9.05.2010


  داوید فاخری
 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
  ۵ سپتامبر ۲۰۱۰
اهل کتاب از زرتشتیان و جهودان و ترسایان که در زمین مسلمانی با شروط ذِمَة زیست دارند « ذمیان یعنی زنهاریان » نامیده میشوند و ملتزم به ادای جزیه میباشند ( اسلام راستین ! )
مشکل جمهوری ننگین اسلامی از دروغ و خرافاتی خوانده * هالوکاست * در چیست؟
چرا یک موضوع شرم اور جهانی باید اینچنین کک در تنبان حکومت خلاف شرع و قانون اسلامی ایران اشغالی انداخته باشد که به این گونه وحشت زده به هر در و تخته ئی متوسل میشود که انرا انکار کند؟
ایا در ایران هم «* هالوکاستی * بوده که ما از ان بیخبریم؟
دو باره دستگاههای تبلیغاتی کثیف و الوده و بی اعتبار جمهوری جهل و خون اسلامی ایران از طریق ادمکهای خود  دست به پاشیدن نمک بر زخم انسانهای جهانی متاثر از وقوع حادثه « هالوکاست یهودیان » زده اند !. احمدینژاد بی  ابرو و اکنون در پی ان ایت الله مکرم شیرازی در پی مزخرفاتی که در روز ورشکسته « قدس » سر هم داده و انانرا به زور چاقوهای ضامن ندار لباس شخصی هایشان به خورد ملت اسیر مملکت داده اند مانند همیشه با به پپیش کشیدن مساله * هالوکاست  *    سعی  در انکار بی حاصل ان نموده و با خواندن ان توسط « ایت الله مکارم شیرازی  که هولوکاست خرافه ای بیش نیست / رادیو فرانسه » بیش از پیش خود را در لجن زار خفت و ناچیزی در میان اقوام و ملل فرو برده و متاسفانه نام نیک مردمان اسیر و در بند این تشکیلات مخوف اسلامی ایران اشغالی را نیز  مانند همیشه به دنبال خود کشانده و انان را نیز به این وسیله  و بطور ناشایسته ئی به جهانیان معرفی کرده اند !.
ترس جمهوری کثیف اسلمی ایران اشغالی از چیست؟ از ان که ناگهان اوراق تاریخ زندگی سیاه « یهودیان »  ایرانی که بیوفقه و به طور مستمر  در سایه « هالوکاست » وابستگان به  « شیعه اسلامی » در طول ۹۰۰ سال گذشته با وحشت از قتل ، چپاول ، هتک ناموس و به زور مسلمان کردن انان زندگی کرده اند در پیش چشمان نا اگاه جهانیان ورق بخورد و طعم صدها برابر از انچه که انان بیشتر و بدتر از انچه « نازیهای المانی » بر سر بیش از ۶ میلیون تن از یهودیان در جنگ دوم جهانی اورده اند که اینان با یهودیان ایرانی کرده اند را به این حقیقت تلخ و وحشتناک باز نماید؟!. 


