4.02.2011


NEVER  هرگـــــز 
20th of April 2011
NEVER   اما دیگر هرگز هرگز                  AGAIN

روز یادبود قربانیان بی گناه یهودی که ۶۰۰۰۰۰۰ تن
ט״ז בְּנִיסָן תשע״א
16th of Nisan, 5771
سی و یکم فروردین ۱۳۹۰
روز یادبود ۶۰۰۰۰۰۰ تن از بهودیان
 اروپا که با وحشیانه ترین روشها توسط
عمال رژیم نازی هیتلری در زمان جنگ دوم
 جهانی به قتل رسیده و خاکستر انان به 
اسمان سیاه نفرت پذیر فرستاده شده که به
 مدت ۱۲ سال  نظاره گر این کریه ترین اعمال
 جنون امیزی  باشد که از جانب انسانهايی
 متمدن بر انسانهای متمدنی دیگر تنها به خاطر انکه
  هم نژاد انان نبوده اند روا گردیده در کناری
نشسته و با استشمام خاکسترهای کودکان و زنان و
مردانی که در قربانگاه های داخائو، برگن برگن، اشویتس
  ..... در کوره های نفرت و انزجار  بی دلیلی که در قلب
  و جان فاتحان! انان کاشته شده بوده کباب گردیده اند لذت
 ببرد و منتظر روزهای بعد بماند
اما دیگر هرگز ، هرگز
بیستم اوریل ۲۰۱۱ 
20th of April  2011

Yom HaShoah
  יום השואה 
Holocaust Remembrance Day
6000000
Million Jews
Brutally Murdered
The Nazis Regime In The
World War II 
Between the Humble
 Years Of 1933 - 1945
 نسل تازه ئي از جنبشهای «ضد یهود » 
که سعی میکنند  « انرا » در قالب « ضد صیهونیسم  »
به بیچاره ترین ، ورشکسته ترین ، عقده ئی ترین و
عقب افتاه ترین مردمان جهان بفروشند 
New generation of "Anti-Jewish" movements
  try to sell this " Nasty old Idea "  in the form
 of "Anti- zionism"  to the most poor ,
most bankrupt,most helpless and
most fundamentalists people 
around the world

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information