6.03.2011
به انتخاب ژاله حکیمی
پرویز قدیریان ـ دانشمندان آمریکایی در تجربه ای علمی ثابت کردند که ماده تند و سوزان Capsaicin موجود در فلفل می تواند تا حدود 80 درصد سلولهای سرطان پروستات را در آزمایشگاه از بین ببرد.
دکتر پرویز قدیریان استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه و استاد دانشگاه مک گيل در سرطان شناسی و کارشناس سازمان بهداشت جهانی است. Capsaicin موجود در فلفل تند می تواند با قدرتی زیاد سلولهای سرطان پروستات را از بين ببرد . دانشمندان آمری کایی در تجر به ای علمی ثا بت کردند که این ماده ت ند و سوزان می تواند تا حدود ٨٠ درصد سلولهای سرطان پروستات را در آزمایشگاه از بين ببرد. در ضمن خورانيدن مقداری از فلفل تند به موشهای آزمایشگاهی که به سرطان پروستات دچار بود ند سبب از بين رفتن تقریب ا همه سلولهای سرطانی گردیده و سلولهای باقيمانده را نيز به صورتی کنترل می کند که نمی توانند تکثير نمایند.
felfel.jpg

پژوهشگران اسپانيایی با استفاده از یافته های مورد بحث دنباله تحقيقات علمی را در زمينه مصرف فلفل تند و از نقش Capsaicin بين رفتن سلولهای سرطانی ادامه دادند و دریافتند که پنج ژن مخصوص در بدن انسان در عملکرد دارند و در نهایت از بروز یا پيشرفت سرطان جلوگيری می کنند . در این ميان م قدار و چگون گی فعاليت هورمون موثر PSA مردانه تستوسترون نيز نقش دارد و در تقليل آنتی ژن است. را بر روی سرطانهای دیگر Capsaicin پژوهشگران دیگر هم اثرات
مانند سرطان ریه، سينه و نو عی سرطان بدخيم پوست بررسی نموده اند که همگی حاکی موفقيت هایی است در درمان این سرطانها. در ضمن این بررسيها نشان می دهد افرادی که در رژیم غذایی روزانه خود مقداری فلفل تند منظور می دارند کمتر به سرطان دچار می شوند. تحقيقات علمی دی گر ثابت نموده که خوردن فلفل ت ند به همراه صبحانه سبب می گردد که شخص در وعده های بعدی غذا در روز، کمتر غذا بخورد و همين موضوع نه تن ها از زیاد شدن وزن جلوگيری می کند بلکه باعث کم شدن وزن بدن می گردد . جالب این که در بعضی از پروژه های تحقيقاتی معلوم گردیده که خوردن فلفل در درمان زخم د ستگاه گوارش مو ثر است و گردش خون را در معده افزایش می دهد . علاوه بر این مصرف فلفل تند در درمان عفونت های سينوس ه ا موثر بوده و در ضمن سبب تقویت قلب و عروق می شود . فلفل ادویه ایست که در تغيير مزه غذا نقشی مهم دارد و کيف يت آن را بالا می برد.
خانمها! گردو بخورید تا به سرطان سينه دچار نشوید