Yemen Yeshiva, '25.jpg

البته این مسلله * هالوکاست یهودیان ایرانی * که توسط حکومتهای وابسته به ملایان شیعه مذهب در طول ۹ قرن گذشت که در این مورد در سینه ها و در لابلای صفحات کتابها و البومها نگداری شده اند و در اختیار مراجع با صلاحیه جهانی قرار گرفته اند مدتهاست که تحت مطالعه و بر رسی اعضای همان سازمانها و دیگر سازمانهای خصوصی  با صلاحیت  قرار گرفته و مطمئنأ بیشتر از اینها نیز در اینده با در احتیار گذاردن اطلاعات نهفته و پنهان هموطنان مسلمانی که خود نیز با بی ابرو شدن دین و مذهب و پیامبر و کتاب و امامانشان در جرگه اسیب دیده گان اعمال کثیف همان دسته از « مسلمانان » شهوت ران شکم پرست » که نمونه ان نیز اکنون با بیشرمی تمام بر ایران حکومت میراند در امده اند به سازمانهای جهانی به برملا شدن بیشتر چهره واقعی این ادم کشان بالفطره کمک خواهد نمود !
این داستان به درازای عمری ۲۷۰۰ ساله از فومیست که با تمام مصائب داخلی و خارجی که بر ان وارد میامده همانگونه که بوده و بدون هیگچ کدام از تغییراتی که ان گروه بی رگ و ریشه فاٍئق بر همه چیز وطن که تحت تأ ثیر از حملاتی که به کشور میشده به دین و اخلاف و خوی و رفتار اشغالگران در میامده اند سالم و * ایرانی * باقی مانده اند و از این نظر است که اصولأ هم نمیتوان به  « دی ان ا » انان در مورد انکه ایا ( که هستند و یا از کجا ) امده اند اطمینان کرد. این یادداشت تنها اشاره بسیار کوچک از بحثی بسیار طولانی است  که امیدوارانه برای انان که سرنوشت میلیونها تن یهودی ایرانی که در سالهای  چیرگی مسلمانان شیعه بر ایران با انان بصورتهای بسیار وحشیانه  و مختلفی از تحقیر و تجاوز رفتار گردید ،  تاراج شدند ، کشته شدند ، زخمی شدند ، نوامیسشان مورد هتک حرمت قرار گرفت ، فراری و در به در شدند ، و از همه بدتر انکه انان را به زور و با تهدید جان افراد خانواده هایشان به مذهب شیعه گروانیدند ارزش دارد، مانند دیگر برادران و خواهران یهودیشان در جهان که پیگیر مسأله ۶ میلیون تن از یهودیانی که به دست نازیهای منفور کشته شدند شدند و تا کنون دولتهای سهیم در این نسل کشی را مجبور به پرداختهای اخلاقی و مالی گردانیدند استینها را بالا بزنند و داد و تاوان فریادهای استغاثه امیز برادران و خواهرانشان که از لابلای درزهای جرزها و شکافهای دیوارها ی محله ها ا و از ته چاههای خانه های یهودی و از صحراهائی که انان را در ان مکانها زنده به گور کردند به گوش میرسند را از اعقاب و حامیان کنونی « خب جوده بزنش » را باز ستانند! .
یادمان نرود که ما در زمان کورش ۷۵۰۰۰ تن بودیم که به ایران اورده شدیم ( به جز انانی که از مدتها قبل از ان در این سرزمینن ساکن و شریک هر خوب و بد ان بودند ) و زمانی هم که « خمینی » امد و مجبور به فرار از وطنمان گشتیم بیش و کم به همین تعداد باقی مانده بودیم !. حال چکونه قومی که در ایران همواره چشم و گوش بسته تابع حکومتهای وقت بوده ، نه بر روی انان شمشیر کشیده و نه در پی براندازی انان بوده است میتوانسته بدون وارد امدن صدماتی جبران ناپذیر از جانب انانی که خود را همواره« اکثریت » ملت دانسته و بنا به دستور شریعتشان درانجام هیچگونه ناپاکی بر علیه انان کوتاهی نورزیده اند بعد از ۲۷۰۰ سال اقامت در یک محل به همان تعداد و اندازه ئی که در ان زمان بوده تاکنون باقی مانده باشد؟!. در نطفهای روز قدس امسال ( ۱۳۸۹ ) که اقایان احمدینژاد و مکارم شیرازی برای مشتی مفت خوار کلاش به نام « امت » ایراد کردند با اشاره به « مسأله هالوکاست ان فجایع هولناک را ساختگی و خرافاتی » قلم داد کردند اما هیچ کدام از تقلاهای بی پایه انان برای لوث کردن  حقایق * هالوکاست قرن گذشته * نمیتواند باعث نادیده انگاری * هالوکاست ۹۰۰ ساله یهودیان ایرانی * در ایران گردد!.
ادامه دارد به درازای تاریخی ۲۷۰۰ ساله 
داوید فاخری

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information