5.20.2010

سردبیر داوید فاخری


نگاه الجزیره به اختلاف نظرهای داخلی در مورد سیاست دسیلوا
نفع برزیل در این معامله کجاستتفسیر و خبر

کارتون / نیک اهنگ کوثر
تغییر شعار


طنز /  ابراهیم نبوی

توافق سه جانبه تهران مثل پل پیروزی دوم، زرتی بر ما فرود آمدالبته به جای استالین، لولا داسیلوای برزیلی نشسته بود، به جای چرچیل هم رجب طیب اردوغان، به جای آیزنهاور هم آقای الفنون نشسته استبیخود نبود که مارکس گفته بود واقعیات تاریخی دوبار رخ می دهند، اولی به صورت تراژدی است و دومی به صورت کمدی.مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر
صحنه‌ای از شیوه برخورد با مردم معترض در سال گذشته
بهاره هدایت برای ۹ سال و نیم و میلاد اسدی برای ۷ سالاعتصاب غذاي اعتراضي دانشجويان دانشگاه تربت مدرس

تفسیر
دیدگاه ابراهیم نبوی
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information