12.11.2014

תורה והפטרה של פרשת וישב – 12 . 11 . 13
تنـــــه   نـــــزن           טאנה  נאזאן     Tanehnazan*****************

 חג אורים שמח 


נחגג ב:
כ"ה בכסלו 
ונמשך שמונה ימים עד
 באו גבטבת

  הדלקת הנרות הראשונים של החג
 אחרי השקיעה של 15 בדצמבר 2014

סיבה של החג:
טהרת המקדש 
וחנוכת המזבחנס פך השמן,

סמלים של החג:

 (צילום: רונן מנגן)

יעקב יושב בארץ כנעןבין יוסף ואחיו מתפתחת מריבה הנובעת מסיבות שונותראשיתיוסף נוהג לדווח לאביו על מעשים לא טובים של אחיווהםכמובןשונאים אותו בשל כךבנוסףיעקב מחבב את יוסף יותר מכל בניו ואף עושה לו כתונת פסים מיוחדתדבר המעורר....


דבר תורה לפרשת וישב

סיכום מתומצת

חלומות יוסףמבין שנים-עשר בניו אוהב יעקב יותר מכל את בנו אשר ילדה לו רחל - יוסףרק לו "עשה כתונת פסים". היחס המיוחד גרם לשנאה אצל יתר האחים כלפי יוסףעד כדי כךשלא יכלו להשיב לו שלוםשלא כאחיו המשיך יוסף לאהוב אותם ולכןבאופן טבעיהחליט לספר להם את החלום המענין שחלםבחלומו נראו האחים מאלמים אלומות כשלפתע מבין האלומות מזדקפת אלומתו של יוסףלאחר מכן סובבות אלומותיהם של יתר האחים ומשתחוות לאלומה זו.הפטרה של פרשת וישב  
על מכרם בכסף  צדיקההפטרה שאנו קוראים לפרשת השבוע וישבהיא תוכחתו הראשונה של עמוס לישראל: "על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנועל מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים".
חלק גדול מנבואותיו של עמוס מכוון נגד עושק הדלים וגזל האביוניםכשהוא פונה לנשות שומרון העשירותהזוללות והסובאות הוא אומר: "שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרוןהעושקות דליםהרוצצות אביוניםהאומרות לאדוניהםהביאה ונשתהגם בהמשך הוא קובעצוררי צדיקלוקחי כופרואביונים בשער היטו.  בפרק חבעמוס נבואה דומה לנבואה שאנו קוראים בהפטרה: "שמעו זאת השואפים אביוןולשבית עניי ארץ... לקנות בכסף דליםואביון בעבור נעלים..."
דברי ישעיה הנביאבן דורוהמתריע על עושק דלים והטיית משפט:
"מצדיקי רשע עקב שוחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו",  דומים לדברי עמוס: "צוררי צדיק לוקחי כופר". דברי עמוס: "השואפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענווים יטו",  מזכירים את דברי ישעיה: "להטות דין דלים ולגזול משפט עניי עמי".
מפשוטם של מקראות בתיאור הפשע: "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים", לא מכוון הנביא לאירוע חד פעמי שהתרחש בעבראלא למעשי יום יום.
השופטים לוקחים שוחד ומטים משפט.  יש המבארים שמדובר על המעלילים על צדיק שגנב וגורמים שהשופטים ימכרו אותו על פי הדין: "אם אין לו  ונמכר בגניבתו".  אפשר גם להבין שהם גונבי נפשות ומוכרים אותם לעבדים.
חז"ל קשרו את הדברים לסיפור מכירת יוסף הפותח את פרשת השבוע: "ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצריימה".
הצדיק הוא יוסף המכונה יוסף הצדיק והוא הנמכר בכסףהנביא מתריעהאחים בקנאתם ושנאתם מכרו את יוסףובניהםעם ישראלממשיכים בשנאת אחים.
בתנחומא וישב בדורשים:  אמרו לכו נמכרהו לישמעליםהן מוליכים אותו לקצות המדברעמדו מכרוהו בעשרים כסףלכל אחד מהם שני כסףלקנות מנעלים לרגליהםוכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר בעשרים כסףאלא כיוון שהושלך לבורמתוך פחד נחשים ועקרבים שבו נשתנה זיו פניווברח ממנו דמוונעשו פניו ירוקותהמדרש קושר באופן ברור בין הפסוק: "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים", לסיפור מכירת יוסף הצדיק שאחיו קנו להם מדמי מכירתו נעלים.  לפי זה ערכם של הנעלים קטןוחטאם בכך שמכרו את אחיהם במחיר מועט.
יש המבארים שהנעלים היו דווקא מצרך יקר ערך בימים ההםהעניים הלכו יחפי רגליםהנביא מגנה אותם על שמכרו את הצדיק בעבור מותרות כמו נעלים.
האגדה המדברת על עשרת הרוגי מלכותתולה את מותם בחטא הקדמון של מכירת יוסףוהדבר נקשר אל הפסוקים שלנוכך גם פיוטי עשרת הרוגי מלכות שאנו אומרים ביום הכיפוריםבסליחות ובקינות.
קשר נוסף בין הפרשה להפטרה הוא על דרך הניגודבסיפור יוסף ואשת פוטיפר אנו רואים כיצד מתגבר יוסף על יצרובבלי סוטה דף ל"ו ע"באמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידאיוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"הוהגמרא מבארת את המקרה של יוסףדכתיבויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו א"ר יוחנן מלמ ששניהם לדבר עבירה נתכוונורב ושמואל חולקים חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו ומבאר רש"י - תשמישכלומר יוסף נתכוון לחטואוממשיכה הגמראותתפסהו בבגדו לאמר וגובאותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון... מיד ותשב באיתן קשתוהבןהזוכר את דמותו של אביו מתגבר על יצרו ומקדש שם שמים בסתר.
לעומת זאת אנו שומעים בהפטרה: "ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי"  חילול שם שמים בגלויעל ידי שיתוף בניאוף בין האב לבן.
לעומת יוסף שעליו נאמר: "ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה",  אומר הנביא: "ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח".  לפי המדרש ההפטרה רומזת  לסיפור מכירת 
יוסף ולקורותיו במצרים.