gerdu.jpg

در یکصدمين سالروز انجمن تحقيقات سرطان آمریکا ی کی از پژوهشگران دانشگاه مارشال اعلان کردند که خوردن مقداری گردو در روز می تواند از بروز سرطان سينه جلوگيری کند . در یک بررسی علمی بر روی دو گروه از موشهای آزمایشگاهی معلوم گردید که رژیم غذایی حاوی مقداری گردو فلفل تند قاتل سلولهای بروز سرطان سينه را در موشهای آزمایشگاه به تعویق می اندازد. یکی از دلائل مهم ضد سرطانی مغز گردو، وجود اسيدهای چرب امگا ٣ با کيفيت بالا در آن است . در ضمن دانشمندان این بررسی علمی معتقدند که علاوه بر اسيد چرب امگ ا ٣ ترکيبات ضد سرطانی موجود در م غز گردو می توانند در پيشگيری سرطان موثر باشد. در مغز گردو آنتی اکسيدان و نوعی هورمون گياهی به وجود دارد که به این غذا مقام مخصوصی می دهد. Phytosterols نام گردو همچنين می تواند در سوخت و ساز قند در بدن مفيد بوده و از بيماری قند جلوگيری نماید و با تمام خواص ذکر شده در بالا می تواند در سلامتی قلب و عروق نقش آشکاری داشته و از مرگ و مير زودرس جلوگيری کند. دانشمندان ژاپنی با مطالعه ای بر روی مغز گردو ثابت کرده اند که پلی فنول مو جود در مغز گردو قادر است از صدمه بافت های کبد که در اثر سموم غذایی و روش زندگی نا سالم و محيط زیست به بدن وارد می شود، جلوگيری نماید . خوردن سالاد سبزی به همراه مقداری مغز گردو می تواند در هضم و جذب مواد غذایی موجود در است و سلينيوم غذا به همراه E سالاد، مخصوص ا سلينيوم کمک نماید چون گردو حاوی مقدار زیادی ویتامين و مقداری چربی بهتر جذب بدن می گردد . برای جدا کردن پوست قهوه ای رنگ روی مغز گردو که حاوی E ویتامين مقدار زیادی تاتن است و در جذب آهن اختلال به وجود می آورد، بهتر است مغز گردو را برای مدتی در آب نيم گرم و نمک خيس کرد تا این پوست به راحتی جدا شود.
خاصيت جدید فيبر سبزیجات شناسایی شد
فيبر موجود در غذاهای گياهی نقش مهمی در سلامتی و بهزیستی بدن دارد که مهمترین آن جلوگيری از یبوست، پيشگيری بيماریهای مزمن دستگاه گوارش، کمک در دفع مواد سمی موجود از روده ها و غيره است . اخيرا پژوهشگران دانشگاه جورجيا طی بررسی جالبی دریافتند که فيبر رژیم غذایی می تواند در کنار باکتریهای شود و Natural Killer Cell مفيد روده و در اثر فعل و انفعالاتی سبب تقویت سلولهای طبيعی کشنده سرطان ی ا به چاپ ر سيده Cancer Research در نتيجه از بروز سرطان جلوگيری نماید. نتایج این بررسی در ژورنال علمی است. به وجود می آورند که سبب Butyrate باکتریهای مفيد روده در موقع مصرف فيبر رژ یم غذایی ماده ای به نام Apoptosis می شود که از طریق مخصوص باعث خودکشی ی ا Gpr109A به نام Receptor فعاليت شدید یک نوع سلولهای سرطانی و در عين حال سبب تخفيف التهاب بافتهای بدن می گردد که توسط پروتئين مخ صوص به وجود می آید . در یکی دو دهه گذشته رابطه بين التهاب بافت های بدن و بروز سرطان به وضوح ثابت گردیده است. به طور خلاصه فيبر در کنار باکتری های روده موادی به نام بوتيرات به وجود می آورد که تمام سيستم بروز و پيشرفت سرطان را در بدن، مخصوصا در دستگاه گوارش، مختل می کند . در بازار بوتيرات به فروش می رسد ولی کمتر کسی می تواند مزه نامطبوع آن را تحمل کند . به همين دليل پژوهشگران این بررسی علمی توصيه می کنند که بهتر است هر روز مقداری فيبر به همراه رژیم غذایی م صرف شود تا در بدن به طور طبي عی این ماده نياسين) که خاصيت ضد سرطان دارد می توان ) B ضروری درست شود. در ضمن با خوردن لازم و کافی ویتامين از بروز سرطان روده بزرگ جلوگيری نمود . تمام سبزیجات و ميوه جات حاوی مقدار زیادی ف يبر هستند . غلات و حبوبات هم با داشتن مقدار قابل توجهی سلولز و فيبر با کيفيت بالا می تواند در پيشگيری سرطان دستگاه گوارش نقش داشته باشند.
خواص دارویی و غذایی گل قاصدیاDandelion

