9.18.2010
تنه نزن
داوید فاخری
شنبه شب ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با تجلیل از حکومت کوروش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی گفت : "حکمرانی کوروش نمونه ای از مدیریت ایرانی بر جهان" است . رئیس جمهوری ایران سپس افزوده است که کشورش قصد دارد با پیروی از همین سرمشق که سرمشقی آزادمنشانه است در ادارۀ امور جهان شرکت کند.


این ارامگاه مکعبی شکل ساده اما با عظمت از خاک و سنگ سرزمین جاودانه مردی ساخته شده که در ان با  بزرگی بیارامد که با صدور  اولین * منشور برخورداری انسانها از حقوقی مساوی و یکسان در جهان * بالاترین افتخار را برای ملتش به ارمغان اورد و نام کشورش ایران را در جهان به نیکی جاودانه ساخت،


* شاه شاهان کورش هخامنشی * 

گنبدی از طلای ناب و مناره هائی که با خرج هزاران هزار دلار توسط متبحرترین منبت کاران، کاشی کاران ، کتیبه نویسان ، نقاشان سر به فلک کشیده اند، ارامگاه مردی را به خاطر تحسین از او مزین کرده اند که باعث مرگ بیش از ۵۰۰ هزار تن از هموطنانمان و زخمی و علیل و دیوانه و روانی شدن بیش از یک میلیون تن از دیگر هموطنانمان و وار اورده شدن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشورمان گردیده و بخاطر اعمال دیوانه وار و غیر بشری او و وارثان خونخواری که از خودش باقی گذاشته اکنون نام کشورمان به عنوان بزرگترین حامیان تروروریستی در جهان شناخته میشود!
« روح الله موسوی خمینی »

تنه نزن / داوید فاخری
هر طور  فکر میکنم چه گونه عکس العمل خودم را نسبت به این گفتار «پوست کلفتانه » فردی که به نمایندگی فردی خونخوار تر از خودش  که حتی نمیداند چگونه * کورش * را میتوان « حجی » کرد ادا شده نشان بدهم عقلم قد نمیدهد!.
 ۳۱ سال است که این دسته از « غریبه ها » مملکت را به تصرف سفاکیها و پشت هم اندازیهای « مسلمانانه خود » در اورده اند و کاری که نه « مغولان و تاتارها و رمیها و یونانیها و ترکها و لرها » توانستند در تغییر انچه که * مظهر کوروشیت * بوده و هست  به خاطر حضور و دفاع * شیرمردان و شیر زنان ایرانی * در صحنه  انجام دهند را امروز حکومت ننگین و غیر ایرانی جمهوری اسلامی با کمک سلاح « بیشرمانه » فشار و ارعاب و کشتار و شکنجه و با همکاری « بزدل مردان نا ایرانی امت اسلامی همیشه در صحنه »  که انچنان دم خوی شهوت پرستی انان را با دادن رشوه برخورداری از قوانین بربریتی که خود ساخته و بنام « قران و رسول و الله » مانند « در جمهوری اسلامی این مرد است که حرف اخر را میزند » و « این مرد است که از حق ( بهره برداری ) از چند همسر عقدی و هر چند تائی هم که میلش بکشد زنان صیغه ئی میتواند برخوردار باشد » دیده اند و انچنان ذیرکانه به خورد اجزائ ( همنوع پروری او ) داده اند که همه مظاهر ادمیتی که تا قبل بروز غائله سال ۵۷ در وجود او بیداد میکرد به حدی از پستی رسانده شده که در کنار خیابان و با کمال بیرحمی با خنده و تمسخر به کتک خوردن « نوامیس » مملکت توسط اشغالگران مینگرند و « الله اکبر » گویان « خمینی خونخوار و خامنه ئی خون اشام را رهبر»  میخواند !.


زمانی بود که کشورها به خاطر خردمندی حاکمان کشور به ما باج میدادند تا بتوانند برقرار بمانند!