   דעה     
כל איש ציבור דתי מכיר את התחושה הזו. לכל מקום שתגיע, וכל מה שתעשה, הכיפה תגדיר אותך. אתה יכול להיות שופט בבית משפט, עיתונאי, אומן, קצין, שר - תמיד תימדד כ"ההוא עם הכיפה". 
אבא שרת חמישים שנה במרחב הציבורי, תמיד איש דתי ותמיד ללא כיפה. לא הסכים שיתייגו אותו. הצליח לבלבל את כולם, לפעמים גם אותנו. ברחוב הדתי - חרדי היינו "הילדים של האח החילוני של הרב לאו"... 
אתמול, במסגרת ניחומי האבלים הגיע אחד מבכירי המוסד ותיאר לנו איך נראה "האח החילוני הזה". בשנת 78 נסע משה דיין לנסיעה סודית לטהרן. לנסיעה התלווה אליו אבא ועוד איש מוסד. היה אסור לקחת שום פריט שמזהה אותך. לקראת הנסיעה הודיעו לאבא שגם תפילין הוא לא יכול לקחת. אבא הודיע שבלי תפילין הוא לא נוסע. דיין שמע והגיב - בלי נפתלי אני לא נוסע. וכך הגיעו התפילין של אבא לטהרן. "האח החילוני"... - אשרינו
מאמרים
אני מפחדת מהיום שבו איאלץ להביט לבתי בעיניים, ולהסביר לה מדוע אינה יכולה ללכת לבית הספר, מפני שאמא העזה לחשוב אחרת. אך באותה העת, אני גם מבועתת מפחד שמא בנותיי יהפכו אף הן לאסירות תחת תקרת זכוכית. ויותר מהכל, אני מפחדת מהיום שבו לא אהיה מסוגלת לצעוק את


תום דיון ממושך הכריז בית המשפט החוקתי בפולין על ביטול האיסור שהטיל הפרלמנט על השחיטה הכשרה, והגדיר אותו "בלתי חוקי ופוגע בחופש הדת". השופטים הבהירו כי הזכות הדתית גוברת על זכויות בעלי החיים, גם אם איננה פופולארית בעיני הרוב. הארגונים היהודיים: מנענו תקדים מסוכן שהיה משפיע על כלל יהדות אירופה


הילדים של השכנים שלי אומרים תמיד שלום, ולא חושבים שהם לבד בעולם. אני מתניידת עם מקל הליכה, ובעיני ההורים שלהם די בכך כדי להעניק לי קדימות בתור בבנק. לא ידעתי שהשכונה חרדית כשמצאתי בה דירה נאה, במחיר שכירות הגיוני. ונאים השכנים, מפני שהם נוהגים בדרך ארץ
****************

