5.07.2013

ان - ت - خابات
طرحی از هادی حیدری - شرق
ثبتنام نامزدهای یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری 
ایران از ساعت هشت صبح به طور رسمی آغاز شد.شیرین عبادی، وکیل مدافع و برنده جایزه صلح نوبل،
در نامهای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد درمورد وضعیت حقوق بشر ایران، از وضعیت 
زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران ابراز نگرانی کرده


دادستان کل جمهوری اسلامی از مطرح شدن
موضوع "پرونده۴۵۰ میلیون یوروییتوسط رئیس
سازمان بازرسی انتقاد کرد.
مصطفی پورمحمدی بعضی از نزدیکان دولت را بهمعاون وزارت خارجه ایران گفته که سهم ایران از دریای خزر
کمتر از روسیه نیست. بر اساس توافق های چندجانبه که 
ایران در آنها شرکت نداشته، روسیه در حدود ۱۹ درصد از 
دریای خزر سهم می برد در حالی که سهم ایران حدود ۱۳ درصد
می شود.ایران این توافق ها را قبول ندارد.


ابراهیم نبوی
امروز ما به هزار و یک دلیل تصمیم گرفتیم کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری را به شما معرفی کنیم.
دلیل اولش این است است که دوست داریم، دلمان می خواهد، به کسی چه مربوط؟
دلیل دومش این است که نزدیک انتخابات است، ما هم احساس تکلیف می کنیم بصیرت شما را زیاد کنیم
دلیل سومش این است که معرفی کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری خیلی باحال است...خوش می گذرد
دلیل چهارمش این است که بالاخره دیر یا زود شما باید با کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری آشنا بشوید... چه بهتر که این آشنایی بدون درد و در یک محیط آرام باشد.
و اما ویژگی های کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری: ادامه


گزارش جورازلم پست از 
اظهارات وزیر خارجه آلمان


تحلیل لوموند از بمب سنگرشکن آمریکا

بازداشتها در خوزستان به ۳۲۵ رسید
بيم اصولگرایان و اميد اصلاحطلبان


جلسه غیر علنی مجلس برای گرانیدر جریان مسابقه پایانی جام حذفی فوتبال
فریدون شیبانیکره شمالی همسایه جنوبی خود و ایالات متحده آمریکا را که
رزمایش مشترکی انجام میدهند، تهدید کرد در صورتی
که «خدشهای به تمامیت ارضیش» وارد شود، 
«انتقام بیرحمانهای» از آنها خواهد گرفت.
باستان شناسان  به سرپرستی ويليام کِلسو، بقايای اسکلت دختر ۱۴ ساله ای را از زير خاک بيرون آورده اند که آثار برجای مانده روی استخوان هايش حاکی از  جدا کردن گوشت بدن و درآوردن مغز وی توسط استعمارگران گرسنه در زمستان سخت سال ۱۶۰۹ است.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information