1.10.2011


دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۸۹
دوشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱

تنه نزن / تف بر روی شما نامردترینها. زورتان به زن و بچه میرسد انهم با این همه توپ و تانک و تفنگ که در هر سوراخ سنبه بوگندویتان پنهان دارید؟!. مگر چه قدر حکومت نجس و بی شرافتتان پایه هایش لرزان است که صدای نازک یک زن نیز میتواند انرا به زیر صدها هزار خروار « گه و نجسیات دیگر » فرو ببرد که چنین ظلمی را بر او روا میدارید؟!. بروید کلاهتان را بالا نگه دارید که این عمل ننگین شما خصلت « جاکشان » است و نه روش حکومت داران!.
انکه به خود زنا کند ، 
به دیگران چها کندتنه نزن / دوست عزیزی دارم به نام اقای فیروز فریور که امروز بعد از شنیدن این خبر در تماس تلفنی که با هم داشتیم جمله ئی در باره مشتی « اجنه ی از داخل بطری به بیرون پریده به نام جمهوری جهل و خون اسلامی » در رابطه با اتفاق بالا گفت که حیفم امد در دانستن ان شما را شریک نکنم . ایشان میگوید " این دیو بچگان جمهوری اسلامی چگونه توقع دارند که دنیا بیاید و همه مکانهای مقدس ادیان مختلف را که اکنون در دست کشور مقتدر و دموکرات اسرائیل قرار دارد و به نحو احسن و احترام کامل از انان مواظبت میکند بگیرد و به دست این عقب ماندگان ذهنی و عاطفی و انسانی بسپارد در جائیکه اینان با پائین اوردن تابلو * زیارتگاه ملی ایرانیان به ویژه یهودیان  * و انکار این محل به عنوان محلی محترم که در انجا انسانهای والائی که خدمتگزاران وطن و مایه ثبات کشور بوده اند ارمیده اند به جهانی نهایت دد منشی و عداوت خود نسبت به ادیان و فرهنگ های دیگران نشان داده اند! ". حقیقتأ مرحبا!.

تنه نزن / بیچاره های فلک زده ی از همه جا رانده بروید و پول باد اورده مملکت را به مصرف ایمنی جان ملتی که به امید اینده ئی بهتر انقلاب کرد و شما خودفروشان وطنفروش را بر سر کار اورد بکنید!. مانند خریدن هواپیماهای مسافربری از کشورهائی که محصولاتشان پدر و مادر دارند و نه مانند این هواپیماهای قراضه و دست دهمی که از کشورهای ورشکسته تر از خوتان با چندین برابر قیمت و برای دلجوئی، از انان میخرید و با شعار « توکل با ابوالفضل » انان را به هوا میفرستید و به این وسیله با جان زن و بچه های ملت بازی میکنید!. راستی چند تا زن و کودک در این سانحه به جای زن و فرزندان شما که برای مسافرتهایشان از هواپیماهای اختصاصی استفاده میکنند هلاک شدند؟!.
از میشل اوباما تا همراهی با مریم رجوی
به دستور مقامات امنیتی انجام شد


درآمد هنگفت دولت از هدفمندي يارانه ها

بازخوانی تاریخی حوادث پیش از انقلاب اسلامی
معارضان نظام: هر روز بیشتر از دیروز
پرده برداری از "دوست و همکار سردار مشفق"
رابطه روحانیت و جنبش سبز 
در مصاحبه حسن یوسفی اشکوری:

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information