12.12.2010

۱۳۸۹/۰۹/۲۱
روزنامههای یکشنبه اخباری از «سناريوهای نيمهنهايی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی»، «تعیین زمان دادگاه عبدالرضا تاجيک» و «صدور حکم زندان برای شمسالواعظین» منتشر کردهاند
روزنامه کیهان نیز پس از انتشار بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره عاشورای ۸۸ بهشدت وی را مورد حمله و اهانت قرار داده است.
انتشار تیترهای اجباری در روزنامهها بار دیگر رواج یافته و پس از آن که روزنامه اطلاعات پنجشنبه گذشته وادار شد تیتر روز چهارشنبهاش را انکار کند، این بار نوبت به روزنامه جهان صنعت رسیده که در تیتر نخست خود بنویسد: «تیتر ۳۰ آبان اشتباه بود». 
روزنامهها همچنین نشست رسانهای علی لاریجانی را با تیترهای متفاوتی منتشر کردهاند، و از قول محمدباقر قالیباف نوشتهاند که «آبپاشی آسمان تهران با هواپيما شبيه شوخی بود». 
«روزنامه جهان صنعت: تیتر ۳۰ آبان اشتباه بود»
سه روز پس از آن که روزنامه اطلاعات وادار شد تیتر نخست خود درباره معرفی علت اصلی آلودگی هوای تهران را انکار کند، روز یکشنبه روزنامه جهان صنعت نیز به همین سرنوشت دچار شده و در تیتر نخست خود نوشته است که «تیتر ۳۰ آبانماه اشتباه بود». 
این روزنامه در تیتر یک روز ۳۰ آبان خود به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشته بود که «ماده دو آییننامه مصوب هیئت وزیران در خصوص رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است». 
روزنامه جهان صنعت در شماره یکشنبه خود نوشته است که «در پی انتشار متن گفتوگوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست ۲۹ آبانماه که در تاریخ ۳۰ آبانماه در روزنامه جهانصنعت به چاپ رسید، شبهاتی در خصوص تیتر یک این روزنامه مطرح شد» و «پس از بررسی و دریافت متن مصوبه هیئت دولت این نتیجه به دست آمد که تیتر استنباط شده از مطالب آقای کدخدایی اشتباه بوده» و به این ترتیب «مراتب عذرخواهی خود را از مسئولان و خوانندگان» اعلام میکند.
این روزنامه در عین حال چون گزارش پیشین نوشته است که «شورای نگهبان تنها ماده دو مصوبه هیئت دولت را رد کرده» که بر اساس آن قرار بود هیئتی از سوی دولت شامل «معاون اول رئیسجمهور، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران» به دارایی اموال مقامات و مسئولان رسیدگی کنند را رد کرده است.
آخر هفته گذشته، روزنامه اطلاعات که در شماره چهارشنبه ۱۷ آذرماه و در صفحه نخست خود عکسی از هوای آلوده تهران منتشر کرده و در تیتر یک خود نوشته بود: «کیفیت پایین سوخت خودروها عامل اصلی آلودگی هوای تهران است» یک روز بعد مجبور شد ضمن انتشار عکسی از یکی از مجتمعهای پتروشیمی، در تیتر نخست خود از «موفقیت بزرگ فرزندان ملت در تولید بنزین باکیفیت» بنویسد و طی سرمقالهای تاکید کند که «موفقیت تولید بنزین باکیفیت در مجتمعهای پتروشیمی» نادیده گرفته شده است.
پیش از این در سالهای ۸۷ و ۸۸ نیز موارد بسیاری از تعیین تیترهای اجباری برای روزنامهها از سوی دولت و دادستانی صورت گرفته بود که در همان زمان با اعتراض انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مواجه شد و این انجمن اعلام کرد که «دولت با ارسال جوابیهها و تیترهای تحمیلی مطبوعات را به انتشار تیترها و روتیترهای تحمیلی وادار میسازد». 
