2.14.2011
ویژه رویدادهای اخیر در کشورمان در سالگرد
 بر روی کار امدن حکومت ننگین جهل 
و خون اسلامی به جای حکومت ادمها

۲۵ بهمن ۱۳۸۹
۱۴ فوریه ۲۰۱۱
 روز عشق و پیروزی برای مردم کشورمان ایران
  • بروز شده در تاریخ
  • ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
  • ساعت ۶ صبح در لس انجلس

در پی تظاهرات روز ۲۵  بهمن در ایران، نمایندگان در جلسه علنی مجلس علیه رهبران اصلاح طلب شعار دادند و رئیس مجلس خواستار تشکیل کمیته بررسی افراد ضد انقلاب شد.


تجمعات شکلگرفته در پاسخ به درخواست راهپیمایی ۲۵ بهمن، در تهران و اصفهان به خشونت کشیده شده و در اصفهان، نیروهای امینتی با سرکوب خشونتآمیز تجمعکنندگان، دهها نفر را در این شهرها بازداشت کردهاند. ادامه
ویدیوی مخفی گرفته شده از هدایای حکومت جهل و خون اسلامی
به ده ها هزار نفر از وطن فروشانی که در رژه نمایشی
روز ۲۲ بهمن که مساوی با روز سقوط مملکت از اسمان بزرگی و 
عظمت به دامان پستی و بی ابروئی خمینی و خامنه ئي 
است شرکت میکنند
به انتخاب داریوش ستار

طنز
ابراهیم نبوی

کارتون
نیک اهنگ کوثر

ابهامها درباره یک حادثه
مصاحبه روز با خانواده های اسانلو، اسلامی و رحمانی
مقاله اي از استار درباره فیلم اورانیوم
گردهمایی همزمان لباس شخصی ها در میدان هفت تیر


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information