2.03.2011

ایران در سوک شاهزاده
 صدای ستار 
 اهنگ شماعی زاده
و ترانه هوشیار نژاد


 تظاهرات در ایران ( بالا ) و در مصر ( پائین )


 
 

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information