ولی امروز این مائیم که در سایه نابخردیهای حاکمان کشور باید برای ذره ئی نفس کشیدن هم اجازه کشورهای دیگر را داشته باشیم 


 سلاح سفاکانه و ظالمانه و « نابرابری » است ؟ نه؟! اما انان باید از تاریخ یاد میگرفتند که قدرتمند تر از اینان نیز نتوانستند برای همیشه دوام بیاورند و روزی مانند امروز، انان نیز در برابر سیل خروشان ملت ستمدیده  اما شجاع و ایثار گر * شیر زنان و مردان ایرانی * قرار خواهند گرفت که دیگر نه » جائی در خانه » برای انان باقی خواهد ماند  و نه « راهی رو به غربت ! » خواهند داشت!.
 اما این روباهان مکار همینکه دریافتند دیگر کسی حرف انان را از طریق استفاده از « اسلام و قران و پیامبر »  نمیپذیرد ناگهان با کمال بیشرمی و وقاحت و پست کلفتی تمام و عیار که خصلت این دسته از منکران * ادمیت * بوده و هست با ۱۸۰ درجه چرخش سر از « ترفندی قدیمی اما کار ساز » در اورده اند که سواستفاده از « سلاح ملی گرائی » میباشد!.
با بهره برداری از همین سلاح که به * بر انگیخته شدن احساسات وطن دوستی ملت * منتهی میشود، انان توانستند در زمان جنگ ۸ ساله که در حقیقت نباید بود بیش از ۸ روز طول میکشید ( اسرائیل را در جنگ ۶ روزه به یاد بیاوریم ! ) نهایت بهره برداری غیر انسانی را به نفع خود و برای استحکام پایه های حکومت ننگین و پستشان بنمایند بی انکه برای انان اهمیتی داشته باشد که  حاصل این عمل لعنتی انان به قیمت از دست رفتن جان بیش از ۵۰۰ هزار فرزند و پدر و شوهر و برادر و باقی ماندن بیش از یک میلیون مصدوم جنگی که گروه بسیاری از انان را بیماران لاعلاج و روانی تشکیل میدهند و هزاران زن و دختر از ۶ سال به بالا که مورد تجاوز کوماندوهای عراقی قرار گرفتند و خدا میداند تا چه  تعداد * کودکان * از همه جا بیخبری که با انداختن کلید پلاستیکی ساخت تایوان بر گردنهای نازکشان که درهای بهشت را بتوانند بر روی خود باز کنند انان را در دل شبهای تاریک و خوفناک روانه دشتهای بی سر و ته مین گذاری شده توسط عراقیها کردند تا خود تکه تکه شوند اما زمینها از وجود مین ها پاک گردند ( در میان انان حتی یکی از بچه ها و یا نوه های خمینی و اطرافیان خونخوار او وجود نداشتند ! ) و بیش از یک هزار میلیارد دلار خسارت که به کشور وارد میشود!. 
ایا ملت دوباره « گول » این متظاهران  احترام به دین و وطن و انسانیت را خواهد خورد و در دام و منجلابی فرو خواهد رفت که در طی جنگ خوانمان بر انداز ۸ ساله  بر سرش امد و یا میخواهد که ۳۰ سال دیگر نیز خود را در مکانی بیابد که اگر برای این بی صفتان نیک از اب درامد اما برای انان سیاه بختی و تاسف را به همراه داشت ؟!.
عکسهائی از خرمشهر ۲۶ سال پس از جنگ  ۸ ساله با نتیجه خفت باری که برای ایرانیان داشت !. این عکسها را حکومت جهل و خون اسلامی نمیخواهد که شما ببینید اما شما را به تماشای عکسهائی از خرمشهر دعوت میکند که چندتائی درخت نخل و کمی چمن نیمه سبز را در کنار بندر ان که باز سازی شده نشان میدهد

تصاویر خرمشهر 26 سال پس از جنگ
تصاویر خرمشهر 26 سال پس از جنگ
تصاویر خرمشهر 26 سال پس از جنگ
تصاویر خرمشهر 26 سال پس از جنگ
تصاویر خرمشهر 26 سال پس از جنگ


