7.19.2013خر واقعی اونیه که 

راژانه خانم عزیز بعد از درور فراوان
همانطوریکه مستحضرید کلمه * خر * در زبان فارسی * بزرگ ، معنی میدهد مثل بلانسبت پولدارها * خرپول * و یا مثل خیلی از اینهائی که خودشان خودشان را « زرنگ » و اهالی محل را خر ( به ان معنی دیگری که رواج دارد ) میپندارند اما غافلند از ان که قاطبه اهالی محترم ( یاد نوذر ازادی درسریال اخاپوس به خیر ) نیز با گذاردن یک پیش اسم شرافتمندانه به نام معمولیش او را * خرزرنگ * میخوانند
بگذریم این اقائی که بجای کمک به این خر بدبخت که چهره اش نشان میدهد که چه دردی را دارد تحمل میکند، ( بین خودمان! ) نه به خاطر ضربه جسمی است که بر او وارد امده بلکه توان تحمل ضربه روحی « پائین امدن » پالانش که حالا نقش « تنبان » را هم برای او بازی میکند را ندارد است که اینگونه به نظر میاید
او نه از ترس جان بلکه از بخت سیاهی  که دارد (  از امروزش پیداست که چگونه است ) نگران  ظاهر شدن ماشینهای « تارالله و مشت الله و لگد الله و اسید الله و زنجیر الله و بقیة الله » در محل حادثه  و «‌ حالا خر بیار و باقالی بار کنی است »  که به راه میافتد است 
. خر بیچاره نمیخواهد که او را « به جرم فحاشی و ابرو بری ( یادش به خیر بیژن مفید در شهر قصه ) به بازداشتگاه بکشانند و در انجا مورد تجاوز جنسی حاصل از * امر به معروف و نهی از منکر * ان افراد وظیفه شناس و مؤمن قرار بگیرد
او اگر با چشمهای اشک الود به لنزهای دوربین ان اقا که * خر * نیست مینگرد برای انست که دل ان مرد که * خر * نیست را به درد اورد تا به رهائیش بشتابد اما همانگونه که همزادان وی، ( یو تیوب ) مردان!!! ایرانی در یکی خیابانهای تهران، در اطراف خانمی جمع شده بودند که تمام سر و صورتش خون الود از ضرباتی بود که از نیروهای انتظامی میخورد و با همان چشمان اشک الود بسوی انان نگاه میکرد شاید کسی به داد او برسد اما ان مردان !!! ایرانی که خود را از نسل * تختیهـــــا * میپندارند جواب نگاههای التماس الود ان زن بیچاره را با شکستن تخمه و جویدن ادامس و خنده و استهزا و عکس و فیلم گرفتن از او میدادند انگار نه انگار که این فیلم سینمائی  نیست این * ناموس وطن است که مورد تجاوز قرار گرفته ! *  اما به تماشای فیلم تارزان در میان زنهای وحشی امازون  » ( این تیتر را از خودم دراوردم! )  و یا « زن پلنگ » به سینما ملی رفته اند که خوش بگذرانند.
 خر زیر بار هم از طرف عکاس مربوطه همان جوابی را شنید که قبل از او مردان!!!وطن به ان خانم مصدوم داده بودند، یعنی هیچ،از همان تیپ « هیچی » که خمینی ( له )‌/ لاالله الالله در مورد احساسش نسبت به مملکت گفته بود.
بیچاره خر زیر بار عکسش راهم  گرفتند و در فیس بوک در کنار عکس خود و فامیلشان گذاشتند تا عبرت خران دیگری گردد که  بی توجه به حفظ شعائر شیطانی در ملا عام ظاهر می شوند!.

 حالا بدانیم چه کسی * خر * واقعی است؟. شاید اگر منهم الان توی جمهوری اسلامی زندگی میکردم از اون اقایون!! کمتر نمیگذاشتم !. ولی انگار چقدر خوبه که در انجا زندگی نمیکنم 

داوید فاخری
یازدهم رمضانNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information