5.10.2011يونسکو نهاد علمی- فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد،
جايزۀ جهانی آزادی مطبوعات برای سال ۲۰۱۱ ميلادی
را به احمد زيدآبادی، روزنامه نگار ايرانی، اهدا کرد
احمد زیدآبادی در پیامی به مدیرکل یونسکو و حاضران
در این مراسم گفته است،
این جایزه را تقدیم میکند به «مادر سهراب اعرابی و 
همه مادران دلشکستهای که فرزندانشان هرگز به 
خانه باز نگشتند. به همه مادران و خواهران و دختران و
فرزندانی که در فراق و هجران عزيزان در بند خود اشک
بر گونههايشان خشکيده نمیشود. » ادامه
نگاهی به تاریخ
از نگاه منتظري: خامنهای 
مرجعیت ندارد، حق فتوا هم ندارد

دولت انتقالی مصر: اتحاد عربی

در اين مراسم حاج حسين سازور از مداحان اهل بيت در پايان مراسم اينگونه دعا كرد: "خدايا رئيسجمهور كشورمان را از جميع بلايا و فتنههايي كه به دورش حلقه زدهاند حفظ كن " كه در اين حين عزاداران تهراني يكپارچه نداي آمين را سر دادند.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information