11.05.2014

توراه هفطارای فارسی هشتم نوامبر و در ایران اشغالی هفدهم ابان ماه ۱۳۹۳
تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
     موقعيكه (اَوراهام (ابراهیم)) در گرماي روز جلو
درگاه چادر نشسته بود 
خداوند در اِلُونه مَمرِه به او ظاهر شد.
۲ -.     اَوراهام (ابراهیم) چشمانش را بلند نمود و
اينك سه مرد را ديد نزدش ايستادهاند و از 
درگاه چادر به استقبالشان دويد. (به حالت احترام) تا 
زمين سجده كرد.
۳ -.     گفت سرورم اگر به نظرت پسنديده آمدهام 
لطفاً از نزد غلامت دور نشو. ادامه 

  • فصل نوزدهم

  • دو فرشته هنگام غروب به سِدُوم رسيدند و
  • لُوط در دروازهي سِدُوم نشسته بود و
  • لُوط (آنها را) ديد و براي استقبالشان 
  • برخاسته (به حالت احترام) سر تعظيم 
  • بر زمين فرود آورد.
  • ۲ -.    گفت اينكه اي سرورانم لطفاً به سوي 
  • خانهي بندهتان نزديك شويد. شب را بهسر 
  • بريد پاهايتان را بشوييد (بامدادان
  • سحرخيزي كرده به راهتان برويد
  • گفتند نه بلكه شب را در خيابان بهسر 
  • خواهيم برد.
  • ۳ -.      به آنها بسيار اصرار نمود. پس نزديك 
  • شده به خانهاش وارد شدند. ضيافتي 
  • برايشان ترتيب داد. فطير پخت خوردند. ادامه  

  •  فصل بیستم

  •      اَوراهام (ابراهیم) از آنجا به سرزمين نِگِو
  • مسافرت نموده بين قادِش و شور درنگ نمود و در 
  • گِرار اقامت گزيد.
  • ۲ -.     اَوراهام (ابراهیم) دربارهي زنش سارا گفت
  • خواهرم است. اَويمِلِخ پادشاه گِرار فرستاده سارا 
  • را گرفت.
  • ۳ -.    خداوند شب به خواب اَويمِلِخ آمد و به او 
  • گفت اينك بهخاطر اين زن كه گرفتي چون او 
  • شوهردار است، ميميري. ادامه  
  • فصل بیست و یکم

  • ۱ - .     و خداوند همانطوريكه گفته بود سارا را مورد
  • تفقد قرار داد و خداوند همانطوريكه صحبت كرده
  • بود براي سارا عمل كرد.
  • ۲ - سارا باردار شد و در همان موعدي كه 
  • خداوند به اَوراهام (ابراهیم) گفته بود، در (زمان
  • پيري اَوراهام (ابراهیم)، براي وي پسري زایيد.
  • ۳ -      اَوراهام (ابراهیم) پسر متولد شده را، كه 
  • سارا برايش زایيد، ييصحاق (اسحاق) نام نهاد ادامه  
  • فصل بیست و دوم


  •      بعد از اين وقايع بود كه خداوند 

  • اَوراهام (ابراهیم) را آزمايش

  • نموده به او گفت
  • اَوراهام (ابراهیم)! گفت:‌ حاضرم.
  • ۲ - گفت هماكنون پسرت را، يگانهات را كه 
  • دوست ميداري، ييصحاق (اسحاق) را، 
  • برداشته به سرزمين مُوريا برو. آنجا روي يكي 
  • از كوهها که به تو خواهم گفت، او را قرباني 
  • سوختني كن.
  • ۳ - بامدادان اَوراهام (ابراهیم) سحرخيزي 
  • كرده خرش را زين كرد. دو نفر از غلامانش و 
  • ييصحاق (اسحاق) پسرش را با خود برد. هيزم 
  • قرباني سوختني را شكست و برخاست و به آن
  • محلي كه خداوند به او گفته بود رفت. ادامه  Jewishچهارمین هفطارا

پادشاهان دوم 4/1-4/23
پس از اتمام سلطنت شلومو هملخ و پایان فرمانروایی 
سلاطین نخست ایسرائل در سال ۲۹۶۴ عبری به سبب
ناآرامی ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی که
 همسایگان آنها درون کشور پدید آورده بودند،
سرزمین به دو نیمه شمالی و جنوبی  با فرمانروایی های 
مجزا تقسیم شد:   * ادامه وئرا *
مهمان هفته برنامه « پالیتیک » از رادیو فردا


* شهبانو فرح پهلوی *هفته خوبی را برایتان ارزو میکنیم


שבוע טוב ונעיםNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information