2.18.2012

وبه من گفتند خدا مائيم٬ پيغمبر مائيم٬ هر چه که ميگوييم تائيد کن ما بايد يک قاتل حرفه اي به جامعه معرفي کنيم و آن تو هستي!حسن آرمين ديروز سه شنبه ساعت چهار و نيم صبح در چهار راه طالقاني کرج به دار آويخته شد. او را در حالي اعدام کردند که در صندلي چرخ دار نشسته بود و قادر به حرکت نبود. در اثر شکنجه ها ورزشکار معروف در کرج٬ معلول شده بود.و

اثری از : زنده یاد قیصر امین پور
پیش از اینها فكر می كردم خدا
خانه ای دارد كنار ابرها
مثل قصر پادشاه قصه ها
خشتی از الماس خشتی از طلا
پایه های برجش از عاج وبلور
بر سر تختی نشسته با غرور


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information