 ایا ملت دوباره میخواهد شاهد شرمندگی خود و کشورش با بالا کشیدن « جام زهر » توسط افت دیگری مثل خامنه ئی گردد که قبل از ان  توسط امام  کله شق و نفهم و از خود راضی و کینه جو و درغگوئی به نام « خمینی » شده بود؟  « جام زهری » که خاطرات تلخ و جانسوز قراردادهای « ترکمن چای و گلستان » را در ذهن ایران دوستان زنده  کرد و در پی ان داغهای تازه « معاملات بحر خزر با پوتین و دیگران » را بر دلهای داغدیده انان نهاد!.
چگو.نه میشود و میتوان نام بربریتهائی که از جانب این حکومت و امران و عاملان انان بر این ملت ستمدیده و درمانده و بیچاره ئی که بیش از سی سال است کشورش به اشغال این ادمخواران در امده روا میشود را « نمونه * حکومت کورش * قلمداد کرد ؟! .
این « تف به رویان سیه باطن » چگونه و با چه جرأتی نام فرمانهای « دستگیری، بازداشت، شکنجه، گرفتن اعترافات دروغ از زندانی ، اعدام، سنگسار، تبعید و مهاجرت و فرار مغزهای اجباری کشور» را که به عنوان « حقوق اسلامی » بر شهروندان کشور صادر میکنند با * منشور جاودانی حقوق بشری که شاه شاهان کورش کبیر در ۲۵۰۰ سال از این صادر کرد * مقایسه کنند؟!. به هر اندازه هم که یکی از  « مواهب » اسلامی که ۱۴۰۰ سال پیش بر این « امت اسلامی » نازل گردید مجموعه ئی باشد از صفات « پوست کلفتی ، پر روئي، بیشرمی و وقاحت، باز هم باور کردنی نیست حکومتی این چنین نجس و الوده به خود اجازه بدهد در مقابل میلیونها مردم کره زمین * ‌فرمان ازادی یهودیان از اسارت و باز گرداندن انان با عزت و احترام و ثروتمند به کشور خودشان و پذیرفتن محترمانه انان در کشور خود که توسط کورش کبیر هخامنشی * صادر گردید را با « غلط کردنهای زیادی، اول خمینی و دوم رفسنجانی و سوم  خامنه ئی و بعد از ان احمدینژاد ملیجک در انکار سرزمین اسرائیل برای یهودیان و محو کردن انان از روی نقشه با استفاده از بمب اتم » که برای یک مشت « ناچیزگان یهود ستیز » بیان میکنند مقایسه کند!!به راستی 

تف بر مجنون الحالانی که این تخم لق را در دهان احمق


 ترین ادمکی که میشناختند شکستند تا


 محتوای نامانوس ان با ماهیت کثیف جمهوری اسلامی


 ایران اشغالی را با پر روئي بیان کند


تف بر احمدینژاد، الت دست بیچاره وزبونی که انرا برای 


شرمساری بیشتر ملت از حاکمانی که بر


 او حکم میرانند و به نام او میهنشان را در چشم جهانیان 


خوار و ناچیز نموده اند بیان داشت

و تف بر کسانیکه انگاه سر براسمان بلند کردند تا عکس 


خمینی را در ماه ببینند و در نتیجه


 ۰ ۳ سال است که اکنون دنیا و ما داریم تاوان ان حماقت 


را پس میدهیم و وای که اگر اینبار


شامورتی بازی ملی گرایانه جدید این دغل بازان حرفه ئی را


دوباره باور کنند وبرای ۳۰ و یا


 خدا سال دیگر مملکت را در اختیار سارقان عقل و فهم و 


دانش و ناموس و جان و مال ملت


 ستمدیده ایران بگذارند.

