11.06.2010


 در ساعت ۲ بامداد  
۶  نوامبر ۲۰۱۰ به وقت لس انجلس 


 احمد خاتمی امام جمعه تهران : امریکا باید آرزوی مذاکره با ایران را به گور ببرد

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information