6.27.2011%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88+.jpeg
ششم تیر ۱۳۹۰
۲۷ جون ۲۰۱۱
مسائل حقوق بشر در
 در جهان و در ایران اسلامی 
بر اساس گزارش هائی  از درون زندان های ایران، مسئولان زندان در جمهوری اسلامی کاندوم در اختیار جنایتکاران زندانی قرار می دهند و آنها را تشویق می کنند فعالین سیاسی مخالف دولت را، که هم سلولی آنها هستند، مورد تجاوز قرار دهند.


طنــــــــــزابراهیم نبوی
%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C.jpeg


کارتـــــــون
فقط به خاطر تو
نیک اهنگ کوثر
نگاهی به صد روز درگیری خونین در لیبی
 
دور تازه برخورد با 
بدحجابی '
و حکومتیهای عقده ئی و کیف
 بدحیائی '
هواپیمای حامل عمر البشیر خونخوار 
مجبور به بازگشت به ایران شد
افزایش فشار مجلس جمهوری اسلامی بر احمدینژادNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information