بازتاب نشست رسانهای علی لاریجانی در روزنامههای یکشنبه
روزنامههای ابتکار، تهران امروز، جمهوری اسلامی و جام جم با انتشار گزارشهایی از نشست رسانهای روز شنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهارات وی در نکوهش تخریب چهرههای سیاسی و حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامههای کیهان و رسالت، دو روزنامه حامی دولت محمود احمدینژاد، اما بخشهایی از اظهارات لاریجانی درباره «تصویب لایحه برنامه پنجم» و «مذاکرات هستهای» را در تیترهای صفحه نخست خود منتشر کردهاند و روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در صفحه نخست خود حتی اشارهای به برگزاری نشست خبری رئیس مجلس هشتم نکرده است.
روزنامه ابتکار در گزارش خود از «دفاع تمامقد لاريجانی از هاشمی رفسنجانی» خبر داده و نوشته است که «رئیس مجلس شوراي اسلامی با دفاع تلويحی از هاشمی رفسنجانی تخريب ايشان را تقبيح کرد» و گفت که «انصافا آقای هاشمی خصوصيات برجستهای به عنوان يك مسئول اجرايي دارد و مدير موفقی بوده است، البته هر سياستمدار نقاط قوت و ضعفی دارد و ممكن است ايراداتی به ايشان وارد باشد». 
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی همچنين از حضور اصلاحطلبان در مجلس آينده استقبال کرد، اما در اين باره هيچ پيشبينی ارائه نکرد و گفت که غیبگو نیست.
روزنامه تهران امروز نیز در تیتر نخست خود به «انتقاد لاريجانی از تخريب چهرههای سياسی» توجه نشان داده و از قول وی نوشته است که «روشهای تخريبی در برخورد با هاشمی رفسنجانی نادرست است». 
این روزنامه همچنین خبر داده است که رئيس مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع «از جايگاه مجلس و در راس امور بودن آن»، طرح سوال از محمود احمدینژاد را حق قانوني نمايندگان عنوان کرد و گفت: «بنده به عنوان رئيس مجلس نمیتوانم نمايندگان را از سوال از رئيسجمهور منصرف كنم، اما همان طور كه آنها در مصاحبههايشان اعلام كردند فعلا فضا و زمان را مناسب طرح اين موضوع نميدانند». 
حمله کیهان به میرحسین موسوی
دو روز پس از انتشار بیانیه میرحسین موسوی درباره عاشورای سال ۸۸، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده منصوب آیتالله خامنهای اداره میشود بهشدت میرحسین موسوی را مورد حمله قرار داده و از او به عنوان «زمینهساز فتنه ۸۸» و «خائن» نام برده است.
میرحسین موسوی در بیانیه اخیرش که در سایت کلمه منتشر شد با اشاره به کشتار مردم در عاشورای سال ۸۸ نوشته است که «به یاد دارید که در عاشورای سال گذشته با عزاداران معترض چه کردند: آنها را از پلها به پایین انداختند، با ماشین از روی پیکر بیدفاع آنان گذشتند، سینهمالامال از عشقشان را هدف گلوله قرار دادند، و آن گاه بیشرمانه عکسالعمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص و گزینشی در رسانههایشان، شورش دستنشاندههای استکبار نامیدند و فریاد وا اسلاما سر دادند
روزنامه کیهان اما در شماره یکشنبه خود این اظهارات را «دفاع مجدد موسوی از حرمتشكنان عاشورای سال گذشته» توصیف کرده و با الفاظی اهانتآمیز علیه میرحسین موسوی، او را «خائن»، «عنصر لجوج» و «فتنهگر» توصیف کرده است.
«سناريوهای نيمهنهایی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی»
روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی از آخرین گمانههای قيمتی بنزين و گاز و دیگر حاملهای انرژی را در شماره یکشنبه منتشر کرده و نوشته است که «بازار گمانهزنیها و سناریوپردازیها درباره قیمت هفت حامل انرژی که احتمالا به صورت همزمان تغییر خواهد کرد داغ شده است». 
