5.05.2011


مربع جادوئی 
البرخت دورر
نابغــــــــــــه

که از هر بر و زاویه و ردیفی 
که به ان نظر بیندازید مجموع اعداد 
در این مربع عدد ۳۴ را نشان میدهند!
به انتخاب سوسن حلیمی / بریتانیا GENIUS
viewer.png

viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png


viewer.png
viewer.png

viewer.png

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information