gasedia.jpg

در اوایل بهار گياه گل قاصد با رنگ زرد و برگهای سبز تيره در چمن ها و مزارع و گوشه و کنار باغچه و صحرا با شدتی غيرقابل کنترل خودنمایی می کند و تا نزدیکی های پایيز بارها و بارها تخم افشانی ن موده و دو باره سبز معروف است و در ساقه و بر گ گل قاصد عصاره سفيد Tooth of Lion می شود. برگ گل قاصد به دندان شير یا رنگی وجود دارد که در تميز کردن کبد نقشی مهم دارد . عصاره ریشه و برگ این گياه بهترین دارو برای کبدی است که به یرقان یا زردی دچار است و می تواند کيسه صفرا را تخليه نموده و در سلامتی آن نقش داشته باشد. برگ گل قاصد از نظر تغذیه مقام مخصوصی دارد زیرا حاوی ١۵ در صد پروتئين می باشد، زیرا یک فنجان از برگ این A گياهی است و بهترین منبع ویتامين A گياه می تواند ١١٢ درصد ( ١٢ درصد بيشتر از مقدار مورد نياز ) نياز ویتامين بدن را تامين نماید . جالب اینکه همين مقدار برگ گل قاصد قادر است ٣٢ مورد نياز بدن را K روزانه و ۵٣۵ درصد از ویتامين C درصد مقدار ویتامين پاسخگو باشد . به عبارت دیگر برای افرادی که ناهنجاری رقيق بودن خون دارند برگ گل قاصد بهترین دارو است . در ضمن یک فنجان از برگ گل قا صد حاوی ٢١٨ پتاسيم (ب هترین دارو برای پایين آوردن فشار خون )، ١٠٣ ميلی گرم کلسيم و حدود ٢ ميلی گرم آهن است . از برگ خشک این گياه چای تهيه می کنند که برای سلامتی و بهزیستی بدن بسيار مفيد ا ست . در طب سنتی چين از فرآورده های گل قاصد برای درمان التهاب سينه و دستگاه گوارش و زیاد کردن شير استفاده می گردد . برگ و ریشه گل قاصد در هنگام بهار پر خاصيت تر است و بهتر است از گياه مورد بحث قبل از اینکه گل کند استفاده شود . از برگ گل قاصد ميتوان در سالاد و به همراه سبزیهای دیگر استفاده نمود . عده ای با سرخ کردن برگ گل قاصد در حرارت بالا پودری مانند قهوه درست می کنند که دم کردن آن طعم و مزه قهوه را دارد و بسيار مفيد است . در حال حاضر در بازارشربت، عصاره، قرص و کپسول و چای گل قاصد وجود دارد . حال که به خواص این گياه به ظاهر مزاحم چمن ها و باغچه ها پی بردید سعی کنيد، با مصرف آن در فصل بهار سلامتی و بهزیستی کبد خود را بيمه کنيد.


آیا می دانید فلفل تند و دیابت 
دارای رابطه ی مستقیمی هستند؟پژوهشگران اعلام كردند:فلفل تند در پیشگیری از بروز دیابت موثر است.یك پژوهشگر هندی در مطالعات خود دریافته است كه فلفل تند در پیشگیری از دیابت و بیماریهای قلبی عروقی كه مهمترین عوامل مرگ و میر در كشورهای رو به توسعه هستند، مفید و موثر است. 
كران آهوجا،محقق دانشكده تحقیقات علوم حیات بشر در دانشگاه تاسمانی،درباره یافته جدید خود متذكر شد:این احتمال وجود دارد كه روزی فلفل جایگزین آسپرین شود و یا با آسپرین به عنوان دارویی برای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی - عروقی تركیب شود
وی افزود:آسپرین به تنهایی عوارض جانبی نامطلوب و مضری دارد كه باعث خونریزی معده در بیماران مصرف كننده میشود.
این محقق به همراه تیم پژوهشی دانشگاهی خود روی فعالیت بیولوژیكی دو ماده فعال در فلفل به نامهای كاپسایسین و دی هیدروكاپسیایسین مطالعه و آزمایش كردند.این آزمایشات نشان داد كه مواد شیمیایی كاپسایسینوئید قابلیت پایین آوردن قند خون و سطح انسولین،كاهش تشكیل چربیها در دیوارههای سرخرگی و جلوگیری از تشكیل لختههای خونی را دارد علاوه بر این كه برخی از عوارض جانبی داروهای رایج و قدیمی را نیز ندارد. 
به گفته محققان،بیماریهای قلبی عروقی در عصر حاضر بار قابل ملاحظهای را بر جمعیت جهان و نظامهای خدمات بهداشتی دنیا تحمیل میكنند و همین عامل متخصصان را بر آن داشته تا شیوههای نوین و كارآمد برای پیشگیری را جستجو كنند.
بهتر است باور کنيد
می گویند که هيچوقت نباید ناگهانی و در یک مدت کوتاه مصرف دارو های بيماریهای مزمن و کهنه را قطع نمود چون سبب خطرات غيرقابل جبرانی می شود . اخيرا ثابت شده که افرادی که برای مدتی داروی پایين آورنده کلسترول خون می خورند اگر بدون مشورت پزشک آن را به کلی قطع کنند امکان بروز سکته قلبی در آنها تا 30 درصد افزایش می یابد . یا باید دارو را عوض نمود و یا به تدریج مصرف آن را کم و قطع کرد . در غير این صورت در
گروهی از این افراد امکان سکته قلبی و یا مرگ زودرس بالا خواهد رفت

سه شنبه, ١۵ ارديبهشت ١٣٨٨

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information