاورمیانه جای دارد، پر از ضد و نقیض است. احمدی نژاد، از یک طرف می گوید که هولوکاست دروغ است و از سوی دیگرمدعی است که این مشکل آلمان ها و اطریشی هاست، پس باید سرزمین یهود را در میان خودشان بوجود آورند.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information