ללא השתלת כליה וכבד לא היה שורד. איימן אלחטיב ואמו וואפה (צילום: מרכז שניידר לרפואת ילדים)

ללא השתלת כליה וכבד לא היה שורד. איימן אלחטיב ואמו

הבעיות נעלמו. וואפה ואיימן אלחטיב וד"ר מרים דוידוביץ' (צילום: מרכז שניידר לרפואת ילדים)
הבעיות נעלמו. וואפה ואיימן אלחטיב וד"ר מרים דוידוביץ

מארק איווניר עם רן דנקר ומוני מושונוב ב"תא גורדין" (צילום: גיל אזרחי)
מארק איווניר עם רן דנקר ומוני מושונוב ב"תא גורדין" (צילום: גיל אזרחי)

"תא גורדין". התחבר לתפקיד בעזרת דמות חסרת יד (צילום: אסנת רום)
"תא גורדין". התחבר לתפקיד בעזרת דמות חסרת יד (צילום: אסנת רום)במהלך הטיפולים של הסרטן הראשון 

 אחרי הטיפולים
דיאטהלביבה ממוצעת מכילה 200-150 קלוריות (צילום: Shutterstock)
לביבה ממוצעת מכילה 200-150 קלוריות
איסוף פרחים למחקר (צילום: באדיבות מכללת הדסה )
איסוף פרחים למחקר 
סביון מצוי. מסייע לסוכרתיים (צילום: באדיבות מכללת הדסה )
סביון מצוי. מסייע לסוכרתיים 
פרח הסומאק. נגד וירוסים (צילום: באדיבות מכללת הדסה )
פרח הסומאק. נגד וירוסים


.
 (צילום: יחסי ציבור)

 (צילום: דודו אזולאי)
 (צילום: דן פרץ)
 
 (צילום: בן יוסטר)
 
 (צילום: יחסי ציבור)
(צילום: יחסי ציבור)
 
 (צילום: רונן מנגן)
  (צילום: אנטולי מיכאלו) 
 (צילום: יחסי ציבור)

הוא בן הזוג שלך, לא תלמיד בבית הספר (shutterstock)
הוא בן הזוג שלך, לא תלמיד בבית הספרתראי לי שאת רוצה (צילום: shutterstock)
תראי לי שאת רוצה 


  • צילום: אוהד צויגנברגחדשות
צילום: רויטרס
בית המשפט הפולני: האיסור על השחיטה הכשרה מבוטל
צילום: שמעון שגיא, עיתון גפן
סוף עצוב לפרשת זכרון יעקב: המשפחה הנרדפת עזבה את העיר
הפרדה בלוויות - רק לבקשת המשפחה
חרדות למעמדן: תלונה על סחיטה באיומים נגד הרב בלוי
צילום: AFP
צרפת מודה: עלייה חדה בתקריות אנטישמיות
כתבות נוספות
תרבות
יהושע הלוי
האנציקלופדיה הראשונה? תעלומת "אהבה בתענוגים"
צילום: שחר כהן
תורת הסוד: הרפואה האתיופית היהודית
צילום: Jerusalem U
מתחת לקסדה יש חייל יהודי
יקי הלפרין
מראלף לורן עד ליווייס: החייט היהודי זה אימפריה
צילום: דודו אזולאי
שירת המוסר: שם טוב לוי שר רמח"ל
כתבות נוספות
דיון
אני מפחדת, אבל לא תשתיקו אותי
צילום: אילן מרסיאנו
אדוני השופט, אז מה ההלכה?
צילום: יואב פרידמן
בשכונה החרדית שלי, נאים השכנים
צילום: רועי עידן
לא שמעתם עליהם: מיליון וחצי לוחמים יהודים מול הנאצים
תהיי כנועה ותשתקי: מכתב לאשת חיל
כתבות נוספות
אורות
שלמה בר מבקש: תפסיקו להגדיר דתי או חילוני
אורות
הגידו כן לציפור
אורות
מכווית לירושלים: "פתאום גיליתי שאני האויב"
אורות
אהבה במזל דלי
אורות
אמנון פישר: "הסתכלתי על הרצפה, וראיתי רסיסים"
שבוע טוב

עורך
דויד פאחריNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information