به نوشته این روزنامه، «بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، موجودی فعلی بنزین ذخیرهسازی شده در کارتهای هوشمند سوخت با نرخهای یارانهای فعلی ۱۰۰ و ۱۵۰ تومان عرضه می‌‌شود» و «سپس دو نرخ جدید برای عرضه بنزین نیمه یارانهاي و آزاد توسط دولت تعیین میشود» که برای «قیمت بنزین نیمه یارانهای محتملترین گزینه بنزین ۴۰۰ تومانی» است.
روزنامه دنیای اقتصاد به نرخ سوم بنزین یا «قیمت بنزین آزاد» اشارهای نکرده، اما خبر داده است که «همزمان با افزایش ابطال کارتهای سوخت غیرمجاز، احتمال حذف نظام سهمیهبندی و تعیین نرخ جدید برای بنزین نیمه یارانهاي و آزاد قوت گرفته و پیگیریهای خبری از وزارت نفت حاکی از تکمیل پروژه نصب و راهاندازی سامانه پرداخت بهای بنزین به صورت سهنرخی در بیش از دو هزار و صد جایگاه بنزین در سراسر کشور است». 
این روزنامه همچنین از قول مدیرعامل شرکت ملی گازايران در مورد نحوه آزادسازی قیمت گاز نوشته است: «قیمت گاز مصرفی مردم در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها منطقهای و شهرستانی محاسبه می‌‌شود». 
تعیین زمان دادگاه عبدالرضا تاجيک و صدور حکم زندان برای شمسالواعظین 
روزنامه آرمان از قول محمد شريف، وكيل عبدالرضا تاجيک، روزنامهنگار بازداشت شده، از تعيين زمان محاكمه موكلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خبر داده است.
وكيل عبدالرضا تاجيک گفته است که «صبح شنبه كه به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بودم،متوجه شدم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباسی تاريخ ۲۸ آذرماه را به عنوان زمان رسيدگی به پرونده موكلم تعيين كرده است». 
محمد شريف اتهامات وارد شده از سوی دادگاه انقلاب به عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگاری که طی ۱۸ ماه پس از انتخابات به جز چند هفته در بازداشت بوده، را «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در كانون مدافعان حقوق بشر» عنوان کرده است.
روزنامه آرمان همزمان از صدور حکم زندان برای ماشاالله شمسالواعظین خبر داده و نوشته است که «شمسالواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۶ ماه زندان محکوم شده است». 
شمسالواعظین سردبیری روزنامههای جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان را در نیمه دوم دهه هفتاد بر عهده داشت و پیشتر نیز سردبیر مجله کیان بود.
«آبپاشی آسمان تهران با هواپيما شبيه شوخی بود»
روزنامه ابتکار از قول محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، نوشته است که «آبپاشی آسمان تهران با هواپيما شبيه شوخی بود». 
به نوشته این روزنامه، شهردار تهران با اشاره به این که «ما نيز همانند ساير بخشها نگران وضعيت آلودگي هوای تهران هستيم، اما معتقديم اقداماتی نظير پاشيدن آب با هواپيما بيشتر شبيه شوخي بود تا اقدامي جدی» گفته است که «دولت با وجود مصوبههاي قانونی برای پرداخت اعتبارات مترو از ۱۲۰ ميليارد تومان يارانه تعیین شده برای اتوبوسرانی و مترو شهرداری تهران تاكنون تنها سه ميليارد تومان، یعنی کمتر از سه درصد، را پرداخت کرده است». 
قالیباف همچنین گفته است که «برخی اقدامات نظير تعطيلي كارگاههاي صنعتي و نيز توسعه محدوده زوج و فرد خودروها» برای کنترل آلودگی هوای تهران «اقدامات موثری بوده كه بايد مورد توجه قرار گيرد». 
شهردار تهران در عین حال با تاكيد بر اين که «مشكل شهر تهران و آلودگی آن با طرحهای سلبی و كوتاهمدت برطرف نمی‌‌شود» گفته است که «تهران بدون ۲۱۸ كيلومتر خطوط مترو و توسعه حمل و نقل در شرايط اضطرار قرار خواهد داشت».

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information