3.08.2011


مهرانگیز دولتشاهی (۱۲۹۶ اصفهان - ۲۹ مهر ۱۳۸۷ پاریس
دیپلمات ایرانی، سه دوره نماینده مجلس شورای ملی و 
فعال 

حقوق زنان بود. وی اولین و تنها زن ایرانی بود که توانست

در تاریخ معاصر ایران به مقام سفیر نایل شود. او خواهر

زاده * صادق هدایت * نیز محسوب میشود.


کارتـــــــون
سرای سالمندان خبرگان
کاری از نیک اهنگ کوثر


جمهوری اسلامی گزارش پارلمان
 اروپا را بی اعتبار دانست
طنـــــــــــز
سید ابراهیم نبویعصر امروز (۸ مارس / ۱۷ اسفند) اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای از دولت ترکیه خواست، برای پیوستن به اتحادیه، دست به اصلاحات سیاسی بزند. در این بیانیه از آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی مذاهب و تحرک برای حل مشکلات ترکیه با قبرس نام برده شده. اتحادیه اروپا و ترکیه از سال ۲۰۰۵ برای پیوستن این کشور به این اتحادیه در حال مذاکره هستند.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information