8.02.2014

Mailing 8.2.14

  • JEWISH WORLDSHIR LEMAALOT
https://www.youtube.com/

משה צופה על ארץ הקודש

חדשות של יהודי עולם


قرائت و تفاسیر پاراشای هفته

 * دواریم

و همین پاراشا به صورت ویذیو برای بچه ها 

 و اخبار دنیای یهود انکه به پدران ما  حضرات ابراهیم و اسحق و یعقوب برکت داد او  سربازان ارتش دفاعی اسرائیل و افراد در خدمت سرویسهای امنیتی که برای دفاع از کشور و شهرهای خداوند از مرزهای لبنان تا صحراهای مصر و از اقیانوس بزرگ تا مغرب در زمین و هوا و دریا خدمت میکنند را به همچنین برکت دهددشمنان انان که برای نابودی ما قد علم میکنند را به بیماریهای سخت دچار سازد و او خداوند یکتا سربازان ما را از هر گونه گزند و بیماری  مبرا دارد. به تلاش انان در راه خدمت به ملت یهود در جهان موفقیت و عنایت عطا فرماید. دشمنانشان را مغلوب و انانرا با تاج پیروزی  به خانه بازگرداند وهمانطورد که در پاراشای این هفته در فصل * دواریم * امده 
* خداوند با شما خواهد بود و به
 جای شما با دشمنانتان خواهد 
جنگید و نجات بخشتان خواهد شد *. امین
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information