2.25.2011


۷ اسفند ماه ۱۳۸۹
۲۶ نوامبر  ۲۰۱۱
۲۲ ماه ادار اول ۵۷۷۱به انتخاب داریوش ستاره
و با مقدمه ئي از داوید فاخری
 انروز حکایت داوود و گلیات در کتابهای مقدس شد
و امروز حکایت ملت و رژیم اسلامی در کتابهای تاریخ 
انروز جنگ قلوه سنگ با شمشیرهای گداخته و زره های روئین تن بود
امروز نیز جنگ قلوه سنگ است اما با اتشبارهائي که گلوله هایشان
 ادرسی نمیشناسد جز برخورد با سینه های جوانان وطن
 در فیلم بسیار مهیج زیر که از یکی از صدها تظاهرات خواهران و برادران ما  در روز ۲۵ بهمن  ۱۳۸۹ در خیابانهای تهران گرفته شده شاهد مبارزه قهرمانانه * داود با گلیات * و * رزم قلوه سنگ با اتشبارخواهیم شد. مبینیم  بچه های ما که با خیانت پدران و مادرانشان  به انان که * کشور * را به چند ریال پول « اب و برق مجانی » فروختند و به اینوسیله انها را به این روز سیاه انداختند چگونه سینه سپر کرده و با این  بی اصل و تسب هائي که وطنمان  را اشغال کرده اند دست و پنجه نرم میکنند تا به خواسته های انسانی خود  که از انان با وحشیانه ترین طرق ممکنه توسط نمایندگان الله بر روی زمین دریغ میشوند دست یابند
 ،شعارهای « مرگ بر دیکتاتور ،
مرگ بر خامنه ئی
مزدور برو گمشو ، 
الله و اکبر الله و اکبر، 
مزدور برگرد برو فلسطین ، 
میکشم میکشم انکه برادرم کشت ،
نصر من الله و فتحأ قریب ،
ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم ،
نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم »
در سراسر کشور به گوش میرسند
رژیم  مانند همیشه اینبار نیز دست یاری بسوی شرکای دزد و 
بی ناموسش دراز کرده و برای حفظ بقای نکبت بار خود با 
اجیر کردن و به کار گرفتن  « مزدوران لبنانی از فرقه حزب الله و
فلسطینیان حماس »  به ضرب و شتم و دستگیری و شکنجه
و کشتار ملت دست میزند .
انروزها هم مانند امروز پای فلسطینیان در کار بود اما تمام شد
 امیدواریم که این دیگر اخر کار است و ملت نه تنها بزودی سزای این
حیوان نژادان اسلامی بلکه سزای تمامی یاری دهندگان خارجی انان را نیز
کف دستان به خون الوده شان خواهد گذارد 

با تمام شدن ذخایر اورانیوم خام،
تلاش گسترده جمهوری اسلامی 
پروژه امام سازی ادامه داردNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information