10.28.2014

به روز شده خبرها ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴
کلید ورود به بهشت، هدیه رهبری به
 چاقوکشان و اسید پاشان رژیم صلاح نیست عصبانی شدن.................. 1. به
               • جای مهدیه گلرو، اسیدپاشان را دستگیر کنید

 2. روزنامه
 3. ۵۰ پنجاه
        • نماینده خواستار ممانعت از ورود
 4. نماینده
      • پارلمانی روحانی به مجلس شدند 

 5. فیروآبادی
  • : سمپاشی رسانهای از اسیدپاشی بدتر است 

 1. واریز
 2. پول میلیاردی به حساب عضو شورای تهران 
 3.  

 4. تختروانچی:غرب باید تحریمها را یکجا بردارد 

 5. امینزاده: اسیدپاش قطعا دینمدار نیست 

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information