4.04.2012نگرانی در اول سال نهنگ- طرح از سلمان طاهری- شرق
در مصاحبه با خانواده اعلام شد
اهانتی بزرگتر از این نمیشد که به طیف مطبوعاتیهای
کشور وارد اورد که احمدینژاد پیشگام ان شد


تنه نزن
نیک اهنگ کوثر

وقتی رفسنجانی مچ دزد میگیرد
بیکاری در برخی از کشورهای حوزهیورو بیداد میکند

پیام و ارزوهای پرویز صیاد
 در سال جدید ۱۳۹۱برای هموطنان، 
به انتخاب داریوش ستاره
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information