10.26.2014




یادداشت

داوید فاخری

بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۴

در پی خبر بالا خدا هم نمیداند که درپشت این کوششی که از 

هر جهت در کشور « اشغالی » ما برای نشان دادن « اسلام 
راستین! » در جریان است « چه ها ! » و یا « که ها! » 
دست اندر کارند که حالا حالا هم قصد پایان دادن به انرا ندارند
به نظر من هر چقدر ادمی هم، مزدور باشد و به دستور اجیر 
کنندگانش به طور مثال مانند ایران خودمان که مزدوران برای 
سرپوش گذاشتن بر روی اعمال ننگینی که به عهده دارند  در 
جامه روحانیت « مذهب و مسلک و مرامی  » که در انجا رواج 
دارد در امده و یا انانرا به این صورت در اورده اند اما هر چه 
باشد اینان که در این کشور «‌اشغالی » از زیر بته به عمل نیامده 
و در کنار باغچه ئی رشد نکرده اند که بی « هیچ » احساساسی 
و صد در صد در در حال انجام ماموریتی باشند که به عهده انان
 گذارده شده و هر چقدر هم با دنیاهای  شرف و ناموس غریبه 
باشند اما با این وجود برای چند درصد کمی هم که شده  باید 
خاطراتی از ان مکان، از ان پدر و مادر، از ان عمه ها و خاله ها، 
از ان بچه همسایه ها و همکلاسیها د ر ذهن و یاد داشته باشند 
که خجالت کشیده و تمام بار خیانت را بر گرده ان خاطرات 
نگذاشته و دودمان ناموسی، جانی، مالی، و فرهنگی چندین 
هزار ساله ملتی که دست به یک « خویشتن کشی » احمقانه زد را
 بر مبنای اطلاعات « صفر کیلومتری » که به قول همگیشان
  در امر * قضاوت * دارند اینچنین « سبوعانه » بر باد 
ندهند !. اما نه، اینان این چنینن نیستند اینان مانند  افرادی 
هستند که یا در شیشه های ازمایشی لایراتوارهای ویژه « شبیه 
سازی » در سازمانهای اطلاعاتی اینجا و انجا برای انجام چنین 
ماموریتهائی « تهیه » شدهاند و یا انانرا از دیگر «‌کرات » به 
اینجا اورده و تربیت کرده اند و یا انکه ‌با همین وجود کثیف انانرا 
در زباله خانه های «تعصب های جاهلانه و ضد ازادی» 
پیدایشان کرده اند و از وجود انان برای دستیابی به منظورهای 
جاه طلبانه خود به کار گرفته اند که به نظر من این حدس اخری 
 قابل پذیرفتنی تر است  !.

مسلما این افراد بعد از تجربیاتی که از اتفاقات سرزده و 
ناگهانی که برای در هم پاشی « حکومتهای » قبل از انان مانند 
« پهلویهای خوب » رخ داد با هوشیاری بیشتری دست به غلامی
 برای ابر قدرتها زده اند و برای ان روز مبادا   پیشبینیهای لازم 
از جمله « قول » دارا بودن از شهروندی کشورهای استخدامیشان 
نیزاز انان کرده اند!.

فعلا هر چه هست این عذابهای وجدانی و جسمی که وجود دارند
 برای ملتی است که بیش از سه دهه پیش دست به یک 
« خویشتن کشی » عمدی زد و اینطور که به نظر میاید حالا 
حالا ها نیز در توان کسی نیست که به این « فاجعه » وحشتناک
 خاتمه دهد!.



 در حال نوشتن این موضوع بودم که متاسفانه خبر ‌اعدام 

 « ریحانه * را که علیرغم دخالتهای اکثر کشورهای متمدن و 

سازمانهای حقوق بشر جهانی که برای نجات وی از « چوبه 

داری » که بعدا به ان اویخته شد بی نتیجه مانده بود  را شنیدم 
و به این صورت  اگر شکی هم نسبت به « دولت حسن

 روحانی »  در اجرای * روشهای انسانی * داشتم که قرقی 

نسبت به ولتهای قبل از او دارد نیز  ان هم برطرف شد!.




No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information