6.23.2013
واکنش، طرحی از توکا نیستانی


به گفته وزیر دادگستری گرجستان، تحقیقات درباره 
حسابهای بانکی ایرانیان پس از آن آغاز شد که 
روزنامه والاستریت ژورنال روز پنجشنبه،
۳۰ خرداد (۲۰ زوئن) در گزارشی مدعی شد که
ایران از فرصتهای موجود در گرجستان برای 
دور زدن تحریمهای بینالمللی استفاده میکند
ویدیو مربوط به حمله 
انفجاری در عراق است
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information