8.30.2011
سی و یکم اگوست ۲۰۱۱
نهم شهریورماه ۱۳۹۰

 ده ها کشته در توفان شدید شمال آمریکا

برندگان جوایز ام تی وی سال ۲۰۱۱
 
 
 


توجــــــــــــــــــــه


خامنه ئی وطن فروش فکر میکند که مملکت هم مانند دست قطع شده اوست که اگر به جهنم هم واصل شود میتوان نوع مصنوعی انرا از بازارهای دست دوم / سوم فروشی و یا سمساریهای لندن و یا برلین تهیه کرد وبجای اولش باز کرداند!. این ناایرانی عرب نژاد به اینگونه در باره حال و اینده کشور به ملت ایران معترض میشودادامه اعتراض پارچهفروشان تهران به مالیات بر ارزش افزودهNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information