4.22.2010بخند و هم یاد بگیر ( ۱ )
 Laugh & Learn
سردبیر داوید فاخری
catlaugh.jpg
 تاریخ به شکل عجیبی بعد از ۲۵ قرن،
 دوباره در کشور ما تکرار گردید
« اسکندر رفت ، خمینی امد ، او هم
 رفت ، خامنه ئی امد و زمستان
 رفت و سیاهی بر روی ذغال، که
 ماند!! »
 داریوش ستاره
نقل است که اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستأصل بود و از خود میپرسید که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم؟
یکی از مشاوران میگوید: « کتابهایشان را
بسوزان. بزرگان و خردمندانشان را بکش
و دستور بده به زنان و کودکانشان
تجاوز کنند».
اما یکی دیگر از مشاوران او که ظاهرأ
 ( ارسطو ) بوده پاسخ میدهد:
 « نیازی به چنین کاری نیست. »از میان
 مردم آن سرزمین، آنها را که نمیفهمند و 
کم سوادند، به کارهای بزرگ بگمار.
 آنها که میفهمند و باسوادند، 
به کارهای کوچک و پست بگمار. 
بی سوادها و نفهم ها همیشه شکرگزار تو
 خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان
 نخواهند داشت. 
فهمیده ها و با سوادها هم یا به سرزمین 
های دیگر کوچ میکنند یا خسته و سرخورده،
 عمر خود را تا لحظه مرگ، در گوشه ای از 
آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد... 
اردیبهشتگان، یکی دیگراز نمادهای
 فرهنگ باستانی ودیرپای ایران، 
برهمگان خوش باد


مناظره ئی بر سر * ان ترک شیرازی * بین حافظ و صائب و شهریار  و دوستی که سرزده از راه میرسد و سرانجام ان ......  :
 ناز دیرکتور

  حافظ می فرماید :
اگر آن ترک شیرازی به
 دست آرد دل ما را
به خال هندو یش بخشم 
سمرقند و بخارا را


و صائب در جواب می گوید
هر آنکس چیز می بخشد،
 ز جان خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد
 سمرقند و بخارا را
اگر آن ترک شیرازی 
به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم 
سر و دست و تن و پا را

و شهریار در جواب می گوید
هر آنکس چیز می بخشد 
بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد
 سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را
 به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی 
که برده جمله دلها را
اگر آن ترک شیرازی 
به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم
تمام روح و اجزا را
و از راه رسیده نیز میگوید
هر آن کس چیز می بخشد، 
به زعم خویش می بخشد
یکی شهر و یکی جسم و ی
کی هم روح و اجزا را
کسی چون من ندارد 
هیچ در دنیا و در عقبا
نگوید حرف مفتی، 
چون ندارد تاب اجرا را

 در دنیای پزشکان

  توضیح کارتون زیر ،
پزشک به مریض : اینظوری که به نظر میاد شکایت از سر دردی که داری  بر اثر تیریه که همچون خورده تو سرت که از یک ورش رفته تو و از اونور دیگش زده بیرون اما با این وجود و برای اینی هم که خیالمون راحت بشه موضوع خطرناکی باعث این سردر تو نیست دستور یک چند تا ازمایش .......رو هم برات مینویسم تا ببینیم بعد چی میشه !!

پزشک الکی خوش
الف. صاد. شادمهر

یکی از معروفترین پزشکان متخصص قلب نیویورک فوت میکنه و در مجلس ختم باشکوهش یک ماکت بزرگ قلب در پشت تابوت او قرار داده بودند که در پایان مراسم
همراه با مارش عزا دریچه های آن قلب باز شد و تابوت  را به درون خود فرو برد
همه از این ابتکار به اعجاب و تحسین آمدند،  ولی یکی از پزشکان در ردیف اول
ناگهان شروع کرد به قهقهه و اصلا نمیتوانست خودش را کنترل کند. عاقبت کشیش
به او تذکر داد،  ولی او  گفت پدر روحانی، من مقصودی ندارم، فقط  مجسم کردم
 اگر من که متخصص زنان و زایمان هستم بمیرم و این کار رو برام بکنن چی میشه!