 راستی پیشینگان انان « فرعون از ابر قدرت مصر، اشور از ابر قدرت اشور و نینوا، بخت النصر از ابر قدرت بابل، ابر قدرتهای یونان، رم، یهود ستیزان در کشورهای اسلامی همچون سلسله صفویه و در راس انان شاه عباس کبیر در ایران، کینه توزان یهود ستیز در کشورهای پر قدرت انگلستان، فرانسه، اسپانیا، و تزارهای رومانی و روسیه و لهستان و غیره ، چه غلطی توانستند نسبت به یهودیان که اولین قوم یکتا پرست در دنیا و صاحب نامی ترین کتاب کتابها و برخوردار از پیامبری که رو در رو با خداوند صحبت میکرد هستند انجام دهند که اکنون این ملت، همچون ستاره ئی یکتا سربلند و با افتخار در اسمان بشریت همچنان میدرخشد اما انان حتی از محل دفنشان هم خبری نیست!،

فرعون مصر - پادشاه اشور

بخت النصر بابلی - اسکندر مقدونی
img/daneshnameh_up/e/e8/Espania.jpg
شاه عباس نوکر انگلیسیهاو ازار دهنده یهودیها
تفتیش عقاید از یهودیان در اسپانیا و
زنده سوزاندن یهودیان در انگلستاننیکلای دوم تزار روسیه - استانیسلاو دوم پادشاه لهستان

هیتلر ملعون که جهانی را با قدرت بی رقیب خود به عجز در اورده بود و ۶ میلیون تن از یهودیان را روانه کوره های ادم سوزی کرد اکنون در گوری که از او بجا نمانده به خود میپیچد که می ببیند چگونه از خاکستر ان قربانیان بی دفاع نسلی برخاست که اکنون صاحب یکی از قدرتمند ترین کشورهای پیشرفته در علوم و تکنولوژی و نظامی است و دیگر هرگز قدرتی در جهان نخواهد بود که یهودیان را در هر کجای دنیا بی دفاع بپندارد و با انان بصورت زائده ئی در کنار خودبنگرد و هر بلائی که خواست بر سر انان بیاورد و خیالش هم راحت باشد از انکه مانند « همه روزگاران پیشین » نیروئی پشتیبان انان نیست که عامل ( ان ) ان صدمات را صدها مرتبه بیشتر و سخت تر از انچه که به یهودیان  روا داشته شده  به مجازات برساند!! ،


هیتلر معدوم - اسرائیل پابرجا

حاج امین الحسین فلسطینی کینه توز و همخواب عرب هیتلر، پرزیدنت روزولت امریکائی و کورت والدهایم اطریشی که در ان دوره های طولانی ریاست سازمان ملل که داشت با کمال سنگدلی تا توانست قطعنامه های ضد اسرائیلی و به نفع اعراب  صادر نمود که از گذشته ننگین افسر نازی بودنش در جنگ دوم که در خدمت هیتلر بود و توسط * موساد * برملا گردید حکایت داشت چه غلطی کرد ، احمد شوقی، عبدالناصر مصری، ملک حسین اردونی، صدام حسین تکریتی عراقی، یاسر عرفات ورشکسته و ذلیل از دنیا رفته، بشار الاسد مدفون، نصرالله شیعه مزدور جمهوری اسلامی و گم و گور شده و پنهان در فاضل ابهای جنوب لبنان، شیخ احمد یاسین که پس از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای دفاعی اسرائيل از جنازه خاکستر شده وی و همراهانش در مقابل مسجدی که از ان خارج میشد گروه تروریستی و غیر اخلاقی تحت الحمایه جمهوری ننگین اسلامی « عزالدین القاسم » برخاست چه غلطی کرد، خالد مشعل که اکنون در اختفا و در محافظت بشار اسد در سوریه به سر میبرد و اگر به وساطت « ملک حسین » نبود که توانست با پادزهری که توسط موساد در اختیار او گذاشته شد از مرگ نجات یابد تا بحال هزاران کفن پوسانده بود در حال انجام چه غلطی است؟، اسمعیل هنیه غزه ئی که خود را در زیر دامن زنان و دختران فلسطینی پنهان کرده و هر شبی را مانند مردان هرجائی از بیم دسترسی کوماندوهای اسرائیلی که مبادا او را بیابند از اغوش این محافظ به اغوش محافظ دیگری پناه میگیرد در حال انجام چه غلطیست ؟ برغوتی مکار، مزروق، محمود زهار و دیگران مگر تابحال توانسته اند چه غلطی بکنند که این « ادم نماهای دم دار جمهوری اسلامی ایران اشغالی » تصور تکرار انان را به خود راه میدهند؟!. این ملت دیگر هرگز اجازه انرا به کسی که حتی « سفیح ترین » ادمک روی زمین مانند خامنه ئي هم باشد نخواهد داد که تصور  * نابودی ۶ میلیون دیگر از یهودیان * را به مخیله ناقص خود راه بدهد؟!


