11.15.2013اعدامهای ۱۰۰ روز اول دولت روحانی
طرحی از نیک اهنگ کوثر


 ژنواجلاس ژنو


علی جنتی

از چپ: مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی
از چپ: مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی


"موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه"

"کروبی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه"


درگیری‌های روز جمعه در طرابلس

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information