10.10.2011

tanehnazan.com

کمیته نوبل شیمی دانیل شختمن را به دلیل "کشف الگوی اتمهای شبهبلوریبرنده نوبل شیمی ۲۰۱۱ معرفی کرددانیل شختمن، دانشمند اسراییلی پس از این کشف در دهه ۸۰ میلادی مورد تمسخر قرار گرفت و مجبور به ترک تیم تحقیقاتی خود شد.


جنگ «یوم کیپور»نبرد اکتبر» -« جنگ رمضان » *؛ 
در اکتبر ۱۹۷۳، درحالیکه یهودیان به پاسداشت «یوم‌ کیپور»، به برگزاری سنت های این جشن بزرگ ومذهبی مشغول بودند، ارتش های مصر و سوریه به کمک شوروی سابق و چند کشور دیگر عربی (همچونعراق و اردن)، اسرائیل را از زمین و هوا و دریا مورد حمله قرار دادند، که منجر به مقاومت و دفاع همهجانبۀ اسرائیل از خود و سپس رسیدن ارتش اسرائیل به یکصد کیلومتری قاهره پایتخت مصر و  چهلکیلومتری دمشق پایتخت سوریه و در نهایت پیروزی اسرائیل  گردید.

بی بی سی فارسی مطلع شده که یاتا، انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی، از چهارشنبه هفته پیش، تمامیخدمات تسویه حسابهای شرکت های هواپیمایی را با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیقدرآورده است


عباس پالیزدار که به خاطر افشاگری درباره فساد گسترده در
 دستگاههای حکومتی ایران و فساد مالیروحانیان به چهره ای
 جنجالی تبدیل شد گفته است دلیلی برای فرار نمی بیند.
درس خوانده ژاپن و آمریکاعیسی سحرخیز روزنامهنگار زندانی با 
شرایط جسمی وخیم دست به اعتصاب
 غذا زده است
فرزند اومهدی سحرخیز میگوید، پدرش
 در ادامه دست به اعتصاب دارو خواهد زد.
 همچنین ۲۶ زندانی کرد زندان رجاییشهر
 نیز اعتصاب غذا کردهاند. پيمان عارف پيش از آزادی از 


مستند نادر داوودی درباره خشونت های پس از انتخابات ایران، قرار بود در جشنواره فیلم بیروت نمایشداده شود اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر این جشنواره گفته است حزب الله لبنان که نفوذ گسترده ایدر دولت این کشور دارد، دستور داده که فیلم نمایش داده نشودگزارشها حاکی است که ۱۲۰ ساعت فیلم از صحنههای تجاوز این مرد بهدست آمده است.

نیک آهنگ کوثر

ماچطوری شد که شما فهمیدید که پنجاه درصد زنانایتالیایی دوست دارند در یک کشور مذهبی زندگی کنند.آیا شما به ایتالیا رفته اید؟غیاث الدینمن البته به خارج نرفتم و اصولا با رفتن بهخارج هم موافق نیستم، اما وقتی موج گرایش به حجاب رادر زنان ایتالیا می بینم، براساس فیلمی به نام"برادرخورشید خواهر ماهیا "خواهر و برادر در ماه وخورشیدیا "خواهر ماه و خورشید رهبرییا "بیگانه ازونیز آمد." که چند سال قبل توفیق زیارت آن از تلویزیون به من دست داد، یادم هست که از ده زنی که درآن فیلم بازی می کردند، حداقل پنج زن با روسری بودکه همین می شود ۵۰ درصدو چقدر هم حجابکاملی بود که این نشان می دهد که اگر دولت فاسد برلوسکونی جلوی این شیرزنان را ول کند، آنها دوستدارند در یک کشور مذهبی زندگی کنند. 


ادامه 
مقاله اي از واشنگتن پست

نظر واشنگتن تایمز در باره روابط ایران و آمریکا

در این بزرگترین درگیری خونین میان نیروهای امنیتی مصر و معترضان پس از سقوط حسنی مبارک،دیکتاتور سابق این کشور شمار کشته شدگان درگیری های روز یکشنبه در قاهره، پایتخت مصر به ۲۴ نفررسید و آمار مجروحان نیز از مرز ۲۰۰ نفر گذشت.


علمـــــی
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information