بالا از راست زنرال مشه دایان، ژنرال اسحق رابین و ژنرال اریل شارون
وسط از راست جمال عبدالناصر و ملک حسین
پائین از راست احمد شوقی ( فرمانده فلسطینیها در جنگ ۶ روزه ) و حافظ اسد
 در دو عکس پائین کورت والدهایم نفر دوم از سمت چپ در لباس افسران نازی و در کنار ان تصویر او در زمانیکه ریاست ضد یهودانه سازمان ملل متحد را به عهده داشت

در پی تحریکات تمام ناشدنی حکومت جمهوری نا ایرانی اسلامی که از طریق ارسال پول  و مهمات و مربیان خرابکاری و نظامی به کمک حزب الله لبنان و فلسطینیان غزه ئی میشتابد تا بقای شهروندان اسرائیل و در نتیجه یهودیان جهان را مورد خطر قرار دهد و از طریق دیگر با تحریک شهروندان شیعه کشورها و در راس انان کشورهای حاشیه خلیج فارس به انجام اغتشاشات و خرابکاریها در اماکنی که به انان پناه داده و شهروندی انان را پذیرفته اند   و کمک به نا امن نمودن منطقه برای جلوگیری از برخورداری دیگر کشورها و در راس انان اروپا و امریکا از منابع انرژی ان منطقه بصورت ازاد که ادامه حیات کشورهایشان به استفاده از انان بستگی دارد و تهدید به استفاده از « سلاح اتمی » بر علیه اسرائیل و بر علیه منافع کشورهائی که سیستم حکومتی ان جمهوری ضد بشری را مورد سؤال قرار میدهند ، متاسفانه نتایج موهش و تاسف انگیزی را در ادامه برای * خواهران و برادران ایرانی ما * در بر خواهد داشت که تاوان بسیار سخت بی تفاوتی اکثریتی انان خواهد بود خواهد بود اکنون در مقابل « کردارها و گفتارها و پندارهای » ناپسند و ضد بشری و عمدی این جنایتکاران حاکم بر مملکت از خود نشان میدهند!.بالا از راست حسن نصرالله زبر دست ترین جیب بر از کیسه ملت ایران
و در کنار او شیخ احمد یاسین رهبر روحانی تروریستهای حماس
پائین از راست خالد مشعل رهبر حماس در خارج از غزه و هنیه در داخل ان

این گفتار را بیشتر در جواب ایمیلهای ان دسته از « مسلمانان احساساتی » هم که به سایت فرستاده میشوند و بعضیهایشان در انان « مرا » بعد از خطاب القابی که به امام راحل و امام یک دستشان میخورد مورد خطاب قرار میدهند و از همه بد تر انکه مرا * ایرانی * نمیدانند نوشته ام، در جواب کسانیکه قبل از انکه * ایرانی * باشند « شیئ بی هویتی » هستند که خودشان را کاسه گرم تر از اش برای فلسطینیها و لبنانیهای حزب اللهی کرده اند ، همان جانوران مزدوری که از قبل از پدیدار شدن هیولای جمهوری اسلامی در کشورمان تا همین لحظه که شما در حال خواندن این سطور هستید و تا زمانیکه این حکومت جهل و خون اسلامی در کشورمان دوام بیاورد « اهرم منتخب ان جمهوری کذائی و لعنتی برای اجرای اعدامها و کتک زدنها و توهین های ناموسی  و  شکنجه ها » بر علیه مردم بی پناه کشور ما بوده و هستند و اگر که نجنبیم برای همیشه خواهند ماند!.


