11.21.2014

Mailing 11.22.2014


********************

***********************


************

עשיו מוכר את בכורתו
 (ציור בסביבות 1627 על ידי הנדריק טר Brugghen)

**************اسحق، یعقوب را برکت میدهدلطفا برای دیدن مطالب تازه تر در هر زمان که 
مایلید میتوانید سری به صفحه اصلی سایت بزنید
لینکهای مستقیم به سه زبانهای
 فارسی، انکلیسی و عبری
 از این قرارند:


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information