4.27.2013

به روز شده در 
۲۸ اپریل ۲۰۱۳
انتخابات در جمهوری اسلامی
طرحی از مانا نیستانیاخطار روسیه به اسرائیل، امریکا و اروپا؟

در سرزمین غیر خفقان و غیر سانسور جمهوری اسلامی 
این نتیجه اعتراض دختری ایرانیست به حاکمان عرب نیا

بیان شعارهای مردم اصفهان
 هنرمند هستند، خوب هستند، 
ایثارگر و در کشور بینظیرند
 دردی را دوا نمیکند 
این مردم از قبل همینطور بودند"
امام جمعه اصفهان


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information