11.11.2010


کیف چرمی شاه فقید ایران در صندوق عقب  اتوموبیل « رولز رویس » او پیدا شد!. مسلم است که این هم مانند بقیه متعلقات « رژیم گذشته » مورد تبلیغات پر ازدروغ بر علیه ان رژیم و به نفع این رژیم فاسد فعلی از جانب خونخواران اسلامی در ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

Sent by
b100rجیمی کارتر با پرتاب کتاب خود به سوی ایرانیانی که برای امضای ان به کتابفروشی که او در انجا حضور داشت امده بودند خشم انان را برانگیخت . تظاهر کنندگان در خارج از محل با پاره کردن کتابهای او و پرتاب ورقه های ان به اسمان اعتراض شدید خودشان را نسبت به عمکرد او در مورد کمک به برقراری حکومت ایت الله ها در ایران که عاملین سنگدلانه ترین اعمال غیر انسانی با هموطانشان در داخل و خارج از کشورشان هستند را نشان دادند

Sent by
Daryoush Setarehدو صدائی  اپرای * روسینی * با تقلید صدای گربه

 Sent by
b100r


شوش در دامن موزه لوور فرانسه

Sent by
Eliza Shadnia 


The World's Largest Emergency Underground Hospital built in Israel

Sent by

Eliza Shadnia Amazing Acrobatic Show
Sent by
b100rHow to find LOVE in Islamic Republic of  Mullas
 چگونه میتوان در سرزمین ملایان عشق یافت و عاشق شد


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information