2.27.2012
کارتون نیک اهنگ کوثر


موزه هنر تل آویو در اسرائیل جایزه بهترین موزه سال 2012 در مجله مشهور ونامور «Travel and Leisure Magazine » را بخاطر ساختمان جدید به نام«هرتا و پاول امیر»، برد که در دوم نوامبر 2011 افتتاح شدمجله «Travel and Leisure Magazine »، که یکی از پر نفوذ ترین مجلات مسافرتی درآمریکا بشمار می رود، از ساختمان تل آویو، تعریف و تمجید بعمل آورد و گفت: «برخلاف بسیاری موزه های هنری تئاتری مانند جدید، این ساختمان، از نظرترکیب،  فرم خیره کننده هنری و متفاوتی بخود گرفته است». همانگونه که "بیلیتسین"، قاضی معماری و آرشیتکت بیان داشت: «موزه تل آویو بمعنای واقعی یکپیکره و مجسمه است، اما مجسمه ای که هنر را پذیرا می شود».

 • آیتالله علیمحمد دستغیب، از مراجع تقلید شیعه،
 • در نامهای به نمایندگان مجلس خبرگان گفته است
 • این که آنها نباید در جزئیات دخالت کنند
 • ، «به علت عدم منطق» است.
 • حدود ده روز پیش عباس نبوی، روحانی نزدیک
 • به محمدتقی مصباح یزدی، خبر داده بود که
 • آیتالله خامنهای به نمایندگان مجلس خبرگان گفته
 • است اجازه نمیدهد آنها در جزئیات عملکرد
 • او دخالت کنند.
 • به گزارش وبسایت کلمه آیت الله دستغیب،
 • نمایندهی مجلس خبرگان، در نامهی خود با اشاره بهبازداشت
 • میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین برخی 
 • از رویدادهای دو سال گذشته پرسیده است
 • آیا این موارد «دخالت در امور جزئی است؟»
 • حبس افراد بدون محاکمه، ایجاد رعب برای
 • خانوادهی زندانیان، نبود آزادی بیان، 
 • سرکوبهای سپاه، تخلف در دو
 • انتخابات ۸۴ و ۸۸ و اهانتهای صدا و سیما، 
 • برخی از مواردی ست که در نامهی آقای دستغیب 
 • به آنها اشاره شده است.
طنــــــــــــز
سید ابراهیم نبوی

انتخاباتهمه جای دنیا انتخابات برگزار می کنند که حاکم جدید رو انتخابکنند، ما انتخابات برگزار می کنیم که حاکم قبلی را ساقط کنیم یا قبلی ثابت کنهکه هنوز باید حاکم باشد.
اقتصادهمه جای دنیا اقتصاد عاملی است که باعث می شود مردم در انتخابقبلی شان تجدید نظر کنند، در ایران اقتصاد وسیله ای است برای اینکه مردمنتوانند در انتخاب قبلی شان تجدید نظر کنند.
فرهنگدر همه جای دنیا فرهنگ آداب و سنن مردم است که دولت کمک می کندتا حفظ شود، در ایران فرهنگ آداب و سنن مردم است که دولت سعی می کندآن را از بین ببرد، و مردم سعی می کنند به زور نگهش دارند  ادامه


نقض حقوق بشر در 

جمهوری اسلامی


بازداشت دانشجویی که در 

آخرین اخبار کامل زندانیان سیاسیکارتون خانه تکانی ، فیروزه مظفری از اعتمادبر اساس آخرين گزارش وضعيت آلودگى هواى تهران در ۱۱ ماهه‌ گذشته 
تعداد روزهاى آلودهى تهران بيش از دو برابر افزايش داشته است.  
به گزارش خبرگزارى مهر تعداد روزهاى آلودهى پايتخت ايران
از ۹۵ روز در سال ۸۹ به ۲۰۸ روز در سال ۹۰ رسيده است.
از سوى ديگر تعداد روزهاى پاك نيز كاهش داشته و  
از ۱۴ روز در سال ۸۹ به تنها ۲ روز در سال ۹۰ رسيده است.

بر اساس گزارش شركت كنترل كيفيت هواى تهران، كيفيت
هواى تهران در اين مدت مقايسه با زمان مشابه در دو سال 
گذشته در وضعيت نامطلوبترى قرار داشته است.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information