3.25.2012


کوروش از نامآورترین شاهان تاریخ ایران و بنیانگذار سلسله هخامنشی را به القاب مختلف خواندهاند: کوروش کبیر، پدر پارسیها، برگزیده مردوک کهنترین خدای بابل، فرستاده خدای یهود، فاتح بزرگ.


arrow+down+short+-+تیر+نشانه۱.jpegابراهیم نبوی
مسال سال نهنگ است
سالی است که شلوار مجلس برای دولت تنگ است
چون پاش می کنند
زیپش نمی شود بسته
چون راه می رود
انگار کمی لنگ است
شلوارهای وصله دار می پوشید اول
ما وصله هاش را باور کردیم
کم کم برای وصله زدن اختلاس شد
هر جور فکر کنی "وصله" با "اختلاس" هماهنگ است
یک سال قبل، خرگوش
تند آمد و دوید
- سال جهاد اقتصادی
سالی که موشک از خرگوش
تند تر می رفت چنان
انگار که سال سال جنگ است
آه ای مجاهدان اقتصادی عزیز!
نرخ دلار چون موشک هی رفت بالا
یورو، یوان، دینارسعودی
ارزی که کاغذ پاره بود
افتاده بود به جان ریال


نیک آهنگ کوثر


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information