11.25.2010

Jahromi.jpg
شما هم احتمالاً چشمانتان به جمال والای جناب مستطاب آقای دکتر بعد از این سید محمد جهرمی روشن شده است. بعله ! همان وزیر محترم کار امور اجتماعی کابینه دولت مهروز نهم که در دور بعدی ریاست جمهوری معجزه ی هزاره سوم از کابینه دولت دهم کنار گذاشته شد و پست مدیر عاملی بانک صادرات ایران برای تصدی بعدی ایشان در نظر گرفته شد.0

جهرمی پیش از آن معاون اجرایی شورای نگهبان بود. وی داماد علی اکبر ناطق نوری می باشد.0
یک سؤال

شما فکر می کنید پاداش مدیریت عاملی بانکی چون  بانک صادرات ایران آن هم برای 3 ماهه دوم سال 1389 و در دوره زمامداری فردی چون محمود احمدی نژاد چقدر است؟
0
0
0
0

10میلیون تومان ؟
0
0
0
0
20 
میلیون تومان ؟
0
0
0
0
30
میلیون تومان ؟
0
0
0
0
50
میلیون تومان ؟
0
0
0
0
0
 
و شاید هم 100 میلیون تومان؟
0
0
0
0
نه عزیزان هیچکدام از این مبالغ که در بالا به آن اشاره شد پاداش جناب جهرمی نبوده و نیست!0
پاداش 3 ماهه دوم سال 1389 جناب دکتر سید محمد جهرمی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد عبارتست از :0
0
0
0
0
0
 

aP1000265 - Copy.jpg

mail.gifmail_1.gifmail_2.gifmail_3.gifmail_4.gifmail.gifmail_5.gifmail_6.gifmail_2.gifmail.gifmail_7.gifmail_8.gif
بله! زیاد تعجب نکنید ، مبلغ ناچیز  ۴۸۵۸۹۵۷۹۶۹ ریال برابر با ( ۵۷۱.۶۴۲ هزار دلار و ۱۱۴ سنت ) امریکائي بعنوان پاداش ۳ ماهه دوم سال  ۱۳۸۹ به آقای رئیس پرداخت شده تا ایشان بتوانند با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمتها  حداقل بخشی از فشارهای وارده بر خانواده خودرا کاهش دهد.
  بیچاره جناب جهرمی!!!!!!!0

واقعاً که دل سنگ برای این فرد مستضعف کباب می شه !!!!!0
*************************
تصور کنید اگر چنین پاداشی در دروه ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به وزیر یا مدیر کلی پرداخت می شد، کیهان و حسین شریعتمداری و یا شیخ محمد یزدی و دستگــــاه فاسد و کثیف قضائیه اش  چه دادار دودوری که را ه نمی انداختند؟!
((محاکمه شهردار سابق تهران و مدیران زیر دستش را که از یاد نبرده اید؟))


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information