1.12.2011
کارتون
نیک آهنگ کوثرخانواده های شکری، اولیایی فر و 
نوری زاد در مصاحبه با روز:
محدودیت های جدید برای جوانان
داستان پر ابهام ترور دانشمندان هسته ایاگر روايت نظام اسلامی را بپذيريم که نظام سياسی پيش از انقلاب با همه عناصر مرتبطش، پس از سی و دو سال ، به کلی تمام شده و از اذهان زدوده شده است، چنين واکنش های وسيعی که از سوی ايرانيانچه ستايش و چه ناسزادر مورد خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی نشان داده شد حامل چه معنايی است؟!بیشتر بخوانید
طنــــــز
ابراهیم نبوی

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information