تیرباران هموطنانمان توسط جوخه مرگ مزدوران اجیر شده فلسطینی 
پیکر  ۴ تن از افسران عالیرتبه ارتش شاهنشاهی ایران كه در پشت بام مدرسه رفاه توسط وطن فروشان داخلی و همراهان مزدور فلسطینیشان انان اعدام شدند،
تیمساران : منوچهر خسروداد (بالاچپ)، مهدي رحيمي (بالا راست، رضا ناجي (پايين چپ، نعمت الله نصيري (پايين راست )


و اما سخنی هم در همین زمینه با چند تن از خوانندگان محترم سایت!


در قسمتی از اکثر ایمیلهای انگونه خوانندگان که به سایت ارسال گردیده اشاره ئی هم به این موضوع مسخره و اسفناک گردیده که « ایران کشوری اسلامی است و اکثریت با مسلمانان انجاست و سیستم حکومتی در ان به انگونه که خواست اکثریت و به صلاح مملکت است باید تأیین و مورد اجرا قرار گیرد » . من در این باره قضاوت را به عهده همان خوانندگان محترم میگذارم که بروند و تاریخی را که خود نوشته اند و در قسمتی که در باره بعد از هجوم اعراب مسلمان به کشورمان در کتابهای درسی گنجانده شده را مطلعه کنند و ببینند که « حکومتهای اسلامی » ( برخاسته از اکثریت ) از اغاز تا کنون که با پر روئی تمام خود را نماینده اکثریت کشور قلمداد کرده اند و بر همه بطور نایکسان حکومت رانده اند مگر به جز بد نامیهائی مانند زنبارگیها و بچه بازیها و فروختن کشور به بیگانگان و طلم بر مظلومان و از دست دادن مال و ثروت و خاک کشور و با استخاره و مشورت با اخوندها و ملایان و روحانیون مسلمان کاخ نشین چرخ مملکت را چرخاندن چه تاجی به سر مملکت زده اند که شما ها اقلیت ( جمعیتی ) و نه * عقلی * را جزو کسانی که قادرند بهتر از انگونه که شمای اکثریت کشور را اداره میکنید به حساب نمی اورید؟!.


از راست بنجامین دیسرائلی نخست وزیر انگلستان در قرن ۱۸ 
کارل مارکس نظریه پرداز کمونیسم جهانی
Head and shoulders of a smiling man in a suit and striped tie with dark, greying hair and rounded face with square jaw
ایوگنی پراماکوو نخست وزیر روسیه و گوردون براون نخست وزیر انگلستان
دکتر هنری کیسینجر وزیر امور خارجه و پایان بخش کشمکشها و عادی سازی روابط بین ویتنام شمالی ، چین، کره شمالی و روسیه با امریکا و پایه گذار طرح نوین جهانی

 ایا اگر اروپائیها و امریکائیها هم مانند شما خودبینان کوته فکر عمل میکردند و از دخالت دادن اقلیتهای قومی/مذهبی مملکتهایشان در تصمیم گیریهای حیاتی کشور و اداره اموراتی از مملکت ( اگر نه تمام ان ) که در ان رشته و امور شایسته تر از کسانی هستند که جزو اکثریت « تعدادی » انجا به شمار میروند، خود داری میکردند نیز اکنون در همان جائی نشسته بودند که حالا نشسته اند و یا در جایگاهی قرار داشتند که متاسفانه ایران ما قرار دارد ؟!.

