8.07.2011

۷ اگوست ۲۰۱۱
۱۶ مرداد ۱۳۹۰
«اقدامات یکجانبه، برای منطقه، صلح به ارمغان نمی آورد. همانند یک بت کاذب، ابتکار فلسطینیان در سازمان ملل متحد ممکن است بظاهر برای بعضی ها جالب بنظر آید، اما آنها از مسیر واقعی در جهت  صلح، منحرف می شوند

«این حکومت ایران است که مایل به دست یابی به موشک است و علاقه ای نیز به یک خاورمیانه آرام و ساکت ندارد


نیک اهنگ کوثر

سید ابراهیم نبوی

"مشروطه به انقلاب تبدیل شد"
افزایش قیمت مواد خوراکی ادامه خواهد داشت


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information