تازه ترین نمایش شعبده باز
 استثنائی « دیوید کاپرفیلد »
ج. اصف


This is amazing!!!!  
Try to figure out how this image was made..... 
Debsh 1
[]
[]


Amazing!  What you are seeing is 3,604 cups of coffee which have been made into a giant Mona Lisa mural.  
The cups were each filled with different amounts of milk to create the different hade
مجموعه ای از کاریکاتورهای آقای توفیق
کسانی که بخاطر امنیت، از طلب آزادی دست
 می‏کشند، هر دو را از دست خواهند داد
سبز یعنی استقامت تا بهار
الف . صاد شادمهر
 
۲۷۴۰حوری و یک شهید
نقلی از رمان عشقی « معاد » اثر شجاعانه
 ایت الله دستغیب، همشهری شیرازیها
که انرا در زمان ان خدا بیامرز در دارالمجانین
 سلامی شیراز نوشته است
داریوش ستاره
در کتاب معاد نوشته ايت اله دستغيب شيرازي
 ايشان از پيامبر اسلام نقل قول مي کنند که 
رسول حدا فرمود:هر مومن که شهيد مي شود
 در بهشت قصري انتظارش را مي کشد که 
در ان قصر ۷۰ حجره است و هر حجره 
داراي  ۷۰  تخت است و بر هر تختي  ۷۰  
فرش گسترانده اند و بر هر فرشي ۷۰ حوري
 نشسته و انتظار ان شهيد کشته شده در راه 
اسلام را مي کشد .
با بررسي اين سخن و با يک ضرب ساده رياضي
 مي توان به اين نتيجه رسيد که بر طبق سخني
 که از رسول خدا نقل شده ،۷ به توان ۴ حوري
 يعني رقمي معادل ۲۴۰/۱۰۰۰۰ (حدود ۲۴ ميليون )
 حوري بهشتي فقط در انتظار يک شهيد اسلامي مي باشد .
با فرض اينكه هر كدام از فرشها ۶ متر مربع باشد
 مساحت كل فرش ها مي شود ۲۰۵۸۰۰۰ مترمربع
 با در نظر گرفتن ۲۰% راهرو ها و راه پله و فضا
هاي بدون فرش، مساحت كاخ ۲۴۶۹۶۰۰ متر مربع
 به دست مي آيد.كه مي شود عمارتي با زير بناي۲۰۰ 
متر در۲۰۰ مترو ۶۲ طبقه به ارتفاع ۱۸۶ متر پر
 از حوري فقط براي يك شهيد اسلامي.
با فرض اينكه شهيد مورد نظر به هر حوري يك ساعت سرويس دهي نمايد بعد از۲۷۴۰ سال كار بدون وقفه و به شرطی هم که رمقی برای ان شهید مادر مرده مانده باشد نوبت به آخرين حوري خواهد رسید!!!.
گواهینامه ازدواج 
دومی به اولی : اقا مبارکه 
گواهینامه پایه یک گرفتی


[govahinameye+ezdevaj.jpg]

چادر و حجاب اقوام ایرانی و اقوام غیر ایرانی
و اقوام ایرانی که به زور به اقوام غیر ایرانی
 تبدیل شده اند!
دبش ۱ 
« هایل هیتلر »« هایل خمینی »
و حجاب اقوام غیر ایرانیAnd now some « Quotes » about
 ! Our President Mr. Obama The liberals are asking us to give Obama time. We agree . . . and think 25 to life would be appropriate. Leno 
    America needs Obama-care like Nancy Pelosi needs a Halloween mask. Leno
Q: Have you heard about McDonald's' new Obama Value Meal?
 A: Order anything you like and the guy behind you has to pay for it.Conan O'Brien
Q: What does Barack Obama call lunch with a convicted felon?
 A: A fund raiser. Leno
Q: What's the difference between Obama's cabinet and a penitentiary?
 A: One is filled with tax evaders, blackmailers and threats to society. The other is for housing prisoners. Letterman
Q: If Nancy Pelosi and Obama were on a boat in the middle of the ocean and it started to sink, who would be saved?
 A: America!  Fallon
Q: What's the difference between Obama and his dog, Bo?
 A: Bo has papers.  Kimmel
Q: What was the most positive result of the "Cash for clunkers" program?
A : it took 95% of Obama bumper stickers off the road
Letterman 
The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government." جورج واشنگتن
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information