فتحعلی شاه قاجار
تعداد زنان وی را متفاوت ذکر کردهاند. سرهنگ دروویل فرانسوی ۷۰۰ و سرهنگ استوارت که یک سال بعد از مرگ او به ایران آمده ۱۰۰ و بی نینگ ۸۰۰ و مادام دیولافوا ۷۰۰ و مارخام ۳۰۰ و سپهر بیش از هزار یاد کردهاند
 آغامحمدخان که خود ناتوان از زناشویی بود همواره برادرزادهٔ خودرا ترغیب به ازدواج و آوردن فرزند میکرد و برای هر فرزند جدید به او پاداش میداد.
  • حک کردن متن سلطان صاحبقران فتحعلیشاه قاجار ۱۲۴۴ روی الماس دریای نور که باعث کاهش ارزش این الماس شدهاست.
  • حکاکی تصویر خود روی قسمتی از آثار تاریخی ساسانی در تاق بستان که باعث وارد آمدن خسارات عمده به آثار ساسانی شدهاست.
  • از دست رفتن بخشهای اران، گرجستان، ترکمنستان و ... در عهدنامههای ترکمانچای و گلستان که به واسطه بی لیاقتی فتحعلی شاه به ایران تحمیل شد.
شاه سلطان حسین صفوی
محمدهاشم آصف در کتاب رستمالتواریخ شمار همسران دائم شاه حسین را حدود ۱۰۰۰ نفر از بلاد و اقوام مختلف کشور ذکر میکند که در حرمسرایی بسیار مجلل زندگی میکردند. قوت جنسی او را میستاید و مینویسد که «روز و شب در اکل و مجامعت بسیار حریص و بیاختیار بود و به جهت امتحان در یک روز و یک شب صد دختر باکرهٔ ماهرو را فرمود... از برای وی متعه نمودند... و در مدت بیستوچهار ساعت ازالهٔ بکارت آن دوشیزگان ِ دلکش ِطناز و آن لعبتان ِ شکرلب ِ پرناز نمود و باز مانند عزبان هل من مزید میفرمود » علاوه بر این سنتی در آن دوران رایج بود که مردانی که همسر یا دختری بسیار زیبا داشتند آن را طلاق میگفتند تا برای تلذذ پادشاه به ازدواج موقت او درآیند؛ «به این مراسم خوب و به این آئین مرغوب مذکور، ازالهٔ بکارت سه هزار دختر ِ ماهروی ِ مشکینموی، لالهعذار، گلندام، بادامچشم، شکرلب و دخول در دو هزار زن ِ جمیلهٔ آفتابلقای ِ سروبالای ِ نسرینبدن، نرگسچشم، طناز ِ پرناز، بلورین غبغب نموده»
نادر شاه افشار
به جز سلسله اقشاریه همه سلسله های اسلامی در ایران از کوچک و بزرگشان به همینگونه بوده اند که در این دو مثال بالا اورده شده اند!
شما را نمیدانم که تا چه اندازه * هویت ملیتان *  بر  * هویت اسلامیتان * میچربد اما ما اقلیتهای کشور با همه مصائبی که در ان از جانب اکثریت بر سرمان به خاطر برتری دینی که در خود نسبت به دین ما باور داشته اورده شده بیش از انچه که در تصور اکثریت بگنجد به کشورمان میبالیم و به ان افتخار میکنیم اما در همان حال نیز قرنهاست که مانند امروز ناتوان از جور اکثریت به گوشه ئی خزیده ایم و با اندوه  نظاره گر مرگ ارام مملکتمان  هستیم که شاید و « حتمأ » داروی علاج ان در دست دیگرانی به جز اکثریت هم هست که با خوراندن ان به این بیمار عزیزترین که اینگونه برای بقای خود دست و پا میزند که  نیروئی بگیرد و قادر شود که به جانهای خسته بچه هایش نفسی تازه از ازادی و امید به اینده ئی بهتر بدمد، اما اکثریت غرق در اقیانوس خودپسندی اجازه خوراندن ان را به این بیمار همیشه جاودان نمیدهد و میخواهد همانطور که تا کنون بوده کشور به دست کسانی که نه با نیروی عقل و تدبیر و وطن دوستی انرا اداره  کرده اند بلکه با زور کاذب حاصل از احساسات ور شکسته خود اکثر بینی ئي که قرنهاست  یقه انان را گرفته و باعث بروز بدبختیها و شکستها برای مملکت گردیده اند اداره شود ، یعنی همانانی که در درجه اول باید مسلمان باشند و دوم شیعه اثنی عشری و سوم  پیرو خط امام راحل و چهارم مدح گوی امام حاضر و پنجم گوش به پای امدن امام عایب و ششم هم  « گور پدر ان مملکتی که اگر قرار باشد در ان روزی دموکراسی بر قرار گردد و به دست اقلیت نیز اداره شود » پس همان بهتر که نباشد ، اسلام عزیز که هست یعنی همه  چیز هست!                                                                                                                        
شما چه فکر میکنید؟!. 
داوید شنبه شب ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information